Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:8 / 12
Kursa vadītājs:Ilze Sokolovska
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt iespēju padziļināt zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personu izmeklēšanas īpatnībām. Kopējais un atšķirīgais. Tiesu prakses analīze un apkopošana. Noziedzīgu nodarījumu pret personu atšķirības pierādīšanā no citiem Krimināllikuma paredzētajiem kaitīgiem nodarījumiem. Veicināt izpratni izmeklēšanas atšķirībās par dažādiem apdraudējuma veidiem, kurus vieno kaitējums nodarīts personai. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā.

Uzdevumi: apzināt izmeklēšanas īpatnības, kas saistītas ar noziedzīgiem nodarījumiem pret personu. Iegūt padziļinātas zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personu, tās pierādīšanas priekšmetu. Padziļināti apgūt noziedzīga nodarījuma pret personu sastāva elementu pierādīšanas īpatnības salīdzinājumā ar citiem Krimināllikuma paredzētiem kaitīgiem nodarījumiem un veicināt studējošo prasmes patstāvīgi analizēt un piemērot Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma normas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret personu, norobežojot tos no līdzīgiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas Krimināltiesībās un Kriminālprocesā, izmeklēšanas darba kopējos aspektos un izmeklēšanas plānošanas pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

ParKrimināllikumā paredzētajiem nodarījumiem pret personu izmeklēšanas būtību un saturu. Par minētā grupas apdraudējuma objekta jēdzienu un priekšmetu. Kopējais izmeklēšanas darbību raksturojums, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret personu. Iegūtas zināšanas par noziedzīga nodarījuma pret personu sastāva elementu pierādīšanas īpatnībām salīdzinājumā ar citiem Krimināllikuma paredzētiem kaitīgiem nodarījumiem un prasmes patstāvīgi analizēt un piemērot Kriminālprocesa likuma un Krimināllikuma normas izmeklēšanā, norobežojot tos no līdzīgiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem.

Prasmes

Ir iegūtas zināšanas par Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanu. Pieredze un padziļinātas zināšanas noziedzīga nodarījuma sastāva konstatēšanā un analīzē. Spēja piemērot teorētiskas zināšanas, izmeklējot noziedzīgus nodarījumus pret personu, veicot visus iespējamos pasākumus izmeklēšanas organizēšanā.

Kompetences

Pielietot iegūtās zināšanas noziedzīga nodarījuma fakta konstatēšanā. Uzsākt kriminālprocesu un pabeigt pirmstiesas izmeklēšanu. Veikt izmeklēšanu, pielietojot kriminālprocesuālās normas, atbilstoši noziedzīga nodarījuma sastāvam. Kvalificēt noziedzīgus nodarījumus. Izvērtēt situācijas, saistībā ar noziedzīgu nodarījumu pret personu izmeklēšanu. Patstāvīgi organizēt darbu izmeklēšanas jomā, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs, PDPNvp7BakalaursIerobežota izvēleIlze Sokolovska