Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anita Kokarēviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_043LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Ekonomikas teorijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas un uzņēmējdarbības pamatos, socioloģija, ētikā un komunikācijas zinatnē.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un prasmes tirgus ekonomikas pamatjautājumos, pamatproblēmās un izskaidrot vadīšanas teorijas būtību, praktiskās pielietošanas iespējas organizācijas vadīšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads tirgus ekonomikā: ekonomikas pamatjautājumi - resursu ierobežotība un vajadzības.Lekcijas1.00auditorija
2Ievads tirgus ekonomikā: ekonomikas pamatjautājumi - resursu ierobežotība un vajadzības.Nodarbības1.00auditorija
3Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati, īpašuma formu daudzveidība. Pieprasījums. Piedāvājums. Cenu veidošanāsLekcijas2.00auditorija
4Tirgus saimniecības funkcionēšanas vispārējie pamati, īpašuma formu daudzveidība. Pieprasījums. Piedāvājums. Cenu veidošanās.Nodarbības2.00auditorija
5Makroekonomikas pamatrādītāji, saimnieciskās plūsmas tautas saimniecībā. IKP, NKP, nacionālais ienākums, to aprēķināšanas metodes, nominālai un reālais IKP. Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte, inflācija un bezdarbs.Lekcijas2.00auditorija
6Vadīšanas teorijas evolūcija un attīstība. Organizācijas un vadīšana. Organizācijas iekšējā un ārējā vide.Lekcijas1.00auditorija
7Makroekonomikas pamatrādītāji, saimnieciskās plūsmas tautas saimniecībā. IKP, NKP, nacionālais ienākums, to aprēķināšanas metodes, nominālai un reālais IKP. Makroekonomiskais līdzsvars un stabilitāte, inflācija un bezdarbs.Nodarbības3.00auditorija
8Fiskālā un monetārā politikaLekcijas1.00auditorija
9Fiskālā un monetārā politikaNodarbības1.00auditorija
10Menedžmenta pamatfunkcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana un kontroleLekcijas2.00auditorija
11Menedžmenta pamatfunkcijas - plānošana, organizēšana, motivēšana un kontroleNodarbības2.00auditorija
12Personālvadīšanas būtība, vadīšanas stiliLekcijas1.00auditorija
13Personālvadīšanas būtība, vadīšanas stiliNodarbības1.00auditorija
14Organizācijas darbības sociālā atbildība un ētika. Sociālās atbildības principi. Ētika un mūsdienīga organizācijas vadīšana un kultūra.Lekcijas2.00auditorija
15Organizācijas darbības sociālā atbildība un ētika. Sociālās atbildības principi. Ētika un mūsdienīga organizācijas vadīšana un kultūra.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentācija, gan rakstiski, gan mutiski, individuālais un grupu darbs, diskusijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmena vērtējums - 60% Patstāvīgo darbu vērtējums - 40%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošie spēs: - izskaidrot terminus - tirgus ekonomika, tautsaimniecība, menedžments, fiskālā un monetārā politika; - aprakstīt tirgus saimniecības funkcionēšanas darbības principus; - nosaukt un raksturot menedžmenta pamatfunkcijas; - novērtēt vadības stilus.
Prasmes:- apkopot būtisko informāciju par tautsaimniecības procesiem; - pielietot atbilstošu metodi makroekonomisko rādītāju aprēķināšanai; - izvēlēties piemērotāko/atbilstošāko organizācijas struktūras veidu; - atlasīt un izmantot personāla menedžmenta pamatprincipus, motivēšanas un stimulēšanas metodes; - prezentēt patstāvīgos darbus par kursa tēmām.
Kompetences:- izmantot apgūtās zināšanas par tirgus ekonomikas un menedžmenta jautājumiem darba tirgū, - analizēt ārējo un iekšējo vidi; - iztrādāt vadības koncepcijas modeli; - argumentē vadības stila izvēli; - loģiski noformulēt un izskaidrot sociālās atbildības principus mūsdienīgas organizācijas vadīšanā; - vērtēt vadības stilu efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bikse V., "Tirgus ekonomikas pamati". R: Valsts administrācijas skola, 2006.
2Praude V., Beļčikovs J. "Menedžments", R: Vaidelote, 2001.
3Pīters F. Drukers "Efektīvs vadītājs", Zoldnera Izdevniecība, 2011.
Papildus literatūra
1Reiters A. "Īstā bagātība", R: 2011, www.andzejsreiters.com.
2Harvard Business School Press " Sarunas ar pasaules biznesa līderiem", R: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
3Harward Business School "Uzsākt biznesu", - R: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
Citi informācijas avoti
1Spulle A.Ā. Praktiskais personālmenedžments. R: Turība, 2004.
2Vīksna A. Savs bizness. R: Lietišķās informācijas dienests, 2009.
3https://www.vid.gov.lv/
4http://www.em.gov.lv