Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lolita Cibule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_117LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Cibule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas par cilvēku un viņa darbības jomām, apkārtējo vidi, par sabiedrības attīstību un veselību, par SFK struktūru un pamatterminiem.
Mērķis:
Attīstīt studentos pamatprasmes izvēlēties informācijas iegūšanas metodi ergoterapijas praksē, kā arī spēju pamatot informācijas iegūšanas metodes/mērījuma izvēli ergoterapijas procesā un veikt pacienta/klienta novērtēšanu, izmantojot šādus mēŗijumus: Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apatauja, Bartela indekss, Gribas aptauja; izantot klīnisko domāšanu ergoterapijas procesā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Novērtēšanas process.Nodarbības1.00auditorija
2Informācijas iegūšanas veidi: intervija.Nodarbības3.00auditorija
3Informācijas iegūšanas veidi: novērošana.Nodarbības3.00auditorija
4Starppersonu procesi ergoterapijā: terapeitsko attiecību prakses modelis.Nodarbības2.00auditorija
5Klīniskā domāšana, tās veidi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs - gatavošanās pārbaudes darbiem, novērtēšanas prasmju apgūšana, prezentāciju gatavošana semināriem, patstāvīgs darbs ar literatūras avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
• aktīva un rezultatīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; mutisko atbilžu kvalitāte; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi un to prezentācijas; • aktīva dalība semināros; • sekmīgi veikti testi studiju kursa laikā; • kursa beigās – rakstiska ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas par novērtēšanas procesu ergoterapijā, par mērījumiem (Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apataujas lapa, Bartela indekss, Gribas aptaujas lapa) un to piemērotības noteikšanu, par novērošanu un intervēšanu ergoterapijā, par uz pierādījumiem pamatotu praksi ergoterapijā.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt novērošanu un intervēšanu, kā arī apgūs iemaņas lietot mērījumus (Kanādas nodarbes veikšanas mērījums, Aktivitāšu apataujas lapa, Bartela indekss, Gribas aptaujas lapa), kā arī paaugstinās iemaņas pierādījumu meklēšanā par klīniskiem jautājumiem dažādos informācijas avotos, pratīs pielietot klīniskās domāšanas prasmes novērtēšanas procesā un veidot terapeitiskas attiecības.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās pamatzināšanas un pamatprasmes veicot intervēšanu un novērošanu ergoterapijā, analizējot paveikto atbilstoši novērtēšanas procesa soļiem un pieņemot lēmumus ergoterapijas laikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nucho A., Vidnere M. (2003) Intervēšanas prasmes. IU „RaKa”, Rīga, 85 lpp .
2Lisa Mendez and Jodene Neufeld " Clinical reasoning CLINICAL REASONING…
3What is it and why should I care?" Ottawa, 2003 Skatīt internetā: http://www.caot.ca/pdfs/Clinicalreasoning.pdf
4MacKenzie, Diane E., and David A. Westwood. 2013. "Occupational therapists and observation: What are you looking at?." OTJR: Occupation, Participation and Health 33(1): 4-11.
5Peloquin SM. The development of an occupational therapy interview/therapy set procedure. Am J Occup Ther. 1983 Jul;37(7):457-61.
Papildus literatūra
1Taylor, R. R. (2008). The intentional relationship: Occupational therapy and use of self. Philadelphia, PA: F.A. Davis.
2The Therapeutic Relationship. Skatīt internetā: http://ahs.uic.edu/cl/irm/therapeuticrelatinoship/
3The Canadian Occupational Performance measure. Skatīt internetā:http://www.thecopm.ca/
Citi informācijas avoti
1http://www.rsu.lv/biblioteka/bibliotekas-resursi
2http://www.rsu.lv/petnieciba
3www.cebp.nl
4http://www.otseeker.com/