Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Madara Miķelsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika un slēdzienstatistikas metodes), kas nepieciešamas noslēguma darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai izvēlētajā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt IBM SPSS piedāvātās iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmantošanai;
* pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās MS Excel un IBM SPSS;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas IBM SPSS;
* izveidot tabulas un diagrammas IBM SPSS programmās ar iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskās datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot IBM SPSS programmatūru, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte7BakalaursObligātsImants Kalniņš, Māra Grēve, Eva Petrošina, Madara Miķelsone
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības6BakalaursObligātsMāra Grēve, Imants Kalniņš, Māra Miķelsone, Madara Miķelsone
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības6BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Vecmāte6BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības (ar spec. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Ambulatorās aprūpes māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Bērnu aprūpes māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Garīgās veselības aprūpes māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Internās aprūpes māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Ķirurģiskās aprūpes māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone
Māszinības (ar specializāciju Operāciju māsa)7BakalaursObligātsMadara Miķelsone