Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Laila Laganovska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Pirmā studiju gada studenti prakses laikā pilnveido un nostiprina teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, ietverot pacientu un klientu pamatvajadzības, atbilstoši profesionālās ētikas principiem, vecmāšu profesijas standartam un pirmā studiju gada programmai.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā un patoloģiskajā fizioloģijā, farmakoloģijā, medicīniskā ētikā, klīniskās aprūpes pamatos, infekcijas kontrolē, pirmā palīdzībā, medicīniskā bioķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pacientu pamatvajadzību nodrošinājums un novērtējums; aseptikas un antiseptikas nozīme un to pielietošana praksē, nodrošinot pacienta fizioloģiskās vajadzības.

Prasmes

Tehniskās prasmes: Praktiskās iemaņas, kuras nepieciešamas pacienta fizioloģisko pamatvajadzību nodrošināšanā, ietverot: profilaksi, komfortu un drošību, visa veida higiēnas procedūras, pacienta gultas klāšanu, pacienta barošanu, pacienta izdalījumu savākšanu un dezinfekcijas pasākumus, pacienta transportēšanu gultā, sēdratos, telpā un vidē, ievērojot drošības un ergonomijas pamatprincipus.
Netehniskās prasmes: pilnveidotas sociālās pamatprasmes – komunikatīvās, patstāvīgā darba un komandas darba prasmes. Students spēj integrēt kognitīvās un interpersonālās prasmes aprūpes procesā un saskarsmē ar pacientiem, viņu tuviniekiem un aprūpes komandas dalībniekiem.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes, optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb2BakalaursObligāts