Erasmus+ programma studentiem | RSU Pārlekt uz galveno saturu

RSU studentiem ir iespēja doties apmaiņas studijās vai starptautiskajā praksē uz vienu semestri vai visu akadēmisko gadu ārvalstīs, saņemot Erasmus+ stipendiju. Programma attiecas uz visām studiju programmām, kā arī uz visiem augstākās izglītības līmeņiem, tai skaitā doktorantūru.

 • Erasmus+ studijas var ilgt no 3 līdz 12 mēnešiem.
 • Erasmus+ prakse var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem.
 • Nepieciešamais kredītpunktu skaits, kas jāiegūst ir 30 ECTS (European Credit Transfer System) jeb 20 Latvijas kredītpunkti par vienu semestri, attiecīgi 60 ECTS jeb 40 RSU kredītpunkti par vienu akadēmisko gadu.
 • Erasmus+ programmā piedalās 33 valstis: ES 28 dalībvalstis, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un ES kandidātvalstis – Turcija un Maķedonijas Republika.
 • Erasmus+ mobilitātes ietvaros students drīkst piedalīties tikai 1 reizi studiju apmaiņā un 1 reizi praksē.
 • Studentam ir jābūt labām angļu, franču vai kādām citām ES svešvalodu zināšanām, lai spētu veiksmīgi studēt vai realizēt praksi Erasmus+ programmas ietvaros.

Nosacījumi dalībai

Erasmus+ programmā var pieteikties:

Medicīnas fakultāte

3. studiju gada studenti
4. studiju gada studenti

Zobārstniecības fakultāte

3. studiju gada studenti

Farmācijas fakultāte

2. studiju gada studenti, kas vēlas doties studijās
3. studiju gada studenti, kas vēlas doties studijās
4. studiju gada studenti, kas vēlas doties praksē

Eiropas studiju fakultāte

Bakalaura līmenī
1. studiju gada studenti
2. studiju gada studenti
Maģistra līmenī
1. studiju gada studenti

Komunikācijas fakultāte

Bakalaura līmenī
1. studiju gada studenti
2. studiju gada studenti
Maģistra līmenī
1.  studiju gada studenti

Juridiskā fakultāte

Bakalaura līmenī
1. studiju gada studenti
2. studiju gada studenti
Maģistra līmenī
1.  studiju gada studenti

Tālākizglītības fakultāte

Rezidenti, kas studē vismaz 1. studiju gadā

Rehabilitācijas fakultāte

Studenti pirmspēdējā studiju gadā (praksei pēdējā studiju gadā)

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Studenti, kas studē vismaz 1. studiju gadā

Doktorantūras studiju nodaļa

Studenti, kas studē vismaz 1. studiju gadā

Absolventi

Vairāk informācijas pie Erasmus+ koordinatora

Tāpat ir iespējama citu studiju gadu studējošo mobilitāte atkarībā no studiju formas – neklātiene, profesionālas studijas u.tml.

Pieteikšanās atlasei

  Erasmus+ studijām
  • Jāizvēlas valsts un universitāte, atbilstoši savas fakultātes noslēgtajiem sadarbības līgumiem un savas studiju programmas līmenim
  • Jāiepazīstas ar studiju kursu piedāvājumu izvēlētās universitātes mājaslapā
  • Jāaizpilda Pieteikumu studijām / praksei apmaiņas programmā
  • Jānosūta attiecīgajai fakultātei CV angļu valodā un valodu zināšanas apliecinoši sertifikātus (ja pieejams)

  Pēc pieteikumu termiņa beigām studenti tiks aicināti uz atlases interviju, pēc kuras tiks pieņemts lēmums par Erasmus+ stipendijas saņemšanu, t.i., nominēšanu studijām Erasmus+ programmas ietvaros.

  Nominētie studenti uzsāk pieteikšanās procedūru izvēlētajā ārvalstu augstskolā/institūcijā:

  1. iepazīstas ar informāciju par izvēlēto augstskolu, piedāvātajiem kursiem, dokumentu pieņemšanas termiņiem attiecīgās universitātes mājas lapā;
  2. sagatavo uzņemošās augstskolas pieprasītos pieteikuma dokumentus;
  3. iesniedz Erasmus+ koordinatoram nepieciešamos dokumentus (visus pieteikuma dokumentus, parakstītu Learning Agreement for Studies, informāciju par bankas kontu stipendijas saņemšanai).

  Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes, Erasmus+ koordinators organizē finansējuma līguma slēgšanu.

  Erasmus+ praksei
  • Jāizvēlas sadarbības augstskola/institūcija atbilstoši savai studiju programmai
  • Jākonsultējas ar savu studiju programmas vadītāju par iespējamām prakses vietām
  • Jāaizpilda Pieteikumu studijām / praksei apmaiņas programmā
  • Jānosūta attiecīgajai fakultātei CV angļu valodā un valodu zināšanas apliecinoši sertifikātus (ja pieejams)

  Pēc pieteikumu termiņa beigām studenti tiks aicināti uz atlases interviju, pēc kuras tiks pieņemts lēmums par Erasmus+ stipendijas saņemšanu, t.i., nominēšanu praksei Erasmus+ programmas ietvaros.

  Nominētie studenti uzsāk pieteikšanās procedūru izvēlētajā ārvalstu augstskolā/institūcijā:

  1. saskaņo ar izvēlēto prakses vietu prakses saturu un norisi;
  2. iesniedz Erasmus+ koordinatoram nepieciešamos dokumentus (visus pieteikuma dokumentus, parakstītu Learning Agreement for Traineeships, informāciju par bankas kontu stipendijas saņemšanai).

  Pēc oficiāla apstiprinājuma saņemšanas no ārvalstu universitātes, Erasmus+ koordinators organizē finansējuma līguma slēgšanu.

  Stipendijas *

  520 EUR mēnesī470 EUR mēnesī420 EUR mēnesī
  Dānija, Islande, Īrija, Lielbritānija, Lihtenšteina, Luksemburga, Norvēģija, Somija, ZviedrijaAustrija, Beļģija, Francija, Itālija, Grieķija, Kipra, Malta, Nīderlande, Portugāle, Spānija, VācijaBulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Maķedonija, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Turcija, Ungārija

  * Stipendiju likmes var mainīties atkarībā no Eiropas Komisijas finansējuma.

  Fakultāšu koordinatori

  Atbildīgie apmaiņas programmu koordinatori:

  Eiropas studiju fakultātē

  Politikas zinātnes katedrā:
  lektors M. Cepurītis,
  prof. A. Sprūds
  Reģionālās ekonomikas un biznesa katedrā:
  prof. I. Dovladbekova,
  lektors I. Rezepina,
  asoc. prof. D. Zelmenis
  Komunikācijas fakultātēSocioloģijas un psiholoģijas katedrā:
  asoc. prof. R. Rungule,
  asoc.prof. S. Mihailova
  Komunikācijas studiju katedrā:
  asoc. prof. A. Rožukalne,
  lektore R. Siliņa,
  asoc. prof. I. Skulte,
  docente A. Lūse
  Medicīnas fakultātēprof. G. Bahs
  MF Ārvalstu studentu nodaļādekāne S. Žermanos
  Zobārstniecības fakultātēasoc. prof. A. Ābeltiņš,
  asoc. prof. E. Senakola
  Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātēdocents K. Circenis
  Juridiskā fakultātēlektore L. Rozentāle
  Rehabilitācijas fakultātēprodekāne I. Znotiņa,
  lektore M. Kuļša,
  lektore I. Straumēna
  Farmācijas fakultātēdocente B. Mauriņa
  Doktorantūras nodaļāprof. S. Lejniece,
  asoc. prof. D. Bandere,
  asoc. prof. R. Rungule,
  prof. O. Joksts
  Tālākizglītības fakultātēasoc. prof. I. Grope
  RSU Liepājas filiālēlektora p.i. D. Berloviene

  Der zināt

  Platforma Erasmus+ studentiem

  Eurasmus.com ir ātri augošs tiešsaistes serviss, kas palīdz studentiem sagatavoties studijām ārvalstīs. Šī platforma sevī iekļauj drošu naktsmītņu vai mājvietas rezervāciju, aprakstus par pilsētām. Šīs platformas lietošana studentiem ir bez maksas.

  Housing Anywhere

  HousingAnywhere.com dzīvokļu apmaiņas platforma, kurā studenti, kas dodas studēt uz semestri apmaiņā ārzemēs, var izīrēt savas telpas ienākošajiem apmaiņas studentiem, kas ierodas studēt Rīgā. Respektīvi, Housing Anywhere ļauj vienkāršā veidā apmainīties dzīvokļiem ar citiem apmaiņas studentiem. 

  Studentu pieredze

  Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā ir pieejami Latvijas augstskolu mācībspēku un studentu mobilitātes pieredzes stāsti.

  Kas jādara pēc atgriešanās?

  Pēc atgriešanās no studijām vai prakses ārvalstīs studentam mēneša laikā Erasmus+ koordinatoram jāiesniedz:

  • studiju vai prakses individuālās atskaites forma. Erasmus+ studijām - apstiprinājuma vēstule, kurā norādīts precīzs studiju periods; sekmju izraksts ar atzīmju atšifrējumu. Erasmus+ praksei – aizpildīta un parakstīta novērtējuma forma no prakses vietas;
  • citi dokumenti, kas norādīti finansējuma līgumā

  Informācija par prakses vietām

  ERASMUSintern

  Placement UK

  Internship Europe

  LEONET

  JOE-PLUS

  Papildu informācija par Erasmus+ programmām

  Eiropas Komisijas mājaslapā

  Valsts Izglītības attīstības aģentūras mājaslapā

  2013. gadā Rīgas Stradiņa universitātei tika piešķirta Erasmus+ harta augstākajā izglītībā (ECHE) 2014-2020, kas nodrošina iespēju RSU piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs līdz 2020. gadam. Mūžizglītības programma Erasmus+ ir starptautiska studiju apmaiņas programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju caur studējošo un docētāju apmaiņu un citām starptautiskām starpaugstskolu sadarbības aktivitātēm. RSU piedalās šajā programmā kopš 2004. gada.