Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt pamatzināšanas par veselības aprūpes organizācijas principiem. Radīt priekšstatu par izvēlētās profesijas vietu un lomu veselības aprūpē.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zina starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika; galvenos starptautiskos un Latvijas veselības politikas dokumentus. Zinās par veselības aprūpes, sociālās palīdzības un izglītības sistēmu organizāciju un finansēšanu, rehabilitācijas pakalpojumu finansēšanas modeļiem un valsts un privāto (klienta) atbildību šajā jomā.

Prasmes

Identificēs nepieciešamo ārsta palīga profesionālo aspektu nodrošinājumu Latvijas valsts veselības aprūpes organizatoriskajā struktūrā un vadībā.

Kompetences

Spēs plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi vai komandā. Spēs ievērot ārstniecības jomas normatīvo aktu prasības profesionālā jomā. Spēs profesionāli organizēt savu darbību, atbilstoši profesijas standartam.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.