Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Dins Šmits

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_108LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Dins Šmits
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +37167338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tirgus ekonomikas pamati; vadības zinību pamati; sabiedrības veselības pamati; angļu valodas prasme; datora un interneta lietošanas prasme.
Mērķis:
Kurss iepazīstina ar veselības politikas pamatvērtībām, veselības un veselības aprūpes sistēmām pasaulē un Latvijā, veselības sistēmu mērķiem un stratēģijām, svarīgākajiem veselības politiku regulējošiem starptautiskiem ietvara dokumentiem un hartām. Kursā tiek apskatīti veselības aprūpes organizācijas un vadības principi makro, mezo un mikro līmenī. Kurss iepazīstina ar veselības normatīvo aktu hierarhiju, politikas un rīcības lēmumu pieņemšanas praktiskiem aspektiem un iesaistītām valsts pārvaldes, dažādu industriju un trešā sektora personām. Kurss ietver Latvijas veselības aprūpes finansēšanas principus un regulējumu, kā arī publisko iepirkumu veidus un veselības pakalpojumu sniedzējus, tai skaitā starptautiskās sadarbības raksturojumu. Kurss iepazīstina ar samaksas veidiem medicīnā dažādiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem organizāciju un individuālā līmenī, izceļot ekonomiskos virzītājspēkus katrā no šiem veidiem. Kurss apskata kvalitātes nodrošināšanas un veselības informācijas plūsmas vadību. Tiek sniegts ieskats veselības aprūpes ekonomiskās novērtēšanas metodēs. Kurss piedāvā jaunu veselības sistēmas koncepciju attīstības virzienu apskatu – integrētā veselības aprūpes koncepcija, veselības aprūpes iespējas, ko sniedz informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Kursa mērķis ir studentu zināšanu, prasmju un kompetences veidošana jautājumos par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības politika un tās pamata vērtības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Veselības un veselības aprūpes sistēma.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Veselības aprūpes sistēmas struktūra un līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Kvalitātes vadības principi veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Veselības informācijas sistēmu principi un vadība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Veselības ekonomikas principi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas sistēma.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Ekonomiskās efektivitātes izvērtēšana veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Ekonomiskās efektivitātes izvērtēšana veselības aprūpē, turpinājums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Veselības sistēmas normatīvais regulējums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Veselības aprūpes starptautiskie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Veselības aprūpes starptautiskie aspekti, turpinājums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga literatūras lasīšana un analīze, argumentācijas sagatavošana diskusijai par attiecīgās nodarbības temata problemātiku.
Vērtēšanas kritēriji:
• Regulārs mutisks izpratnes un prasmju atspoguļojums nodarbību laikā. • Atbilžu pareizība un precizitāte rakstveida eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Izklāstīs starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika, galvenie starptautiskie un Latvijas veselības politikas dokumenti, kuri balstīti uz šīm vērtībām. Uzskaitīs svarīgāko veselības politikas un stratēģisko dokumentu piemērus. • Definēs veselības sistēmu, nosauks tās uzdevumus, klasificēšanas principus. • Paskaidros apdrošināšanu veselības aprūpē. • Uzskaitīs veselības aprūpes finansēšanas sistēmas pasaulē. • Raksturos Latvijas veselības sistēmu atbilstoši starptautiskai klasifikācijai. • Atšķirs veselības ekonomikas īpatnības no vispārējās ekonomikas likumsakarībām. • Paskaidros veselības izmaksu ekonomiskās analīzes metodes. • Nosauks Latvijas veselības aprūpes līmeņus un organizatorisko struktūru. • Aprakstīs un novērtēs pakalpojumu pirkšanas un samaksas (iepirkuma) principus. • Uzskaitīs uzņēmējdarbības formas Latvijas veselības aprūpē. • Nosauks Latvijas veselības aprūpes normatīvos aktus, ieskaitot pacientu tiesību regulējumu. • Izklāstīs Latvijas veselības informācijas sistēmas organizāciju un vadību. • Paskaidros veselības aprūpes kvalitātes sistēmu. Atšķirs kvalitātes nodrošināšanu un kontroli.
Prasmes:• Izskaidros starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika. • Novērtēs valstu veselības sistēmu atbilstību šīm pamatvērtībām. • Novērtēs pasaules veselības finansēšanas sistēmu priekšrocības un trūkumus. • Interpretēs reformu tendences Latvijā un pasaulē. • Novērtēs pakalpojumu iepirkšanas mehānismu priekšrocības un trūkumus saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu struktūru un vajadzībām. • Novērtēs tirgus ekonomikas neveiksmes veselības aprūpē. Izskaidros galveno veselības ekonomisko analīžu pielietojuma nepieciešamību. • Izskaidros veselības aprūpes kvalitātes sistēmu.
Kompetences:• Analizēs veselības politikas un to atspoguļojošo dokumentu atbilstību starptautiski atzītām pamatvērtībām. • Kritiski novērtēs veselības sistēmu un to reformu lietderību un pamatotību. • Kritiski vērtēs un lietos veselības pakalpojumu izmaksu ekonomiskās analīzes literatūras datus. • Diskutēs par veselības aprūpes organizācijas un vadības optimizāciju Latvijā. Novērtēs primārās veselības aprūpes lomu veselības aprūpē. • Interpretēs Latvijas veselības aprūpes kvalitātes sistēmu. • Izskaidros Latvijas veselības aprūpes organizācijas sasniegumus, problēmas un uzdevumus plašai sabiedrībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Latvija: Valsts veselības pārskats, 2019, OECD un dati
2European Observatory
3http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/veselibas_aprupes_sistemas_r…
4https://eveseliba.gov.lv/sakums/about-portal
Papildus literatūra
1Health at a Glance, 2019, OECD
2PVO (2017). Developing a National Health Financing Strategy
3Research for TRAN Committee - Health tourism in the EU: a general investigation.
4Stronger Collaboration, Better Health Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All. Strengthening collaboration among multilateral organizations to accelerate country progress on the health-related Sustainable Development Goals. World
Citi informācijas avoti
1European Observatory on Health Systems and Policies
2Funding Health Care: Options for Europe”, ed. E.Mossialos, A.Dixon, J.Figueras and J.Kutzin. „Open University Press”, Buckingham, Philadelphia, 2002.
3Guinness L., Wiseman V. Introduction to Health Economics (2nd edition), Open University Press (2011)
4Likumi: Veselības aprūpes finansēšanas likums: https://likumi.lv/doc.php?id=296188
5Pacientu tiesību likums: https://likumi.lv/doc.php?id=203008
6Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4965
7Health 2020. A European policy framework and strategy for the 21st century: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/199532/…
8Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam: https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files…
9World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. World Health Organization 2018.
10Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi.
11Regulation (EC) No 851/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 establishing a European Centre for disease prevention and control.