Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Velga Sudraba

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_132LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PsihiatrijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Velga Sudraba
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, patoloģiskā anatomija, psiholoģija, medicīnas ētika, sabiedrības veselība, pacientu aprūpe, neiroloģija, farmakoloģija.
Mērķis:
Sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas par psihiskajiem traucējumiem un psihoaktīvo vielu atkarībām, to izplatību, cēloņiem, attīstību, klīniskajām īpatnībām, diagnostiku, medikamentozo ārstēšanu, pacientu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Psihiatrijas vēsture. Saskarsmes un ētikas pamatprincipi garīgās veselības aprūpēLekcijas1.00klīniskā bāze
2Psihotisko traucējumu simptomi un sindromi. Neatliekamie stāvokļi psihiatrijā. Psihotiski traucējumi. Farmakoterapija un aprūpe psihiatrijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Rehabilitācija un sociālā aprūpe psihiatrijā. Psihiskās veselības saglabāšana, psihisko un uzvedības traucējumuu profilakse.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Alkohola atkarība pēc SSK-10, pazīmes. Narkomānija, tās veidi, pazīmes. Dažādas PAV. Abstinences sindroms. Biopsihosociālas sekas. Dzimumatšķirības PAV atkarību gadījumā. Augļa attīstības traucējumi PAV ietekmē. Laktācijas traucējumi PAV ietekmē.Lekcijas1.00auditorija
5Neirotiski, ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi, pacientu aprūpe. Personības traucējumi, pacientu aprūpe. Afektīvie traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
6Epilepsija, ar to saistītas personības pārmaiņas, pacientu aprūpe. Intelektuālās attīstības traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
7Šizofrēnija un pacientu aprūpe, pacientu aprūpe. Demence, pacientu aprūpe. Ēšanas traucējumi, pacientu aprūpe.Nodarbības1.00auditorija
8Atkarību pacientu laboratoriskie rādītāji, to izvērtēšana dažādos izmeklējumos. Atkarību novērtēšanas testu izmantošana, aizpildīšana, analīze. Pētījumu analīze par alkoholismu, narkomāniju, to ietekmi uz augli, grūtniecības norisi, laktāciju.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
 pastāvīgi apgūst obligāto un jaunāko literatūru;  gatavojas pārbaudes testa izpildīšanai;  intervē pacientu, formulē aprūpes diagnozi un sagatavo aprūpes plānu.
Vērtēšanas kritēriji:
1) aktivitāte seminārnodarbībās, ieteiktās literatūras apguve – 10%; 2) teorētisko zināšanu pārbaude – tests – 20%; 3) praktisko zināšanu pārbaude (grupu darbs) - intervija ar pacientu, aprūpes diagnožu formulēšana un aprūpes plāna modeļa veidošana – 70%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studējošais atpazīst psihiskus traucējumus, psihoaktīvo vielu atkarības, definē tos pēc SSK 10 klasifikatora, analizē un sistematizē pacienta anamnēzi, raksturo psihiatrijā un narkoloģijā lietojamos medikamentus un to blakusparādības, izskaidro un apraksta saskarsmes un aprūpes specifiku darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem.
Prasmes:studējošais prot pielietot pareizu saskarsmes veidu darbā ar psihiatrijas un narkoloģijas pacientiem, veikt interviju un ievākt pacienta anamnēzi, atlasīt un izmantot nepieciešamos datus, novērtēt pacienta stāvokli, veidot aprūpes plāna modeli.
Kompetences:students, izmantojot apgūtās zināšanas par psihiskiem traucējumiem, psihoaktīvo vielu atkarībām un to aprūpi, spēj diferencēt psihiskos traucējumus, interpretēt un analizēt iegūtos datus aprūpes dokumentācijā, veiksmīgi realizēt aprūpes plānu psihiatriskiem un narkoloģiskiem pacientiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Semple D., Smyth R. Oxford handbook of psychiatry. Oxford University press, 2013.
2Deksters G., Vošs M. Rokasgrāmata psihiatrijas māsām. – Rīga: Jumava, 2006.
3Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte. Mācību materiāls. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2009.
4Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga, Jumava, 2001.
5Osis G. Narkoloģija vispārējās prakses ārstiem. Rīga: SIA”TRIO-J”; 2006.
6Lesch OM, Walter H, Wetschka Ch, Hesselbrock M, Hesselbrock V. Alcohol and Tobacco. Medical and Sociological Aspects of Use, Abuse and Addiction. SpringerWienNewYor; 2011.
Papildus literatūra
1Stirna A (red). Atkarība no alkohola. Narkoloģija. Rīga: Medicīnas apgāds; 2008.
2Eglītis I. Vispārīgā psihopatoloģija. Rīga: Zvaigzne.1986.
3Eglītis I. Psihiatrija. Rīga, Zvaigzne, 1989.
4Eglītis I., Andrēziņa R., Jansons V., Kamjanovs I., Kazlovsko G., Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. – Rīga: Zvaigzne, 1985
Citi informācijas avoti
1http://ajp.psychiatryonline.org/
2http://www.journals.elsevier.com/journal-of-psychiatric-res…
3http://www.journals.elsevier.com/drug-and-alcohol-dependence
4http://drugabuse.imedpub.com/
5http://www.spkc.gov.lv/