Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anda Laķe
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Organizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Mērķis

Padziļināt zināšanas par pētījumu plānošanas un organizēšanas specifiku sociālajās zinātnēs, pētniecības dizainiem, kvantitatīvo un kvalitatīvo metodoloģiju un datu ieguves metodēm, kā arī biežāk lietoto metožu priekšrocībām un vājajām pusēm. Sniegt pārskatu par galvenajām prasībām zinātnē, kuru ievērošana nodrošina maģistra darbam pietiekošu metodoloģisku, argumentētu un sistemātisku korektumu; pilnveidot zināšanas par bibliogrāfisko norāžu un atsauču noformēšanu pētnieciskajos darbos; nodrošināt akadēmiska pētījuma izstrādes prasmes un kompetenci atbilstoši maģistra darba zinātniskās kvalitātes prasībām.

Priekšzināšanas

Zināšanas par pētniecību bakalaura līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Pilnveidot zināšanas par pētījumu plānošanas un organizēšanas specifiku sociālajās zinātnēs, pētniecības dizainiem, kvantitatīvo un kvalitatīvo metodoloģiju un datu ieguves metodēm, kā arī biežāk lietoto metožu priekšrocībām un vājajām pusēm; par zinātniskās un ikdienas izziņas procesa atšķirībām, akadēmiska un lietišķa pētījuma plānošanas pamatprincipiem un pētījuma struktūras galvenajiem elementiem; par pētījuma metodoloģijām, metožu daudzveidību un atšķirībām dažādās zinātņu disciplīnās un starpdisciplināros pētījumos.

Prasmes

Identificēt maģistra līmeņa pētījuma tvērumam piemērotu problēmu un pētījuma jautājumus, atklāt akadēmiskajā diskusijā izmantotos argumentus un izvirzīt galveno argumentu jeb pieņēmumu, ko pierādīt; atlasīt problēmai piemērotus teorētiskos avotus, izplānot atbilstošu pētījuma dizainu, izvēlēties empīriskās pētījuma metodes, izstrādāt to instrumentāriju, kā arī veidot ar pētījuma jautājumiem un izvirzīto tēzi saistītus secinājumus, kuri jāpierāda pētnieciska darba ietvaros.

Kompetences

Nostiprināt kompetenci pielietot zinātniskas metodes sociālo fenomenu sistemātiskai izpētei, veikt pētījumus gan studiju procesā, gan profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsIerobežota izvēleAnda Laķe
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM3MaģistrsIerobežota izvēleAnda Laķe