Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par indivīda un kultūrvides mijiedarbību, tās ietekmi uz nodarbes veikšanu un terapijas procesu.

Priekšzināšanas

Ergoterapijas pamati, zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, personas-vides-nodarbes mijiedarbības jēdziens un to ietekmējošie faktori. Aktivitāšu analīze, vispārējā psiholoģija, filozofija un ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• nosaukt un raksturot galvenos kultūras elementus;
• skaidrot kultūrvides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā;
• atpazīt galvenos nodarbes atsavināšanas riska faktorus bēgļu un patvēruma meklētāju vidū;
• skaidrot dažādības jēdzienu un tā aspektus saistībā ar nodarbēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students apgūs un/vai uzlabos prasmes:
• skaidrot savu attieksmi pret dažādām populācijas grupām;
• mērķtiecīgi atlasīt un prezentēt literatūru par konkrētu tēmu;
• intervēt personas, iegūstot informāciju par viņu nodarbēm un faktoriem, kas tās ietekmē;
• analizēt kultūrvides ietekmi uz personas ikdienas nodarbju veikšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• izmantot iegūtās zināšanas darbā ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem, veicinot visu iedzīvotāju sociālo, ekonomisko un politisko iekļaušanu neatkarīgi no vecuma, dzimuma, invaliditātes, rases, etniskās piederības, izcelsmes, reliģiskās pārliecības vai ekonomiskā vai cita statusa atbilstoši ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem.
• izstrādāt terapijas plānu, balstoties uz zināšanām par sociokulturālajiem faktoriem;
• analizēt ikdienas situācijas, pamatojoties uz zināšanām par ergoterapeita darba ētikas principiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija, RFE3BakalaursObligātsIeva Jēkabsone