Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Alina Dūdele

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_004LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Sociālā ekonomikaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Alina Dūdele
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, D-korp., 4.st., 410. kab., vvdgatrsu[pnkts]lv , vvdgatrsu[pnkts]lv , +371 67409255, +371 67409175
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā lekciju kontaktstundas27
Nodarbības (numurs)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas27
Kopā kontaktstundas54
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatzināšanas, grafiku interpretācijas spējas. Angļu valodas zināšanas.
Mērķis:
Students gūst zināšanas par veselības ekonomikas zinātnes būtību un pielietojumu, kas balstās uz ekonomikas principu un metožu pielietojumu veselības aprūpes sistēmas plānošanā un vadībā, kā arī veselības sistēmu makroekonomisko nozīmi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības ekonomikas konceptuālie jautājumiLekcijas1.00auditorija
2Veselības aprūpes makroekonomiskā nozīmībaLekcijas1.00auditorija
3Makroekonomikas, sociālo un veselības indikatoru analīzeNodarbības2.00auditorija
4Pieprasījuma un piedāvājuma veidošanās veselības aprūpēLekcijas2.00auditorija
5Pieprasījumu ietekmējošie faktoriNodarbības1.00auditorija
6Piedāvājumu ietekmējošie faktoriNodarbības1.00auditorija
7Izmaksas, cenas un tarifiLekcijas1.00auditorija
8Izmaksu analīzeNodarbības1.00auditorija
9Veselības pakalpojumu tirgus veidošanās, ietekmējošie faktoriLekcijas1.00auditorija
10Pakalpojumu tirgus analīzeNodarbības1.00auditorija
11Efektivitātes jēdziensLekcijas1.00auditorija
12Efektivitātes jēdziena pielietojumsNodarbības1.00auditorija
13Veselības aprūpes finansēšanas sistēmasLekcijas1.00auditorija
14Finansēšanas sistēmu analīzeNodarbības1.00auditorija
15Veselības apdrošināšanaLekcijas1.00auditorija
16Veselības apdrošināšanas sistēmu analīzeNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Darbs ar literatūru • Datu meklēšana, apkopošana un analīze • Gadījumu analīze • Uzdevumu risināšana un rezultātu un patstāvīgā darba rezultātu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
• Aktivitāte interaktīvo lekciju laikā • Situāciju uzdevumu risināšana nodarbībās • Atbilžu pareizība rakstveida eksāmenā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Izprast veselības ekonomikas nozīmi un pielietošanu veselības vadības sistēmās • Apgūt veselības politikas ekonomiskās analīzes metodes • Apgūt mikroekonomikas metožu pielietošanu veselības aprūpes procesu analīzē un plānošanā • Izprast veselības sistēmu dalībnieku individuālās uzvedības modeļus un to ietekmējošos faktorus • Izprast tirgus faktoru ierobežojošo darbību veselības aprūpes sfērā • Izprast pieprasījuma, piedāvājuma un cenu veidošanos veselības aprūpes sektorā. • Apgūt veselības aprūpes finansēšanas un pakalpojumu apmaksas sistēmu veidošanas ekonomiskos aspektus
Prasmes:• Analizēt veselības sistēmu ekonomiskos aspektus: resursu ierobežojumu, efektivitāti, produktivitāti u.c. • Pielietot ražošanas funkciju veselības pakalpojumu piedāvājuma veidošanā • Pielietot robežanalīzi veselības aprūpes pakalpojumu plānošanā • Analizēt pieprasījumu veidojošos faktorus veselības aprūpē • Analizēt veselības aprūpes pakalpojumu tirgus veidošanos, ierobežoto konkurenci un to ietekmējošos faktorus • Analizēt valsts regulācijas būtību un ietekmi uz veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību • Pielietot izmaksu - ieguvumu analīzi veselības sistēmu plānošanā un vadībā
Kompetences:• Pielietot ekonomiskas metodes veselības aprūpes sistēmas vadībā un plānošanā • Pamatot veselības sistēmu makroekonomisko nozīmību • Novērtēt mikroekonomikas modeļus veselības aprūpes procesu analīzē • Veikt veselības sistēmu darbības ekonomisko parametru novērtējumu • Novērtēt veselības aprūpes finansēšanas sistēmas darbību • Novērtēt veselības apdrošināšanas sistēmas uzbūvi un būtību
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Guinness L., Wiseman V. Introduction to Health Economics (2nd edition), Open University Press (2011)
2Getzen, T. Health Economics and Financing, 3rd edition. New York: Wiley, 2007
3Drummond M., Economic Evaluation in Health Care, Oxford university Press, 2010
4Cashin C et.al Paying for performance in health care. Implications for health system performance and accountability, Open University Press, European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2014
Papildus literatūra
1Maresso A et.al. Economic crisis, health systems and health in Europe: country experience, European Observatory, 2015
2Cutler, D.M. Equality, efficiency, and market fundamentals: the dynamics of international medical-care reform’, Journal of Economic Literature, 40(3): 881-906, 2002
3The Global Economic Burden of Non-Communicable Diseases, Report of World Economic Forum, poduced by Harvard School of Public Health, www3.weforum.org/.../WEF_Harvard_HE_GlobalEcono..
4Figueras J., McKee M. Health Systems, health, wealth and Societal Well-being. European Observatory , 2012
5http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/164383/…
Citi informācijas avoti
1World Bank: http://data.worldbank.org/indicators
2http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics…
3http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
4http://www.csb.gov.lv/dati/statistikas-datubazes-28270.html
5http://sabves.spkc.gov.lv/Lists/DatuAvoti/DispForm.aspx?ID=…