Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_147LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Pārtikas produktu kvalitātes; Pārtikas mikrobioloģijaMērķauditorija:
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Attīstīt izpratni par kritisko domāšanu uztura zinātnē un veicināt tās pielietošanu, veidojot populārzinātniskus rakstus medijiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kritiskā domāšana, kritiskās domāšanas vēsture un attīstība.Lekcijas4.00auditorija
2Izplatītākas domāšanas un loģikas kļūdas (locigal fallacies) uztura zinātnes kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
3Izplatītākas domāšanas un loģikas kļūdas (locigal fallacies) uztura zinātnes kontekstā.Nodarbības1.00auditorija
4Zinātnisko pētījumu izvērtējums uztura zinātnē.Lekcijas2.00auditorija
5Zinātnisko pētījumu izvērtējums uztura zinātnē.Nodarbības1.00auditorija
6Sensacionālisms uztura zinātnē kā aplamas informācijas izplatīšanas paņēmiens.Nodarbības1.00auditorija
7Komunikācija ar medijiem, uztura zinātnes specifikas skaidrojums medijiem.Lekcijas2.00auditorija
8Korekta raksta izveidošanas paņēmieni.Lekcijas2.00auditorija
9Korekta raksta izveidošanas paņēmieni.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – korekta populārzinātniska raksta izveidošana medijiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Raksta novērtējums referāta veidā. Prezentācija, kurā tiek demonstrēta korekta raksta būtība.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pārzina kritiskās domāšanas pamatus un izplātītākas domāšanas un loģikas kļūdas uztura zinātnē; pārzina zinātnisko pētījumu izvērtēšanas specifiku; izprot komunikāciju ar dažādiem medijiem un populārzinātnisko rakstu veidošanās paņēmienus.
Prasmes:Spēj identificēt domāšanas un loģikas kļūdas medijos sastopamos rakstos par uzturu, spēj korekti nolasīt pētījumu un atspoguļot tā rezultātus populārzinātniskā valodā, spēj pasniegt informāciju korekti un bez sensacionālisma, spēj izveidot kvalitatīvu populārzinātnisku rakstu, kas ir optimāls pēc garuma un satura.
Kompetences:Spēj kritiski izvērtēt sniegto informāciju par uzturu un patstāvīgi izveidot kvalitatīvu rakstu populārzinātniskā valodā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Rubene Z. (2008) Kritiskā domāšana studiju procesā. LU Akadēmiskais apgāds, 223 lpp.
2Ennis R.H. (1996) Critical Thinking. – Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall, 1996
3Fiske, J. (2010) Introduction to Communication Studies (Studies in Culture and Communication). 3rd ed. New York: Routlage. P.256
4Baran, S. (2006). Introduction to Mass Communication, 3rd ed. Boston: Mc-Graw-Hill. P.523
5Papildu literatūra: Jenicek, M. Critical Thinking and Clinical Reasoning in the Health Sciences, Facione and Facione (eds.), California Academic Press
6Citi informācijas avoti: https://www.sciencebasedmedicine.org/