Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dita Role
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt pamatzināšanas medicīnas ētikas jautājumos, kas nepieciešamas masierim ikdienas profesionālajā darbībā.
Izveidot prasmi orientēties aktuālās sociālās problēmās, kas saistītas ar cilvēku garīgo un fizisko veselību.

Priekšzināšanas

Filosofijā, ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Zināt un prast pamatot masiera ētikas pamatprincipus: uzticēšanās un cieņa, atbildība un taisnīgums, godīgums u.c., morālie pienākumi un tiesības, profesionālās kompetences kritēriji, profesionālās vērtības, profesionāļa morālās pamatsaistības, morālo sankciju veidi profesionālajā ētikā, morālā vērtējuma specifika, atbildības komponenti, morālās izvēles situācijas raksturojums u.c.
Definēt pamatjēdzienus: normatīvā ētika, profesionālā ētika, saskarsmes ētika, situatīvā ētika, vadības ētika, godīgums, morālais relatīvisms, korporatīvā kultūra, korporatīvais godīgums, morālā dilemma, mobings, bosings u.c. Raksturot varas tipus organizāciju darbībā un konfliktus, konfliktsituāciju komponentus, konfliktu risināšanas efektīvākās metodes mūsdienu ētikas skatījumā, vēlamie vadītāja rīcības modeļi konfliktsituācijās.

Prasmes

Prast identificēt un interpretēt ētiskas attieksmes izpausmes atkarībā no morāles subjekta, koleģialitātes maksimas, morālās regulācijas pamatelementiem. Diferencēt morālās un tiesiskās regulācijas. Izprast morālo tiesību īpatnības. Prast novērst un nepieciešamības gadījumā atrisināt konflikt situāciju, pamatojoties uz ētikas un morāles pamatprincipiem.

Kompetences

Lietot morāli korektu argumentāciju savas pozīcijas vai viedokļa pamatošanai, analizēt morālo dilemmu situācijas, vērtēt un rast morāli adekvātu risinājumu gadījumiem no prakses, izmantojot apgūtos ētikas pamatprincipus un risināt konfliktsituācijas efektīvi un atbilstoši profesionālās ētikas prasībām. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsDita Role