Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ingus Alliks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_122LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ingus Alliks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
bakalaura grāds sociālajās zinātnēs
Mērķis:
kursa mērķis ir padziļināt sociālo darbinieku - maģistratūras studentu profesionālo kompetenci sociālo tiesību jomā, sniegt zināšanas par sociālās drošības mehānismiem, stratēģijām un tiesību aktiem, sniegt zināšanas par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) institucionālo sistēmu, sociālo tiesību attīstību ES un mijiedarbību ar Latvijas Republikas sociālās drošības sistēmu. Kursā tiek apskatīta Eiropas un Latvijas sociālās drošības struktūru funkcionēšanas kārtība un svarīgākie likumi un starptautiskie dokumenti.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sociālo tiesību jēdziens. Sociālas valsts princips. Latvijas valsts mērķis Satversmē. Sociālās drošības sistēma. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dibināšanas līguma pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
2Sociālo tiesību avoti. Latvijas Republikas starptautiskās saistības sociālo tiesību jomā. Eiropas Sociālā harta. ES pamattiesību harta. ANO un ES tiesību akti sociālajā aizsardzībā. ES tiesību integrēšana Latvijas tiesību sistēmā.Lekcijas1.00auditorija
3Sociālo tiesību jēdziens. Sociālas valsts princips. Latvijas valsts mērķis Satversmē. Sociālās drošības sistēma. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dibināšanas līguma pamatprincipi.Nodarbības1.00auditorija
4Sociālo tiesību avoti. Latvijas Republikas starptautiskās saistības sociālo tiesību jomā. Eiropas Sociālā harta. ES pamattiesību harta. ANO un ES tiesību akti sociālajā aizsardzībā. ES tiesību integrēšana Latvijas tiesību sistēmā.Nodarbības1.00auditorija
5Nodarbinātības un darba tirgus politika ES un Latvijā. Korporatīvā sociālā atbildība. Sociālais dialogs. Brīva darbaspēka kustība ES. Sociālās drošības shēmu koordinācija.Lekcijas1.00auditorija
6ES līmeņa jaunās iniciatīvas sociālajā jomā. Sociālo tiesību pīlārs. Iespējamās sekas sociālajā jomā ES pēc Lielbritānijas izstāšanās. Bēgļu un patvēruma meklētāju sociālās tiesības.Nodarbības1.00auditorija
7Sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēma. Finansēšana un budžetu veidošanās.Lekcijas1.00auditorija
8Eiropas semestris un Nacionālā reformu programma. ES Padomes valstu specifiskās rekomendācijas.Nodarbības1.00auditorija
9Sociālās atstumtības un nabadzības izskaušanas pasākumi. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Eiropas konverģences un kohēzijas politika. ES struktūrfondi. Pašvaldības kā sociālās drošības politikas realizētājas.Lekcijas1.00auditorija
10ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. ES iniciatīvas personu ar invaliditāti tiesību aizsardzības jomā. Pieejamības akta projekts.Lekcijas1.00auditorija
11Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iniciatīvas. Aktīvas novecošanās stratēģijas Eiropā un Latvijā. Pensiju sistēmas. Darba devēju un izdienas pensijas. Fondētās pensijas un privātās pensiju shēmas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti pastāvīgi izpilda kontroles darbus-testus un iesniedz tos pasniedzējam. Pārbaudes uzdevumi studentiem tiek veidoti kā rakstisks kontroldarbs par teorētiskā materiāla izpratni. Praktiskie darbi tiek balstīti uz modelētām situācijām. Studenti patstāvīgi veic datu analīzi, sagatavo eseju par vienu no kursa tēmām (pēc izvēles), veic tās prezentāciju auditorijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklējums un darbs auditorijā – 30%; patstāvīgo darbu izpilde - 30%; gala pārbaudījums – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens
Studiju rezultāti
Zināšanas:kurss padziļinās studentu zināšanas par sociālo sfēru regulējošo politiku pamatprincipiem un tiesību aktu sistēmu ES un Latvijā.
Prasmes:pārzināt galvenos ES un Latvijas politikas plānošanas un normatīvos dokumentus sociālo tiesību jomā, prast tos lietot, pārzināt to savstarpējo mijiedarbību un atrast nepieciešamos likumus (koncepcijas, regulas, direktīvas) situācijām, kas risināmas sociālajā darbā. Studenti ir informēti par aktuālajām tendencēm un iniciatīvām ES un Latvijā.
Kompetences:pielietot iegūtās zināšanas sociālās drošības sistēmas raksturošanā un ikdienas darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1ANO
2The Universal Declaration of Human Rights. United Nations. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
3International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations. http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.as…
4Convention on the Rights of Persons with disabilities. United Nations. http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.sh…
5ILO
6The future of work centenary initiative. International Labour Office, Geneva, 2015. http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09383/09383(2015-104…
7Papildu informācijai (arī krievu val.): http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--en/in…
8World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice. International Labour Office, Geneva, 2014. http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/d…
9Papildu informācijai (arī krievu val.): http://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_2447…
10OECD
11OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Latvia 2016. OECD, 2016. http://www.oecd.org/latvia/oecd-reviews-of-labour-market-an…
12In It Together: Why Less Inequality Benefits All. OECD, 2015. http://www.oecd.org/social/soc/in-it-together-why-less-ineq…
13Papildu informācijai OECD pētījumi par līdzīgiem tematiem:
14http://www.oecd.org/eco/public-finance/lessincomeinequality…
15EP
16The European Social Charter. Council of Europe. http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/cha…
17ES
18Konsolidētie Līgumi. Pamattiesību harta. ES, 2010. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_ci…
19Apspriešanās sākšana par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Eiropas Komisija, Strasbūra, 8.3.2016. (COM(2016) 127 final). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CEL…
20a. Commission Staff Working Document: Key economic, employment and social trends behind a European Pillar of Social Rights. European Commission, Strasbourg, 8.3.2016. (SWD(2016) 51 final). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=14582943…
21b. Commission Staff Working Document: The EU social acquis. European Commission, Strasbourg, 8.3.2016. (SWD(2016) 50 final). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=14582942…
22Papildu informācijai par iecerēto Sociālo pīlāru: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-a…
23Gada izaugsmes pētījums par 2016.gadu: Atveseļošanās stiprināšana un konverģences sekmēšana. Eiropas Komisija, Brisele, 26.11.2015. (COM(2015) 690 final). http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_grow…
24Papildu informācijai par:
25- AGS, t.sk. JER: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-grow…
26- ES Ekonomisko pārvaldību kopumā, t.sk. Eiropas semestri: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/ind…
27Employment and Social Developments in Europe 2015. European Commission, EU, 2016. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pub…
28Review of recent social policy reform. Social Protection Committee, EU, 2015. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pub…
29Papildu informācijai citi SPC un EMCO ziņojumi, viedokļi u.c. dokumenti:
30- SPC http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758
31- EMCO http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115&langId=en
32Komisijas dienestu darba dokuments: 2016.gada ziņojums par valsti – Latvija. Eiropas Komisija, Brisele, 26.2.2016. (SWD(2016) 82 final). http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_latvia_lv…
33Vaganay, A., Canónico, E., Courtin, E. Challenges of work-life balance faced by working families: Evidence Review. European Commission, May 2016. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pub…
34New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2016. http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publi…
35Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2016. http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publi…
36Social dimension of intra-EU mobility: Impact on Public Services. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2015. http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/lab…
37Papildu informācijai citi EUROFOUND pētījumi: http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/public…
38ES Tiesas spriedums lietā C 333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano pret Jobcenter Leipzig. 2014. gada 11. novembris. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-333/13
39Papildu informācijai par šo spriedumu:
40Vonk, G. EU-Freedom of movement: no protection for the stranded poor: Case-note on C-333/13, Elisabeta Dano v Jobcenter Leipzig. November 25, 2014. http://europeanlawblog.eu/?p=2606
41Poptcheva, E.-M., Stuchl, A. Work and social welfare for asylum- seekers and refugees: Selected EU Member States. European Parliamentary Research Service, December 2015. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/5727…
42Papildu informācijai par bēgļu un patvēruma meklētāju tiesībām: http://www.refworld.org/pdfid/4d3d59c32.pdf
43Papildu informācijai par ES politikām:
44- Aktualitātes mobilitātes jomā (ES Padomē pieņemtie lēmumi): http://www.consilium.europa.eu/en/policies/labour-mobility/
45- Eiropas Komisijas informācija par:
46o brīvu darbaspēka kustību: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457&langId=en
47o sociālās drošības shēmu koordinēšanu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en
48o darbinieku nosūtīšanu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en
49o personām ar invaliditāti, t.sk. Pieejamības aktu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137
50o strukturālajiem un investīciju fondiem: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
51Homko I. Socialās drošības garantijas.//LBAS, R., 2007
52Rokasgrāmata praktiskam darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem// Ārlietu ministrija, R., 2010
53Andrianeli M. Sociālās un nodarbinātības politikas pamatprincipi.// Brisele, 2008
54Deilija M. Sociālo tiesību pieejamība Eiropā.// http://www.coe.lv/tulkojumi.php?id=31
55Zālīte E. Sociālā apdrošināšana Latvijā (1920-1940).//Latvijas Arhīvi, 1999 Nr.2
56Baltā grāmata. Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma. 16.02.2012. Brisele
Papildus literatūra
1Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Saeima, 10.06.2010.)
2Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. //Jurista Vārds, 2008. Nr.32
3Baltā grāmata. Latvija: sociālās labklājības sistēmas reformu projekts.//R., 1996
4Eiropas un starptautisko sociālās drošības tiesību rokasgrāmata./red. Īvs Jorens, Bernds Šulte ; aut.: K. Garsija de Kortasars i Nebreda ... u.c., Rīga, 2000
5Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I.Ziemeles redakcijā. R., 2000.
6Bite I. Pensiju likums ar komentāriem. R., 1999.
7Punculs J. Privātie pensiju fondi. R., 1999.
8Sociālais dialogs.-R., LBAS, 2005.
9Rokasgrāmata par Eiropas sociālo partneru darba programmas 2009.-2010. gadam un Eiropas sociālo partneru pamatnolīgumu īstenošanu un ieviešanu praksē.-R., LBAS, 2010.
10Ievads Eiropas Savienības darba drošības un veselības aizsardzības politikā.- R., LBAS, 2006
11Par demokrātisku darba vidi un tiesisku darba attiecību nostiprināšanu Latvijā. –R., Imanta, 2003.
12Ivaņenko V., Ivaņenko V. Cilvēka sociālās tiesības un valsts sociālie pienākumi.-Sanktpēterburga, 2003.
13Koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā (Ministru kabineta 2010.gada 17. novembra
Citi informācijas avoti
1Interneta vietnes statistikas, apkopojumu un normatīvo aktu meklēšanai
2http://www.vsaa.lv
3http://www.lbas.lv
4http://www.nva.lv
5http://www.lm.gov.lv