Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Larisa Saukāne

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_075LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorijaMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Larisa Saukāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ievads civiltiesībās, Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa.
Mērķis:
Sniegt studentiem pamatzināšanas par krimināltiesisko attiecību tiesisko nodrošināšanu, apgūt zināšanas par kriminālprocesa praktisko norisi, pirmstiesas kriminālprocesu, tiesvedības vispārīgiem noteikumiem, pamatojoties uz iepriekš apgūtām zināšanām kriminālprocesa vispārīgajā daļā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana. Speciālie kriminālpocesi. Vienkāršotie kriminālprocesi. Kriminālprocesa stadijas. Stadiju mērķi un uzdevumi. Stadiju procesa virzītāji. Kriminālprocesa uzsākšanas izpratne un būtība. Atteikšanās uzsākt kriminālprocesu. Krimināllietas materiāli un to pieejamība. Apstākļi, kas nepieļauj kriminālprocesu. Procesa apturēšana un atjaunošana. Procesa izbeigšana. Personu nereabilitējošie apstākļi. Izlīgums, tā īstenošana un tiesiskās sekas.Lekcijas2.00auditorija
2Pirmstiesas kriminālprocess. Pirmstiesas kriminālprocesa vispārīgie noteikumi. Pirmstiesas kriminālprocesa saturs. Pirmstiesas kriminālprocesa veidi. Teritoriālā un institucionālā piekritība. Pirmstiesas procesa termiņš. Pirmstiesas procesa uzsākšana, apturēšana, atjaunošana un izbeigšana. Izmeklēšanas izpratne un procesuālais saturs. Izmeklēšanas uzsākšana, apturēšana, pabeigšana. Kriminālvajāšana.Lekcijas2.00auditorija
3Tiesvedības vispārīgie noteikumi. Krimināllietu piekritība tiesai. Tiesvedības instances. Tiesvedības teritoriālā un institucionālā piekritība. Tiesas sastāvs. Krimināllietu iztiesāšanas vispārīgie noteikumi. Vispārīgo noteikumu izpratne un procesuālā nozīme. Iztiesāšanas tiešums un mutiskums. Iztiesāšanas atklātums un iespēja iepazīties ar lietas materiāliem. Iztiesāšanas dalībnieki un to tiesības un pienākumi. Tiesas sēdes kārtība. Tiesas sēdē pieņemamie lēmumi.Nodarbības2.00auditorija
4Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā. Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Tiesas rīcība pēc lietas saņemšanas tiesā. Lietas iztiesāšanas laiks. Izlemjamie jautājumi, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Iztiesāšana. Iztiesāšanas posmi. Iztiesāšanas atklāšana un norise. Tiesas izmeklēšana. Lietas izskatīšana bez pierādījumu tiešas un mutiskas pārbaudes. Tiesas izmeklēšanas pabeigšana. Tiesu debates. Apsūdzētā pēdējais vārds. Spriedums. Sprieduma jēdziens un nozīme.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
5Vienkāršotās kriminālprocesa formas. Vienkāršoto kriminālprocesa formu izpratne, veidi, klasifikācija. Nosacīta krimināllietas izbeigšana. Nosacītas krimināllietas izbeigšanas sekas. Nosacīti izbeigtas krimināllietas atjaunošana. Nosacīti izbeigtas krimināllietas galīgā izbeigšana. Prokurora priekšraksts par sodu. Prokurora priekšraksta par sodu tiesiskās sekas. Vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Vienošanās par vainas atzīšanu un sodu tiesiskie priekšnoteikumu.Lekcijas2.00auditorija
6Sevišķie kriminālprocesi. Sevišķo kriminālprocesu izpratne, pazīmes, veidi. Kriminālprocess, piemērojot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšana šajās lietās un lietu nosūtīšanas kārtība uz tiesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu pielietošanai. Iztiesāšanas kārtība lietās par nodarījumiem, ko izdarījušas nepieskaitāmas personas un personas, kas saslimušas ar gara slimību pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kriminālprocesa uzsākšana un izbeigšana. Speciālie kriminālpocesi. Vienkāršotie kriminālprocesi. Kriminālprocesa stadijas. Stadiju mērķi un uzdevumi. Stadiju procesa virzītāji. Kriminālprocesa uzsākšanas izpratne un būtība. Atteikšanās uzsākt kriminālprocesu. Krimināllietas materiāli un to pieejamība. Apstākļi, kas nepieļauj kriminālprocesu. Procesa apturēšana un atjaunošana. Procesa izbeigšana. Personu nereabilitējošie apstākļi. Izlīgums, tā īstenošana un tiesiskās sekas.Lekcijas1.00auditorija
2Pirmstiesas kriminālprocess. Pirmstiesas kriminālprocesa vispārīgie noteikumi. Pirmstiesas kriminālprocesa saturs. Pirmstiesas kriminālprocesa veidi. Teritoriālā un institucionālā piekritība. Pirmstiesas procesa termiņš. Pirmstiesas procesa uzsākšana, apturēšana, atjaunošana un izbeigšana. Izmeklēšanas izpratne un procesuālais saturs. Izmeklēšanas uzsākšana, apturēšana, pabeigšana. Kriminālvajāšana.Lekcijas1.00auditorija
4Lietas izskatīšana pirmās instances tiesā. Krimināllietas sagatavošana iztiesāšanai. Tiesas rīcība pēc lietas saņemšanas tiesā. Lietas iztiesāšanas laiks. Izlemjamie jautājumi, sagatavojot lietu iztiesāšanai. Iztiesāšana. Iztiesāšanas posmi. Iztiesāšanas atklāšana un norise. Tiesas izmeklēšana. Lietas izskatīšana bez pierādījumu tiešas un mutiskas pārbaudes. Tiesas izmeklēšanas pabeigšana. Tiesu debates. Apsūdzētā pēdējais vārds. Spriedums. Sprieduma jēdziens un nozīme.Lekcijas1.00auditorija
5Vienkāršotās kriminālprocesa formas. Vienkāršoto kriminālprocesa formu izpratne, veidi, klasifikācija. Nosacīta krimināllietas izbeigšana. Nosacītas krimināllietas izbeigšanas sekas. Nosacīti izbeigtas krimināllietas atjaunošana. Nosacīti izbeigtas krimināllietas galīgā izbeigšana. Prokurora priekšraksts par sodu. Prokurora priekšraksta par sodu tiesiskās sekas. Vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Vienošanās par vainas atzīšanu un sodu tiesiskie priekšnoteikumu.Lekcijas1.00auditorija
6Sevišķie kriminālprocesi. Sevišķo kriminālprocesu izpratne, pazīmes, veidi. Kriminālprocess, piemērojot medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus. Pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšana šajās lietās un lietu nosūtīšanas kārtība uz tiesu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu pielietošanai. Iztiesāšanas kārtība lietās par nodarījumiem, ko izdarījušas nepieskaitāmas personas un personas, kas saslimušas ar gara slimību pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par sabiedrisko apspriešanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens – 25%, patstāvīgais darbs – 25%, darbs nodarbībās – 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas kriminālprocesa praktiskajā norisē, zina izmeklēšanas darbības, to procesuālās noformēšanas kārtību, pārzina tiesvedības vispārīgos noteikumus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot orientēties kriminālprocesā, veikt procesuālas darbības, prot pielietot kriminālprocesuālās zināšanas, prot veikt kriminālprocesa analīzi, prot sastādīt kriminālprocesuālos dokumentus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju, lai sagatavotu procesuālo dokumentu projektus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Meikališa Ā. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daļa 1.grāmata. R.: Raka, 2000,
2Meikališa. Ā., Strada- Rozenberga K. Kriminālprocess shēmās. A. daļa. LV 2007,
3Meikališa. Ā., Strada- Rozenberga K. Kriminālprocess shēmās. B. daļa. LV 2008,
4Ā. Meikališa, Strada- Rozenberga K. Pārmaiņu laiks Kriminālprocesā. LV.JV. 2006,
5Ā. Meikališa, Strada- Rozenberga K. Pārmaiņu laiks Kriminālprocesā turpinās. LV.JV. 2009,
6Ā. Meikališa, Cilvēktiesību ievērošana veicot izmeklēšanas darbības. LV.JV. 13.02.2007,
7Strada- Rozenberga K. Privātās apsūdzības process: likums un prakse Latvijā. LV.JV.16.12.2008,
8Strada- Rozenberga K. Cietušais un tā tiesības kriminālprocesā. LV.JV. 04.11.2008,
9Liede A. Kriminālprocess un tiesu pierādījumi. –Rīga, 1980.
10Meikališa Ā., Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess.Raksti 2005-2010, R., Latvijas Vēstnesis, 2010.
Papildus literatūra
1Meikališa Ā. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: RAKA, 1998.
2Meikališa Ā. Apcietinājums. – Rīga, LPA, 1995.
3Meikališa Ā. Drošības līdzekļu kriminālprocesuālā reglamentācija Latvijas likumdošanā. – LPA, 1995.
Citi informācijas avoti
1Žurnāls Jurista Vārds
2Normatīvie akti
3Tiesu prakse