Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Anete Bože
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Veidot izpratni par konstitucionālo tiesību un tiesību teorijas principiem, avotiem, institūtiem, normām un Latvijas konstitucionālo iekārtu.
Iepazīstināt studējošos ar tiesību teorijas pamatiem. Veicināt studējošo prasmi patstāvīgi analizēt juridiskos procesus, vienlaikus izskaidrojot tiesību teorētisko bāzi un pamatus, tiesību būtību un funkcijas, uzmanību pievēršot publiskajām un privātajām tiesībām.

Priekšzināšanas

Ievads tiesību zinātnē, tiesību vēsture.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie izprot konstitucionālo tiesību principus, avotus, institūtus, valsts varas dalīšanas principus, Latvijas konstitucionālo iekārtu. Izprot tiesību teorijas vispārīgos principus un tiesību normu sistēmu, kura regulē cilvēka stāvokli sabiedrībā un valstī, tiesību teorijas pamatus.

Prasmes

Studējošie spēj izteikt un argumentēt savu viedokli par valsts varas realizācijas konstitucionālajiem jautājumiem.
Analizēt, sintezēt un izvērtēt tiesību teorijas pamatjautājumus, kā arī risināt praktiska rakstura jautājumus. Prot zināšanas pielietot praksē – identificēt un risināt praktiska rakstura problēmas, kas saistītas ar tiesību teorijas jautājumiem.
Komunikācijas prasmes – spēt komunicēt par tiesību teorijas jautājumiem. Spēt komunicēt par tēmu, lietojot atbilstošo terminoloģiju.

Kompetences

Spēja piemērot tiesību iztulkošanas metodes, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana (tiesību teorijā un citās nozarēs) ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz1MaģistrsObligātsAnete Bože