Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ieva Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Iegūt zināšanas par indivīda un kultūrvides mijiedarbību, tās ietekmi uz nodarbes veikšanu un terapijas procesu.

Priekšzināšanas

Ergoterapijas pamati, zināšanas par cilvēka funkcionēšanu, personas-vides-nodarbes mijiedarbības jēdziens un to ietekmējošie faktori. Aktivitāšu analīze, vispārējā psiholoģija, filozofija un ētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• nosaukt un raksturot galvenos kultūras elementus;
• skaidrot kultūrvides nozīmi cilvēka nodarbes veikšanā;
• atpazīt galvenos nodarbes atsavināšanas riska faktorus bēgļu un patvēruma meklētāju vidū;
• skaidrot dažādības jēdzienu un tā aspektus saistībā ar nodarbēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students apgūs un/vai uzlabos prasmes:
• skaidrot savu attieksmi pret dažādām populācijas grupām;
• mērķtiecīgi atlasīt un prezentēt literatūru par konkrētu tēmu;
• intervēt personas, iegūstot informāciju par viņu nodarbēm un faktoriem, kas tās ietekmē;
• analizēt kultūrvides ietekmi uz personas ikdienas nodarbju veikšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā students spēs:
• izmantot iegūtās zināšanas darbā ar dažādu tautību un kultūru cilvēkiem;
• izstrādāt terapijas plānu, balstoties uz zināšanām par sociokulturālajiem faktoriem;
• analizēt ikdienas situācijas, pamatojoties uz zināšanām par ergoterapeita darba ētikas principiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.