Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Voldemārs Arnis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.09.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_135LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta teorija un vēstureMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Voldemārs Arnis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vēlamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā.
Mērķis:
Apgūt dažādu fizisko vingrinājumu pielietošanu fiziskās sagatavotības paaugstināšanā, veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
11. Veselīga dzīvesveida un fizisko vingrinājumu nozīme veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Sports, fiziskā aktivitāte un veselība. Jaunākās vadlīnijas, zinātniskā informācija un tendences veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
22. Veselības sporta īss vēsturisks apskats un attīstība. Cilvēka fiziskās aktivitātes raksturojums un veselības sporta attīstība 21. gadsimtā. Veselības sporta attīstība LatvijāLekcijas1.00auditorija
33. Veselības sportā izmantojamie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums un pielietojums. Aerobie vingrinājumi, to vispārējs raksturojums. Dažādu aerobo vingrinājumu specifika. Optimālas aerobas slodzes apjoms un intensitāte veselības sporta nodarbībās. Augstas intensitātes intervālu treniņu nozīme un pielietošana veselības sportā.Lekcijas1.00auditorija
44. Spēka vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Spēka treniņa metodikas pamati. Vispārattīstošie vingrojumi, to pielietošana un ietekme uz cilvēka organismu. Grupu nodarbību vispārējs raksturojums, galvenās priekšrocības un trūkumi.Lekcijas1.00auditorija
51. Iepazīšanās ar velotrenažieriem, to programmām un izmantošanas iespējām veselības sporta treniņa nodarbībās. Spēka vingrinājumi, izmantojot pneimatiskos „HUR” trenažierus. Spēka vingrojumi, izmantojot universālo spēka trenažieri ar četru pušu darba stacijām.Nodarbības4.00sporta bāze
62. Spēka vingrinājumi, izmantojot haneles, brīvos svarus un dažādus trenažieru zāles solus un statīvu.Nodarbības4.00sporta bāze
7Apļa treniņš, tā pielietošana veselības sporta nodarbībās.Nodarbības3.00sporta zāle
8Augstas intensitātes intervāla treniņi, izmantojot velotrenažierus un Concept 2 airēšanas un slēpošanas trenažierus. Jaunākās un efektīvākās treniņu metodes darbaspēju paaugstināšanai.Nodarbības1.00sporta bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgā darba uzdevumi: veselības sporta treniņu programmu sastādīšana vienam mēnesim, konkrētam cilvēkam, izmantojot aerobos, spēka un lokanības vingrinājumus, norādot cilvēka vecumu, dzimumu, augumu, svaru, ĶMI, fizisko aktivitāti, fizisko sagatavotību, veselības stāvokli. Uzskaitīt galvenos mērķus svarīguma secībā, ko cilvēks vēlas sasniegt, izmantojot fiziskos vingrinājumus. Patstāvīgi apgūt dažādas kursa tēmas pēc docētāja norādītajiem literatūras avotiem. Rūpēties par savas fiziskās sagatavotības paaugstināšanu un uzturēšanu.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Pārbaudes mācību kursa laikā, fiziskās sagatavotības testi, veselības sporta treniņu programmas izstrādāšana.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students zinās un spēs: - nosaukt un aprakstīt veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei izmantojamos vingrinājumus; - nosaukt veselības sporta un sacensību sporta galvenās funkcijas; - uzskaitīt un klasificēt veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; - definēt jēdzienus veselība, veselīgs dzīvesveids, sports, veselības sports; - nosaukt galvenos faktorus, no kuriem atkarīga cilvēka veselība; - pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanai; - raksturot treniņu slodzi, noguruma simptomus pēc dažāda lieluma slodzēm, pārslodzes stadijas, pārslodzi izraisošos un pastiprinošos iemeslus; - formulēt aptaukošanās cēloņus un negatīvo ietekme uz cilvēku organismu, fiziskās slodzes nozīme un fizisko vingrinājumu pielietošana aptaukošanās novēršanā; - izklāstīt fizisko vingrinājumu pielietošanu dažādu slimību profilaksē; - atlasīt katram klientam piemērotus vingrinājumus; - izskaidrot dažādu vingrinājumu nozīmi klienta mērķu sasniegšanai; - raksturot bērnu, pusaudžu un jauniešu fizisko aktivitāšu specifiku; - izklāstīt fizisko aktivitāšu īpatnības senioriem; - pastāstīt par fiziskām aktivitātēm sportistiem ar veselības novirzēm un veselības stāvokļiem, kādos sporta nodarbības ir aizliegtas; - interpretēt veselību veicinošā treniņa pamatprincipus, to pielietošanu veselības sporta nodarbībās.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: - izmantot aerobos, spēka un muskuļu stiepšanas vingrinājumus veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei; - izvēlēties un ieteikt piemērotākos vingrinājumus, slodzes apjomu un intensitāti, dažādus nodarbību veidus; - pratīs sastādīt vienkāršu veselības sporta treniņa programmu dažāda vecuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus.
Kompetences:Studiju programmas apguves procesā studējošie būs attīstījuši kompetences un spēs: - izstrādāt rekomendācijas fiziskai aktivitātei un nodarbību plānu dažāda vecuma klientiem, atkarībā no veselības stāvokļa, fiziskās sagatavotības un mērķiem, izmantojot galvenos veselības sporta treniņa pamatprincipus; - izglītot un pārliecināt klientus par fizisko vingrinājumu nepieciešamību un lomu mūsdienu sabiedrībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Līcis R., Grāvītis U., Luika S. un autoru kolektīvs. Vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera rokasgrāmata. LTTC, 2015
2Dzenis A., Grāvītis U., Knipše G. un autoru kolektīvs. Trenera rokasgrāmata. Rīga, Jumava, 2015, 375 lpp.
3Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC, 2016.
4Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008.
5Žīdens J un autoru kolektīvs. Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata. Rīga, Lttc, 2008, 215 lpp
Papildus literatūra
1Gavin, James, Lifestyle Wellness Coaching / James Gavin, PhD, Madeleine Mcbrearty, PhD, Concordia University. Second edition. Champaign, IL : Human Kinetics, 2017. 1 tiešsaistes resurss (xii, 261 lpp.) : ilustrācijas ISBN 9781450488327.
2Santana, Juan Carlos, Functional Training / Juan Carlos Santana. Champaign, IL : Human Kinetics, 2016. 1 tiešsaistes resurss (xiv, 274 lpp.) : ilustrācijas, tabulas.
3Weston KS, Wisloff U, Coombes JS. High-intensity interval training in patients with lifestyle-induced cardiometabolic disease: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2014 Aug;48(16):1227-34.
4Bess H. M., Leighann F. Motivating People to be Physically Active. Human Kinetics, 2009, 248 pp
5Corbin C.B., Lindsey R. Fitness for Life. Human Kinetics, 2007, 336 pp
6Bouchard C, Blair S.N., Haskell W.L. Physical Activity and Health. Human Kinetics, 2007, 424 pp
7McArdle W.D.. Exercise Physiology: Energy, Nutrition and Human Performance. Philadelphia, 2007, 1068 p.
8Jones C., Rose D. Physical Activity Instruction of Older Adults. Human Kinetics, 2005, 424 pp
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta rīkojums Nr.666 2013. gada 8. decembrī „Par sporta politikas pamatnostādnēm 2014. – 2020. gadam”. http://likumi.lv