Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Patoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 3
Kursa vadītājs:Marta Riekstiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Patoloģija

Mērķis

Studiju kursu PAK_049 un PAK_047 kopīgais mērķis ir, savstarpēji papildinot vienam otru, nodrošināt integrētas zināšanas patoloģijā un veidot klīniski orientētu, loģisku un zinātniski kritisku domu gaitu, studiju ietvaros īpaši akcentējot biežus un vispārīgus patoloģiskus procesus, kā arī klīniski svarīgas patoloģijas saistībā ar sievietes reproduktīvo vecumu, grūtniecības un dzemdību norisi, kā arī augļa, placentas un jaundzimušā patoloģiju. Šim programmas aspektam jārada teorētiskie pamati klīnisko kursu apguvei, veidojot vispusīgi izglītotu speciālistu.

Kursa PAK_049 mērķis ir sniegt zināšanas par atsevišķiem vispārīgiem patoloģiskiem procesiem un atsevišķu būtisku slimību patoģenēzi (t.sk. sistēmiskām patoloģiskām izmaiņām grūtnieces organismā: eklampsiju un ar to saistītajām klīniskajām problēmām; gestācijas diabētu u.c.), ciktāl tas iespējams atvēlētajos kursa apjoma ietvaros. Studiju kurss PAK_047 papildina kursu PAK_049 ar koncentrētām zināšanām par ginekoloģiskās un krūts patoloģijas, placentas, nabas saites un augļa apvalku patoloģiju, perinatālo patoloģiju un dzemdību traumu patoģenēzi; šie aspekti netiek atkārtoti izskatīti PAK_049 ietvaros.

Priekšzināšanas

Šūnas bioloģijā, cilvēka anatomijā, histoloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, fizioloģijā, bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs argumentēti izskaidrot atsevišķu slimību un vispārīgu patoloģisku procesu būtību; patoģenēzi un tās izpausmes klīniskajās norisēs, attēldiagnostikas un laboratorajos izmeklējumos; cēloņus un riska faktorus; iespējamās komplikācijas un sekas, kā arī iznākumus, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

Prasmes

Ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms, students klīniskos uzdevumos iepratīsies identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt kursa tematiskajā plānā minēto slimību patoģenēzi, saistīt to ar slimību klīniskajām izpausmēm un diagnostikas pamatiem, kā arī praktiski rīkoties, lai organizētu nepieciešamos laboratorijas izmeklējumus, interpretētu un kritiski analizētu to rezultātus saistībā ar slimības kopējo ainu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, students spēs atlasīt būtiskāko informāciju un identificēt biežāk sastopamās patoloģijas, argumentēti izvērtēt to patoģenēzi, ciktāl to atļauj studiju kursa apjoms.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.