Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
medicīnas zinātņu doktors (Dr. Med.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
30 budžeta
6 maksas
5193 EUR/gadā

Doktorantūras "Medicīna" absolventi spēj veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā.

Prasmes un kompetences

 • Kļūsi par augsta līmeņa speciālistu medicīnā, kurš  spēj sistematizēt un metodoloģiski analizēt praktiskus un eksperimentālus novērojumus, kā arī sasaistīt tos ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām
 • Pratīsi demonstrēt konceptuālas un analītiskas iemaņas teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes
 • Iemaņas zinātniska pētījuma problēmas atklāšanā, datu vākšanā un pētījuma analītikas izstrādē, spēsi formulēt hipotēzes un pētījuma pamatjautājumu, kā arī izveidot pētījuma plānu
 • Sekmēsi zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrāciju vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un to konkurētspēju gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Apgūsi akadēmiskajai izaugsmei nepieciešamās pedagoģiskās prasmes.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.
Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Promocijas eksāmens specialitātē
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

 

RSU akadēmiskās struktūrvienības aicina doktorantus izstrādāt šādas promocijas darba tēmas:

Vairogdziedzera mezglu izvērtējums, izmantojot multiparametrisku ultrasonogrāfiju

Promocijas darba vadītāja: Maija Radziņa

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Maija[pnkts]Radzinaatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Šis pētījums tiek plānots atbilstoši klīniskajai aktualitāte, lai atrastu pieejamo multiparametriskās ultrasonogrāfijas metožu optimālākās kombinācijas, noteiktu prognostiskus diagnostiskos kritērijus kā malignitātes izvērtēšanas biomarķierus un uzlabotu pašreizējo diagnostisko algoritmu, kas secīgi ietekmētu arī ārstēšanas taktiku.

Bakteriofāgu antimikrobiālā efekta izpēte biofilmu asociētās biomateriālu infekcijās

Promocijas darba vadītāja: prof. Juta Kroiča

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Juta[pnkts]Kroicaatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Darba būtība ir par bakteriofāgiem jeb fāgiem, kuri ir baktēriju vīrusi un lizē šīs baktērijas, t.sk. rezistentās baktērijas, kuras nevar iznīcināt ar antibiotikām. Bieži rezistentās baktērijas veido biofilmas , kuras pārklāj baktēriju kolonijas, iekapsulē baktērijas, kuras nesasniedz ne antibiotikas, ne imunitātes šūnas, ne antivielas. Šādos gadījumos jāpēta citi alternatīvi līdzekļi un iespējas.

Nemetastazējošu labdabīgu vidus auss veidojumu audu pārmaiņu ontoģenētiskais raksturojums

Promocijas darba vadītājas: prof. Māra Pilmane/ doc. Gunta Sumeraga

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Kristaps[pnkts]Dambergsatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Darba būtība ir par bakteriofāgiem jeb fāgiem, kuri ir baktēriju vīrusi un lizē šīs baktērijas, t.sk. rezistentās baktērijas, kuras nevar iznīcināt ar antibiotikām. Bieži rezistentās baktērijas veido biofilmas , kuras pārklāj baktēriju kolonijas, iekapsulē baktērijas, kuras nesasniedz ne antibiotikas, ne imunitātes šūnas, ne antivielas. Šādos gadījumos jāpēta citi alternatīvi līdzekļi un iespējas.

Ēdināšanas sistēmas kvalitāte un ārstnieciskas pārtikas izmantojums veselības un sociālās aprūpes iestādēs Latvijā

Promocijas darba vadītāji: prof. Aivars Vētra/ asoc. prof. Anita Vētra

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Aivars[pnkts]Vetraatrsu[pnkts]lv

Īss konteksts: Projekta īstenošanā ir iesaistīti vairāki RSU pasniedzēji – doc. Guna Bērziņa, asistente Illa Mihejeva, lektore Lolita Vija Neimane un prof. Aivars Vētra, kā arī uz projekta laiku RSU tiek nodarbināti trīs daļslodzes pētnieki – veselības maģistri uztura speciāliste Svetlana Aļeksejeva un audiologopēdi Līga Savicka un Santa Salaka.

Jaunas diētiskās pārtikas lietošanas iespējas personām ar disfāgiju

Promocijas darba vadītāja: Guna Bērziņa

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Aivars[pnkts]Vetraatrsu[pnkts]lv

Īss konteksts: Projekta īstenošanā ir iesaistīti vairāki RSU pasniedzēji – doc. Guna Bērziņa, asistente Illa Mihejeva, lektore Lolita Vija Neimane un prof. Aivars Vētra, kā arī uz projekta laiku RSU tiek nodarbināti trīs daļslodzes pētnieki – veselības maģistri uztura speciāliste Svetlana Aļeksejeva un audiologopēdi Līga Savicka un Santa Salaka.

Disfāgijas un malnutrīcijas izplatība ārstniecības, t. sk. rehabilitācijas iestāžu, pacientu vidū

Promocijas darba vadītāja: Guna Bērziņa

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Aivars[pnkts]Vetraatrsu[pnkts]lv

Īss konteksts: Projekta īstenošanā ir iesaistīti vairāki RSU pasniedzēji – doc. Guna Bērziņa, asistente Illa Mihejeva, lektore Lolita Vija Neimane un prof. Aivars Vētra, kā arī uz projekta laiku RSU tiek nodarbināti trīs daļslodzes pētnieki – veselības maģistri uztura speciāliste Svetlana Aļeksejeva un audiologopēdi Līga Savicka un Santa Salaka.

Neiroregulācijas pārmaiņas biroju darbiniekiem, izmantojot ārstniecisko vingrošanu

Promocijas darba vadītāja: prof. Maija Eglīte

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Maija[pnkts]Egliteatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Pētījumu mērķis – izvērtēt biroju darbinieku darba vides riska faktorus. Izveidot un Izmantot 100 biroju darbiniekiem ārstniecisko vingrojumu kompleksu muskuļu  skeletālās sistēmas arodslimību prevencijai un brahiocefālās asinsrites uzlabošanai.

Īss konteksts: Ārstnieciskās fizkultūras vingrojumu kompleksa izmantošanas rezultāti tiks izvērtēti, nosakot pirms un pēc vingrojumu kursa Darba spēju indeksu, termogrāfiju, Duplex ultrasonogrāfiju brahiocefāliem asinsvadiem, asins bioķīmiskos rādītājus. Promocijas darbu varētu izstrādāt Katedrā un arī daļēji Darba drošības un vides veselības institūtā. 

Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē

Promocijas darba vadītāja: prof. Angelika Krūmiņa

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Angelika[pnkts]Kruminaatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Projekta mērķis ir noteikt zarnu mikrobioma atšķirības ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem vecumā no 19 – 64 gadiem (n=600).

Īss konteksts: Darba uzdevumos iekļauta ikdienas uztura datu vākšana, izmantojot pārtikas patēriņa biežuma anketu, 24 stundu atcerēšanās anketu un uztura dienasgrāmatas, kā arī anketas par sociāldemogrāfisko stāvokli, veselības rādītājiem un slimību vēsturi. Tiks veikti dalībnieku antropometrisko rādītāju mērījumi un vākti fēču paraugi, kas tiks analizēti, izmantojot 16S amplikonu sekvenēšanu. Sagaidāms iegūt ar ikdienas uzturu uzņemtās enerģijas un uzturvielu daudzumu atšķirības piecās pētāmajās grupās – regulāriem nesaldinātu skābpiena produktu lietotājiem, vegāniem, celiakijas pacientiem, hronisku aknu saslimšanu pacientiem un kontroles grupai – veseliem dalībniekiem, bez uztura ierobežojumiem. Tiks noteiktas arī zarnu mikrobioma atšķirības šajās grupās, kā arī iegūto uztura un sekvencēšanas datu saistība ar sociāldemogrāfiskajiem un antropometriskajiem rādītājiem.

Cilvēku biomonitoringa nozīme izvēlēto hobiju paradumu maiņai smago metālu intoksikācijas samazināšanai

Promocijas darba vadītāja: Inese Mārtiņsone 

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Inese[pnkts]Martinsoneatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Pētījumu mērķis ir izvērtēt cilvēku paradumus, kas par hobiju izvēlējušies dažāda veida šaušanas aktivitātes. Ņemot vērā munīciju dažādību un arī atšķirīgo ķīmisko elementu kompozīciju, novērtēt galvenos ekspozīcijas ceļu un ekspozīcijas apjomus analizējot gaisa piesārņojumu ar metāliem un attiecīgi cilvēku organismā (asins un urīna paraugos). Cilvēku higiēnas paradumu ietekmes identificēšana, saistībā ar metālu koncentrācijām asinīs. Biezsulu izmantošana esošā smago metālu līmeņa organismā samazināšanai.

Īss konteksts: Higiēnas paradumu maiņas kompleksā ar biezsulu patērēšanu uzturā rezultāti, tiks izvērtēti, nosakot pirms un pēc pasākumu kompleksa uzsākšanas metālu līmeņus asinīs un urīnā, asins bioķīmiskos rādītājus, metālu palieku analīzi un šāvēju rokām un apaviem, kā arī metālu koncentrāciju gaisā. Promocijas darbu varētu izstrādāt Darba drošības un vides veselības institūta Higiēnas un  arodslimību laboratorijā un Bioķīmijas laboratorijā.

Radiosensitivitātes skrīninga testu izstrāde

Promocijas darba vadītāji: Jeļena Reste/ asoc. prof. Ivars Vanadziņš

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Jelena[pnkts]Resteatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: veikt papildu ģenētiskās analīzes un saslimstības/mirstības cēloņu analīzi Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, izpētot potenciālās gēnu izmaiņas, kas varētu liecināt par augstāku konkrētu saslimstību risku. Rezultāts – specifisku ģenētisko testu izstrāde tiem nodarbinātajiem, kuri vēlas sākt strādāt nozarēs ar jonizējošā starojuma ietekmi.

Īss konteksts: Jonizējošam starojumam ikdienā pakļautas daudzas nodarbināto grupas visā pasaulē. Pēdējos gados zinātnē sāk parādīties dati, ka atsevišķi gēni un ģenētiskas kombinācijas varētu būt atbildīgas par konkrēto cilvēku lielāku jutīgumu pret jonizējošā starojuma iedarbību (t.i. šiem cilvēkiem būtu augstāks risks saslimt). Doktora darbs palīdzētu izstrādāt konkrētus testus, lai noteiktu šādas "radiosensitīvās" darbinieku grupas.

Dažādu valstu politikas plānošanas dokumentu efektivitātes izvērtējums cilvēka biomonitoringa pasākumu plānošanai un veikšanai

Promocijas darba vadītājs: asoc. prof. Ivars Vanadziņš

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Ivars[pnkts]Vanadzinsatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: veikt dažādās valstīs pieņemto plānošanas dokumentu par cilvēka biomonitoringa programmām analīzi, izvērtējot to efektivitāti un principus šādu politikas dokumentu izstrādāšanai, lai nodrošinātu to augstāku efektivitāte un ietekmi uz veselības aprūpes sistēmu plānošanu nākotnē.

Īss konteksts: Virknē Eiropas valstu daudzu gadu garumā pieņemti dažāda veida politiskās plānošanas dokumenti, tomēr to efektivitāte un ietekme uz veselības aprūpes politikas izmaiņām ir ļoti dažāda. Darba uzdevums būtu analizēt, kādu ietekmi tie atstājuši un kāda veida dokumenti ir efektīvākie. Pašlaik arī Latvijā sākas diskusijas par to, ka būtu nepieciešams šāda veida politikās plānošanas dokuments.

Muguras muskuļu spēka un spēka izturības asimetrijas ietekme uz stāju sportistiem

Promocijas darba vadītājas: Silvija Umbraško/ Inese Pontaga (LSPA)

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Silvija[pnkts]Umbraskoatrsu[pnkts]lv

Pētījuma būtība: Asimetriskie sporta veidi izraisa asimetrisku muskulatūras noslogojumu, kas turpmāk rada asimetrijas mugurkaulā līdz par skoliozei.

Īss konteksts: Pamatojoties uz promocijas darbā iegūtajiem rezultātiem, varētu izstrādāt speciālas treniņu programmas, kas aizkavētu skoliozes veidošanos.

Trenētu un netrenētu Latvijas jauniešu stājas un pēdu gadsimtu pārmaiņas

Promocijas darba vadītāji: asoc. prof. Dzintra Kažoka / prof. J. Grants (LSPA); konsultante prof. Māra Pilmane

E-pasts, uz kuru rakstot, var saņemt informāciju par piedāvāto promocijas darba tēmu: Dzintra[pnkts]Kazokaatrsu[pnkts]lv

 

Programmas vadītājs