Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Baiba Mauriņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija; Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Valsts pārbaudījuma mērķis ir nodrošināt rūpnieciskā vai klīniskā farmaceita kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetenci.
Valsts pārbaudījuma laikā Rūpnieciskās farmācijas studējošais prezentē problēmsituācijas jeb gadījuma analīzi, kurā students parāda savas spējas analizēt pieejamo informāciju, veidot iemaņas farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei, veicināt integrētu redzējumu un uz pierādījumiem balstītu lēmumu pieņemšanu.
Valsts pārbaudījuma laikā Klīniskās farmācijas studējošais prezentē klīniska gadījuma analīzi, kurā students parāda savas spējas izprast diagnozes, klīniskās izmeklēšanas rezultātus, analizēt tos un balstoties uz iegūto informāciju izvērtēt noteikto medikamentozo terapiju un/vai veikt nepieciešanās korekcijas un/vai noteikt papildus nepieciešamos izmeklējumus, sagatavot ieteikumus turpmākai medikamentozai ārstēšanai pacientam un aprūpes personālam.
Problēmsituāciju jeb gadījuma analīzi students saņem izlozes kārtībā atbilstīgi Valsts Prakses programmas apstiprinātajām prakses sadaļām. Klīniskie gadījumi ietver sekojošas medicīnas nozares, kas atbilst Valsts Prakses programmā apstiprinātajām prakses sadaļām: pulmonoloģija, kardioloģija, nefroloģija, dermatoloģija un brūču aprūpe, gastroenteroloģija, endokrinoloģija, reimatoloģija, hematoloģija un onkoloģija, infekcijas slimības, uroloģija un ginekoloģija, neiroloģija un psihiatrija, anestezioloģija un reanimatoloģija, ģimenes medicīna. Problēmsituācijas jeb gadījumi Rūpnieciskajā farmācijā ietver sekojošas tēmas, kas atbilst Valsts Prakses programmas apstiprinātajām prakses sadaļām – aktīvo farmaceitisko vielu ražošana, gatavo zāļu formu izstrāde, gatavo zāļu formu ražošana.

Priekšzināšanas

Visi studiju programmā apgūtie studiju kursi un prakse.

Rezultāti

Zināšanas

Rūpnieciskās farmācijas programmā – padziļinātas zināšanas par zāļu formu izstrādi un ražošanu, kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu.
Klīniskās farmācijas programmā – padziļinātas un paplašinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā.

Prasmes

Rūpnieciskās farmācijas programmā – spēj atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.
Klīniskās farmācijas programmā – spēj izmantot apgūtās zināšanas un problēmu risināšanas prasmes, uz pierādījumiem balstītas farmācijas principus, lai veiktu pētniecisko darbu, kā arī augsti kvalificētas klīniskā farmaceita profesionālās funkcijas, kopā ar ārstu izvēloties pacientam piemērotāko medikamentozās ārstēšanas modeli un veicot medikamentozās ārstēšanas uzraudzību. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pacientiem nozīmēto farmakoterapiju, ņemot vērā diagnozi, simptomus, izmeklējumu rezultātus, kā arī drošības, efektivitātes un ekonomiskuma principus, ja nepieciešams, ierosināt farmakoterapijas korekcijas.

Kompetences

Rūpnieciskās farmācijas programmā – spēj pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanas prasmes farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei, spēj integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu problēmas un pamatotu savu viedokli. Spēj izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību.
Klīniskās farmācijas programmā – prot argumentēti izskaidrot un diskutēt zāļu nozīmēšanas (farmakodinamikas, farmakokinētikas, farmakoekonomiskās analīzes) jautājumos ar veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem. Spēj formulēt un analizēt aktuālas problēmas klīniskā farmācijā, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, izvēlēties piemērotāko veidu problēmas risināšanai un datu ieguvei, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.