Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veicināt studējošo izpratni par standartu nozīmi un to praktisko pielietojumu veselības aprūpes sistēmā un vecmātes praksē, par aprūpes sniegšanu atbilstoši standartiem un vadlīnijām, kas ir balstīti uz jaunākiem zinātniskiem pierādījumiem; iepazīstināt ar jaunām citu valstu vadlīnijām, standartiem un rekomendācijām. Attīstīt studējošo prasmi meklēt, atrast un analizēt jaunāko informāciju par aktualizētajiem aprūpes standartiem vecmātes praksē.

Priekšzināšanas

Filozofija, ētika, deontoloģija, personības un saskarsmes psiholoģija, veselības aprūpes juridiskie aspekti.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās un spēs atrast un aprakstīt standartu veidus vecmātes praksē, to izstrādāšanas principus, analīzes metodes un kritērijus.

Prasmes

Studējošie pratīs atrast un veikt standartu kritisku analīzi, balstoties uz kvalitātes kritērijiem un izmantojot atbilstošās analīzes metodes.

Kompetences

Spēs izvēlēties atbilstošu standartu kvalitatīvai sievietes un viņas ģimenes aprūpei, rūpējoties par sabiedrības seksuālo un reproduktīvo veselību, organizējot un vadot dzemdību palīdzību; spēs argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsIlze Ansule, Edīte Domaševa, Laila Laganovska