Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt maģistrantiem zināšanas par aktuālajām problēmām veselības aprūpē, par izaicinājumiem medicīnas darbinieku un pacientu tiesībās. Veicināt izpratni par medicīnas darbinieku un pacientu tiesību nodrošināšanu un to īstenošanas praksi. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi saskatīt problēmas, izaicinājumus un to risinājumus, kā arī veicināt interesi medicīnas tiesībās.

Priekšzināšanas

Civiltiesības un civilprocess, administratīvās tiesības un administratīvais process, krimināltiesības un kriminālprocess, cilvēktiesības. Ieteicams: pacientu tiesības, sociālās tiesības, medicīnas tiesības un veselības aprūpes organizāciju tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši pamatzināšanas par aktuālajām tiesiska rakstura problēmām veselības nozarē un tiesību aktiem, kas regulē medicīnas darbinieku un pacientu tiesības. Studējošie iegūtās zināšanas varēs izmantot par pamatu turpmākiem pētījumiem tiesību studijās.
Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs iekļaut un apkopot dažādu tiesību apakšnozaru zināšanas veselības un medicīnas tiesību nozarē, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecībā un profesionālajā darbībā. Studējošie spēs parādīt izpratni, zināšanas un prasmes nozarē un to ietekmi uz sabiedrībā notiekošiem procesiem un uz dažādām sabiedrības grupām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs identificēt tiesiska rakstura problēmas veselības nozarē, ārstniecības personu darbībā un rast risinājumus. Pratīs patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu darbus.
Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs apguvuši problēmu risināšanas prasmes, kas nepieciešamas pētījumiem, lai radītu jaunas zināšanas par neskaidriem jautājumiem. Spēs analizēt, argumentēt un diskutēt par dažādiem sarežģītiem problēmjautājumiem veselības un medicīnas tiesību nozarē gan profesionālajā jomā ar speciālistiem, gan sabiedrības pārstāvjiem – jomas nespeciālistiem.

Kompetences

Sekmīga kursa nokārtošanas gadījumā studējošie spēs patstāvīgi analizēt tiesību problēmjautājumus veselības nozarē. Spēs patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un tiesību avotus konkrētā juridiskā jautājuma teorētiskā un praktiskā analīzē un pētniecībā.
Studējošie spēs radoši un konstruktīvi analizēt sociāli tiesiskos procesus, spēs diskutēt, izmantojot loģiskus un pamatotu argumentus, kā arī spēs izmantot dažādu jomu zināšanas, lai risinātu problēmas un rastu problēmu risinājumus tiesiski un atbildīgi.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēleKarina Palkova, Eduards Broks