Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inga Kudeikina

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_060LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inga Kudeikina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vides veselībā, tiesību pamatos, sabiedrības veselībā.
Mērķis:
Nodrošināt studentiem iespēju iepazīties ar normatīvajiem aktiem, to darbību, galvenajām valsts noteiktajām prasībām vides aizsardzībā un sabiedrības veselības aizsardzībā, apgūt Latvijas normatīvo aktu sistēmu vides un sabiedrības veselības aizsardzības jomā, kā arī par valsts pārvaldes sistēmu Latvijā. Informēt studentus par galvenajām Eiropas Savienības prasībām un Latvijā piemērojamo juridisko atbildību normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos. Veicināt prasmes normatīvo aktu piemērošanā noteiktu, ar vides aizsardzību un vides veselību saistītu situāciju risināšanai. Studiju kursā tiek stāstīts par vides kvalitātes reglamentāciju, dabas resursu racionālu izmantošanu, īpašo vides aizsardzību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Normatīvo aktu sistēma Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
2Latvijas normatīvo aktu sistēmas analīze vides veselības jautājumos.Nodarbības2.00auditorija
3Normatīvo aktu spēkā esamība Latvijā.Lekcijas2.00auditorija
4Normatīvo aktu spēkā esamības Latvijā praktiska analīze, problemātikas kontstatācija.Nodarbības1.00auditorija
5Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jautājumos Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
6Normatīvo aktu sistēmas veselības aizsardzības jautājumos Latvijā analīze.Nodarbības1.00auditorija
7Vides kvalitātes reglamentācija.Lekcijas1.00auditorija
8Dabas resursu racionālas izmantošanas reglamentācija.Lekcijas1.00auditorija
9Dabas resursu izmantošanas regulācijas problemātika un vides kvalitātes reglamentācijas problemātikas analīze.Nodarbības2.00auditorija
10Īpašā dabas aizsardzība.Lekcijas1.00auditorija
11Juridiskā atbildība par vides aizsardzības likumpārkāpumiem Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
12Vides aizsardzības likumpārkāpumu piemēri un analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mācību literatūras un juridisko dokumentu studijas; konkrētu kāzusu risināšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās nodarbībās un kāzusu risināšanā; risinājuma gaitas un izdarīto spriedumu izklāsts un prezentēšana; kursa beigās – rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Uzskaitīs normatīvos aktus, kuri reglamentē vides aizsardzību, nosauks galvenās prasības, kas piemērojamas sabiedrības veselības aizsardzībā Latvijā; atpazīs svarīgāko vides aizsardzības normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju, nosauks galvenos vides aizsardzību un sabiedrības veselību reglamentējošos normatīvos aktus Latvijā, aprakstīs Eiropas Savienības normatīvo aktu darbību Latvijā, nosauks juridiskās atbildības veidus par likumpārkāpumiem; identificēs vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomas institūcijas, zinās nosaukt to funkcijas un darbību.
Prasmes:Kategorizēs un kombinēs Latvijas un ES normatīvos aktus; identificēs atbilstošos normatīvos aktus konkrētas, ar vides aizsardzību un vides veselību saistītas juridiskas problēmas risināšanai; risinās kāzusus.
Kompetences:Diskutēs par normatīvo aktu lomu vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā, izdarīs spriedumus par šo normatīvo aktu piemērošanu; diskutēs par svarīgākajiem vides aizsardzības un sabiedrības veselības jomas instrumentiem, kurus piemēro Latvijā, analizēs šo instrumentu darbību un Latvijā veiktos pasākumus vides aizsardzībā un sabiedrības veselības jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Jānis Strautmanis „Ekoloģisko tiesību pamati. Dabas vides tiesiskā aizsardzība”, Rīga, ”Zvaigzne ABC”, 1997.
2Jānis Strautmanis „Vides ētika un vides tiesības”, Rīga ,”Zvaigzne”, 2003.
3Klaus Meseršmits, Silvija Meiere, Elīna Ūsiņa „Eiropas vides tiesības”, LU, „Eurofaculty”, 2003.
Papildus literatūra
1Vides veselības rīcības plāns, Labklājības un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 1997.
2Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, akc. ar MK 26.03.2014. rīkojumu nr.130.
3Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, akc. ar MK 14.10.2014. rīkojumu nr. 589.
4„Vides zinātne”, M. Kļaviņa red., „ LU akadēmiskais apgāds”, 2008.
Citi informācijas avoti
1Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa - www.varam.gov.lv
2Veselības ministrijas mājas lapa- www.vm.gov.lv
3ES portāls- www.europa.eu
4Normatīvo aktu datu bāze- www.likumi.lv