Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Zīvarts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_019LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Juridiskā zinātneMērķauditorija:Juridiskā zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Study course description
Zināšanas:
Nepieciešamās priekšzināšanas civiltiesības / Krimināltiesībās.
Mērķis:
Nostiprināt pētnieciskā darba izstrādi: teorētisko zināšanu, akadēmisko prasmju un iemaņu pielietošanu. Studiju darba izstrādi konsultē attiecīgā studiju kursa docētājs, kuram ir maģistra grāds. Studējošā izvēlētā tēmā Civiltiesībās vai Krimināltiesībās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
6Studiju darba iesniegšana katedrā.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
6Studiju darba iesniegšana katedrā.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darba izstrāde un analīze. Kopsavilkuma izstrāde, avotu saraksta un anotācijas sagatavošana latviešu valodā un angļu vai vācu valodā.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēšana notiek pēc pieņemtā reglamenta.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Priekšzināšanas:Nostiprināt un paplašināt studējošā teorētiskās zināšanas Civiltiesībās vai Krimināltiesībās un prasmi tās pielietot praktisko uzdevumu risināšanā; veicināt rakstiskā zinātniskā darba iemaņu un konkrētās tēmas (problēmas) pētīšanas metodikas apgūšanu (avotu un literatūras atlasi, analīzi, kritisku izvērtēšanu, materiāla sintēzi u.tml.); veicināt patstāvīgo darbu un pievērsties pašizglītībai; palīdzēt izkopt iemaņas juridisko zinātņu popularizācijā (uzstāties auditorijas priekšā, argumentēti un loģiski aizstāvēt un pamatot savu viedokli gan mutiski, gan rakstiski u.tml.).
Prasmes:Prasmes: Attīstīt spēju analizēt un salīdzināt iegūto informāciju vienlaikus izsakot savas domas par veikto analītisko darbu. Spēt formulēt domas un veidot precīzus juridiskus formulējumus.
Kompetences:Studiju darba sekmīga aizstāvēšana norāda uz studenta spēju strādāt ar tiesību un citiem avotiem, izstrādāt darba satura rādītāju (plānu), noteikt pētījuma apjomu, analizēt citu pētnieku viedokļus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus, atbilstoši izvēlētās tēmas specifikai.
Bibliogrāfija