Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dins Šmits
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Kurss iepazīstina ar veselības politikas pamatvērtībām, veselības un veselības aprūpes sistēmām pasaulē un Latvijā, veselības sistēmu mērķiem un stratēģijām, svarīgākajiem veselības politiku regulējošiem starptautiskiem ietvara dokumentiem un hartām. Kursā tiek apskatīti veselības aprūpes organizācijas un vadības principi makro, mezo un mikro līmenī. Kurss iepazīstina ar veselības normatīvo aktu hierarhiju, politikas un rīcības lēmumu pieņemšanas praktiskiem aspektiem un iesaistītām valsts pārvaldes, dažādu industriju un trešā sektora personām. Kurss ietver Latvijas veselības aprūpes finansēšanas principus un regulējumu, kā arī publisko iepirkumu veidus un veselības pakalpojumu sniedzējus, tai skaitā starptautiskās sadarbības raksturojumu. Kurss iepazīstina ar samaksas veidiem medicīnā dažādiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzējiem organizāciju un individuālā līmenī, izceļot ekonomiskos virzītājspēkus katrā no šiem veidiem. Kurss apskata kvalitātes nodrošināšanas un veselības informācijas plūsmas vadību. Tiek sniegts ieskats veselības aprūpes ekonomiskās novērtēšanas metodēs. Kurss piedāvā jaunu veselības sistēmas koncepciju attīstības virzienu apskatu – integrētā veselības aprūpes koncepcija, veselības aprūpes iespējas, ko sniedz informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Kursa mērķis ir studentu zināšanu, prasmju un kompetences veidošana jautājumos par veselības aprūpes organizācijas, politikas un finansēšanas jautājumiem Latvijā un pasaulē.

Priekšzināšanas

Tirgus ekonomikas pamati; vadības zinību pamati; sabiedrības veselības pamati; angļu valodas prasme; datora un interneta lietošanas prasme.

Rezultāti

Zināšanas

• Izklāstīs starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika, galvenie starptautiskie un Latvijas veselības politikas dokumenti, kuri balstīti uz šīm vērtībām. Uzskaitīs svarīgāko veselības politikas un stratēģisko dokumentu piemērus.
• Definēs veselības sistēmu, nosauks tās uzdevumus, klasificēšanas principus.
• Paskaidros apdrošināšanu veselības aprūpē.
• Uzskaitīs veselības aprūpes finansēšanas sistēmas pasaulē.
• Raksturos Latvijas veselības sistēmu atbilstoši starptautiskai klasifikācijai.
• Atšķirs veselības ekonomikas īpatnības no vispārējās ekonomikas likumsakarībām.
• Paskaidros veselības izmaksu ekonomiskās analīzes metodes.
• Nosauks Latvijas veselības aprūpes līmeņus un organizatorisko struktūru.
• Aprakstīs un novērtēs pakalpojumu pirkšanas un samaksas (iepirkuma) principus.
• Uzskaitīs uzņēmējdarbības formas Latvijas veselības aprūpē.
• Nosauks Latvijas veselības aprūpes normatīvos aktus, ieskaitot pacientu tiesību regulējumu.
• Izklāstīs Latvijas veselības informācijas sistēmas organizāciju un vadību.
• Paskaidros veselības aprūpes kvalitātes sistēmu. Atšķirs kvalitātes nodrošināšanu un kontroli.

Prasmes

• Izskaidros starptautiski akceptētās pamatvērtības, uz kurām balstās veselības politika.
• Novērtēs valstu veselības sistēmu atbilstību šīm pamatvērtībām.
• Novērtēs pasaules veselības finansēšanas sistēmu priekšrocības un trūkumus.
• Interpretēs reformu tendences Latvijā un pasaulē.
• Novērtēs pakalpojumu iepirkšanas mehānismu priekšrocības un trūkumus saistībā ar veselības aprūpes pakalpojumu izmaksu struktūru un vajadzībām.
• Novērtēs tirgus ekonomikas neveiksmes veselības aprūpē. Izskaidros galveno veselības ekonomisko analīžu pielietojuma nepieciešamību.
• Izskaidros veselības aprūpes kvalitātes sistēmu.

Kompetences

• Analizēs veselības politikas un to atspoguļojošo dokumentu atbilstību starptautiski atzītām pamatvērtībām.
• Kritiski novērtēs veselības sistēmu un to reformu lietderību un pamatotību.
• Kritiski vērtēs un lietos veselības pakalpojumu izmaksu ekonomiskās analīzes literatūras datus.
• Diskutēs par veselības aprūpes organizācijas un vadības optimizāciju Latvijā. Novērtēs primārās veselības aprūpes lomu veselības aprūpē.
• Interpretēs Latvijas veselības aprūpes kvalitātes sistēmu.
• Izskaidros Latvijas veselības aprūpes organizācijas sasniegumus, problēmas un uzdevumus plašai sabiedrībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības komunikācija, VKM3MaģistrsObligāts