Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ināra Kalniņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_004LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ināra Kalniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas80
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
konceptuālajos prakses modeļos, psiholoģijā, nodarbē un kultūrvidē.
Mērķis:
veicināt radošu domāšanu. Apgūt zināšanas par dažādām radošajām aktivitātēm.Veidot izpratni par radošo aktivitāšu nozīmi ergoterapijas procesā. Apgūt prasmes pielietot radošās aktivitātes ergoterapeitiskajā ārstēšanā dažāda vecuma pacientiem/klientiem ar nodarbju disfunkciju dažādu diagnožu grupās. Apgūt prasmes plānot, vadīt grupu darbu, veikt grupas darba izvērtēšanu, noformēt dokumentāciju un attīstīt/pilnveidot studenta, kā līdera, prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Radošās aktivitātes ergoterapijā, to veidi, raksturojums. Radošo aktivitašu terapeitiskā nozīme ergoterapijā.Nodarbības1.00auditorija
2Radošums, tā skaidrojums. Radošums ergoterapeita praksē.Nodarbības1.00auditorija
3Radošo aktivitāšu izvēles principi terapijā. Novērtēšana, "Gribas aptaujas lapa" (VQ), tās praktisks pielietojums. Darbs grupā: radošās aktivitātes praktiska apguve, tās analīze.Nodarbības1.00auditorija
4Radošo aktivitāšu pielietojums ergoterapijā dažāda vecuma un diagnožu grupās. Darbs grupā: radošās aktivitātes praktiska apguve, tās analīze.Nodarbības1.00auditorija
5Seminārs: radošās aktivitātes, kā metode ergoterapeitiskajā ārstēšanā. Grupas darba plānošana, dokumentēšana, izvērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
6Grupas darbs: studenta izvēlēta radošā aktivitāte un grupas darba praktiska vadīšana. Grupas darba novērtējums: novērošana, Gribas aptaujas lapas aizpildīšana. Atgriezeniskā saite.Nodarbības3.00auditorija
7Mācību vizīte RPNC ambulatorajā centrā, Veldres ielā 1A. Radošo aktivitāšu praktiskais pielietojums psihiatriskajā rehabilitācijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Grupas darbs:studenta izvēlēta radošā aktivitāte un grupas darba praktiska vadīšana. Grupas darba novērtēšana: novērošana, Gribas aptaujas lapas aizpildīšana. Atgriezeniska saite.Nodarbības3.00auditorija
9Mācību vizīte dienas centrā personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem " Mēness māja", Putnu iela 6 un dienas centrā "Cerību māja" Rēzeknes ielā 2. Radošo aktivitāšu praktiskais pielietojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Starpposma ieskaite:.studenta izvēlēta radošā aktivitāte,grupas darba plānošana, organizēšana,vadīšana, dokumentēšana. Atgriezeniskā saite.Nodarbības6.00auditorija
11Radošo aktivitāšu ergoterapijā pielietojums un terapeitiskās efektivitātes izvērtējums. Diskusija. Individuāla atgriezeniskā saite.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāla gatavošanās vienam literatūras semināram ar pp formāta prezentāciju atbilstoši studiju kursa tematikai. Piedalīšanās, vismaz divos, grupas biedru vadītajos grupu darbos. Izmantojot radošās aktivitātes, divu grupas darbu plānošana, organizēšana un vadīšana, grupas darba analizēšana un atbilstošas dokumentācijas aizpildīšana un iesniegšana.
Vērtēšanas kritēriji:
studiju kursa ietvaros veikta divu grupas darbu plānošana, organizēšana un vadīšana. Sagatavots un iesniegts grupas darba plāna un novērtēšanas protokols. Demonstrētas grupas darba vadītājam nepieciešamās prasmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs nosaukt un raksturot radošo aktivitāšu veidus, skaidrot tos multikulturālā kontekstā, izskaidrot radošo aktivitāšu un radošuma nozīmi ergoterapijā, izskaidrot teorētiskos argumentus radošo aktivitāšu pielietojumam terapijā, paskaidrot radošo aktivitāšu, kā vienas no terapijas metodēm, ietekmi uz pacienta/klienta atveseļošanos, atlasīt atbilstošas radošās aktivitātes dažādām pacientu/klientu grupām ar nodarbes disfunkciju, definēt radošuma jēdzienu un tā nozīmi ergoterapijā.
Prasmes:Studējošais spēs pamatot radošo aktivitāšu pielietojumu terapijā, pratīs izmantot radošās aktivitātes ergoterapeitiskajā ārstēšanā, apgūs iemaņas plānot, sagatavot un organizēt radošo aktivitāšu grupas darbu, salīdzināt dažādu radošo aktivitāšu sarežgītības pakāpes, demonstrēt līdera prasmes grupu vadīšanā, pamatot radošo aktivitāšu terapeitisko efektu, apgūs iemaņas dokumentēt grupu darbu radošajās aktivitātēs. Novērtēt radošo aktivitāšu ietekmi dažāda vecuma pacientu/klientu grupām ar nodarbes disfunkciju, izmantojot ergoterapijā izmantojamās novērtēšanas metodes, kritiski analizēt literatūru.
Kompetences:izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes par radošo aktivitāšu kā vienas no ergoterapijā lietotajām metodēm, studējošais spēj izstrādāt terapijas plānu, izmantot atbilstošas radošas aktivitātes, nepieciešamības gadījuma tās modificēt. Plānot, organizēt, vadīt un dokumentēt grupas darbu, vērtēt un analizēt radošo aktivitāšu terapeitisko efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jennifer Creek, Creative activities, Ch.18,
2Occupational Therapy and Mental Health, edition 4-th, Churchill Livingstone, 2008
3Deborah Hutton, Play, Ch.19, Occupational Therapy and Mental Health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2008
4Marilyn B.Cole, Client centred groups, Ch.17, Occupational therapy and Mental health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2008
5Mary Roberts, Life skills, Ch. 20, Occupational Therapy and Mental Health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2008
6Ingrid Soderback International Handbook of Occupational Therapy Interventions , Springer, 2010
7Elizabeth Cara, Anne MacRae, Groups Ch 19,Psychosocial Occupational Therapy A clinical practice, 2-nd edition,2005
Papildus literatūra
1Jennifer Creek, Assesment, Ch.6,Occupational Therapy and Mental Health, edition 3-rd, Churchill Livingstone, 2002
2Jennifer Creek, Treatment planning and implementation, Ch.7, Occupational Therapy and Mental Health, edition 3-rd, Churchill Livingstone, 2002
3Mary Roberts, Life skills, Ch. 20, Occupational Therapy and Mental Health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2008
4Linda Finlay, Groupwork, Ch.14, Occupational Therapy and Mental Health, 4-th edition, Churchill Livingstone, 2002.
5Margot C.Howe, Sharan L.Schwartzberg A Funcional Approach to Group Work, 3-rd edition, Lippincott Wiliams&Wilkins, 2001.
Citi informācijas avoti
1American Journal of Occupational Therapy, Australian Journal of Occupational Therapy, British Journal of Occupational Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, RSU datu bāzes, elektroniskie informācijas avoti.