Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Lektora p.i.

Statistikas mācību laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

Studiju kursu - “Biostatistika”, “Statistika”, “Statistikas pamati” vadīšana latviešu un ārzemju plūsmas studentiem.

2012 - pašlaik

Datu ievades operators

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Medicīniskās dokumentācijas savlaicīga un kvalitatīva noformēšana informācijas sistēmas datubāzēs saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

Precīzu radioloģisko izmeklējumu aprakstu sagatavošana sadarbībā ar Diagnostikās radioloģijas nodaļas darbiniekiem.

Darba izpilde attālināti, apstrādājot saņemtos ierakstus.

2017 - 2018

Klīnisko simulāciju speciālists

Rīgas Stradiņa universitāte - Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs

Sadarbība ar docētājiem medicīnisko simulāciju nodrošināšanā.

Asistēšana docētājiem klīnisko simulāciju laikā.

Mācību un metodiskā materiāla izstrāde par MITC pieejamiem simulatoriem, kā arī docētāju un studējošo apmācība darbam ar tiem.

2016 - 2017

Biroja vadītājs/biroja vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte

Medicīnas fakultāte, Veselības vadības docētāju grupa - starpaugstskolu profesionālā maģistra studiju programma “Veselības vadība”.

 

Sadarbība ar pasniedzējiem (rīkojumu sagatavošana par pasniedzēju pieņemšanu darbā, darba pārskatu un darba pieņemšanas – nodošanas aktu sagatavošana, nodarbību plānošana atbilstoši mācību plānam.

Studējošo sekmju ievade informatīvā sistēmā.

Sadarbība ar studējošiem un pasniedzējiem – informēšana par nodarbību laikiem un izmaiņām.

Sadarbība ar Mācību departamentu rīkojumu sagatavošanā saistībā ar studiju procesu, diplomu pielikumu sagatavošanu absolventiem.

Akreditācijas dokumentu sagatavošana.

Informācijas apmaiņa ar citām struktūrvienībām, nepieciešamās informācijas sagatavošana un nosūtīšana.

Struktūrvienības vai koleģiālo institūciju sanāksmju protokolēšana pēc struktūrvienības vadītāja uzdevuma.

2006 - 2016

Lektors

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

Studiju kursi - "Elektroniskie resursi I', "Elektroniskie resursi II", " Darba organizācija, statistiska un skaitliskās metodes", "Skaitliskās metodes", "Lietišķā informātika medicīnā"

Studiju programmas - "Sociālā aprūpe", "Sociālā rehabilitācija", "Podoloģija", "Radiologa asistents", "Biomedicīnas laborants", "Māszinības", „Estētiskā kosmetoloģija”

2002 - 2016

Lietvedības pārzine

Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

Sadarbība ar direktores vietnieci studiju darbā kopš 2002. gada - rīkojumu sagatavošana par pasniedzēju pieņemšanu darbā, izpildīto stundu kontrole, studiju kursu izpildes kontrole, studiju procesa pārraudzība. Tarifikācijas rīkojumu, stundu izpildes rīkojumu, noslodzes karšu sagatavošana, sadarbībā ar studiju programmu vadītājiem.

Studiju procesa kvalitātes kontrole - studējošo, absolventu, darba devēju, darbinieku anketēšana, atbilstoši Akreditācijas noteikumos norādītajiem kritērijiem, pēc kuriem akreditācijas procesā vērtē koledžas studiju virzienus.

Darbs Ētikas komisijā (Ētikas komisijas priekšsēdētāja) - studējošo pieteikumu izskatīšana un atļauju pētījuma veikšanai izsniegšana.

Diploma pielikumu sagatavošana 9 studiju programmām.

Dokumentu sagatavošana Ārstniecības katedrā studiju procesa nodrošināšanai.

Darbs Uzņemšanas komisijā.

Darbs Stipendiju piešķiršanas komisijā.

Dalība dažādu koledžas pasākumu organizēšanā, t.sk. konferenču organizēšanā.

2015 - 2016

Pasniedzēja

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

Veselības zinātņu maģistra māszinībās studiju programmas studiju kursa - Informācijas tehnoloģijas pasniedzēja.

Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmas studiju kursa - Praktiskā informātika - statistikas programmas pasniedzēja.

Izglītība

2006 - 2008

Veselības zinātņu maģistra grāds māszinībās

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

2003 - 2006

Veselības zinātņu bakalaura grāds māszinībās

Latvijas Universitāte

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

2000 - 2003

Kvalifikācija - Māsa

P.Stradiņa Rīgas 2. medicīnas skola

Sasniegumi

Konferences

 

2019. - Madara Miķelsone, Sofja Tomase “ Families Perception of Health and Support in the Care of Children with Limited Survival. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE, 02.04.2019. - poster presentation

2018. - Madara Miķelsone, Līga Blūmentāle, Ingre Toča, Roberts Rezgalis „ RSU profesionālās studiju programmas “Medicīna” 6. kursa studējošo manipulāciju prasmju pārbaudes rezultātu izvērtējums laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam”, RSU Starptautiskā zinātniskā konference.

2016. - Madara Miķelsone, Ruta Renigere, Sandra Dreimane (Latvia) „Medicīnas māsas profesionālās kompetences komponentu pašnovērtējums veidojot pozitīvu veselības aprūpes vidi”, Starptautiskā zinātniskā konference SABIEDRĪBA. INTEGRĀCIJA. IZGLĪTĪBA, 27.-28.05.2016.

2016. - M.Miķelsone, R.Renigere, S.Dreimane „Uz pierādījumiem un pētījumos balstīta veselības aprūpes prakse”, Starptautiskā zinātniskā konference „Veselības aprūpes un sociālās labklājības kvalitāte - IZGLĪTĪBA UN PRAKSE”, 12.-13.05.2016. - stenda referāts

2016. - M.Miķelsone, J.Sīpols „Vecāku vajadzības un medicīnas māsu profesionālā kompetence bērna hospitalizācijas laikā”, Latvijas Universitātes 74. zinātniskā konference Veselības aprūpes pētījumi LU koledžās, 11.02.2016. - stenda referāts

2015. - Miķelsone, M. “Expert evaluation of an instrument to measure importance and observance level of parental needs during child’s hospitalization”, 15th European Doctoral Conference in Nursing Science (18.-19.09.2015.)

2015. - Vecāku vajadzības stacionāra etapā”, Aktualitātes bērnu aprūpē, Latvijas Māsu asociācijas konference 2015. - Needs of parents and professional competencies of nurses during hospitalization of a child, RIGA STRADIŅŠ UNIVERSITY, INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE - HEALTH AND SOCIAL SCIENCES 2015

2015. - „Correspondence of the Questionnaire to the Needs of Parents During Hospitalization of Child. Expert Evaluation” Madara Miķelsone, Ruta Renigere, Dagnija Gulbe, International Scientific Conference, Society. Integration. Education. Latvia.

2015. - „The connection between young students’ physical health and their lifestyle”, Rita Geske, Alevtīna Leice, Madara Miķelsone, Laila Kudrjavceva, International Scientific Conference, Society. Integration. Education. Latvia.

2014. - “Vecāku vajadzības bērna hospitalizācijas laikā” - Sabiedrība, Integrācija, Izglītība, Starptautiskā zinātniskā konference, 23.-24.05.2014., Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts. 2014. - Inovative Solutions for Elder People Home Care Introduction Research Results, International Scientific Conference „Higher Education Studies: Challenges and Opportunities”, Šiaulia State College, 27.03.2014.

 

Publikācijas

 

2016. - M.Miķelsone, R.Renigere, S.Dreimane. Medicīnas māsas profesionālās kompetences komponentu pašnovērtējums veidojot pozitīvu veselības aprūpes vidi. International Conference Society.Integration.Education - SIE 2016. Vol. 3, pp. 486.-498.. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Izglītības, valodu un dizaina fakultāte.

2016. - M.Miķelsone, R.Renigere. Uz pierādījumiem un pētījumos balstīta veselības aprūpes prakse, Zinātniskie raksti Nr.3, 65-75 lpp., Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

2015. - Miķelsone M., Renigere R., Gulbe D. Aptaujas anketas atbilstība vecāku vajadzībām bērna hospitalizācijas laikā. Ekspertvērtējums. International Conference Society.Integration.Education - SIE 2015. Vol. 3, pp. 588-595. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Izglītības un dizaina fakultāte.

2015. - Rita Geske, Alevtīna Leice, Madara Miķelsone, Laila Kudrjavceva „The connection between young students’ physical health and their lifestyle”, International Scientific Conference, Society. Integration. Education. Latvia.

2014. - M.Miķelsone, J. Sīpols, Vecāku vajadzības bērna hospitalizācijas laikā, Sabiedrība, Integrācija, Izglītība, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli III daļa, 464-474, Rēzekne, 2014.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja