Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
zinātnes doktors (Ph.D.) medicīnas bāzes zinātnēs, tai skaitā farmācijā vai klīniskajā medicīnā vai veselības un sporta zinātnēs vai medicīniskajā biotehnoloģijā vai citās medicīnas un veselības zinātnēs, tai skaitā tiesu medicīniskajā ekspertīzē
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120/180
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
40 budžeta
6 maksas
Norādītais doktora studiju programmas apguves ilgums (trīs gadi) ir spēkā un attiecināms uz esošajiem doktorantiem. 2021./2022. akadēmiskajā gadā uzņemtajiem doktorantiem paredzētas izmaiņas, jo šobrīd notiek jaunas doktora studiju programmas izstrāde un licencēšana. Studiju ilgums jaunajā programmā būs četri gadi. Programmas saturs izstrādāts atbilstoši MK rīkojumam nr. 345 Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā". Programmas īstenošanu paredzēts sākt ar 2022./2023. akadēmisko gadu. Esošās studiju programmas īstenošanu paredzēts pārtraukt ar 2023./2024. akadēmisko gadu, nodrošinot esošo studējošo pāreju uz jauno programmu.

Doktorantūras programmas Medicīna absolventi spēj veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā.

Prasmes un kompetences

 • Kļūsi par augsta līmeņa speciālistu medicīnā, kurš  spēj sistematizēt un metodoloģiski analizēt praktiskus un eksperimentālus novērojumus, kā arī sasaistīt tos ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām
 • Pratīsi demonstrēt konceptuālas un analītiskas iemaņas teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes
 • Iemaņas zinātniska pētījuma problēmas atklāšanā, datu vākšanā un pētījuma analītikas izstrādē, spēsi formulēt hipotēzes un pētījuma pamatjautājumu, kā arī izveidot pētījuma plānu
 • Sekmēsi zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrāciju vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un to konkurētspēju gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Apgūsi akadēmiskajai izaugsmei nepieciešamās pedagoģiskās prasmes.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.
Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Promocijas eksāmens specialitātē
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

ilze_konrade_dsp.png

Ikdienas darbs medicīnā, lai cik jēgpilns tas būtu, ierobežo. Apgūstot zinātnei nepieciešamās iemaņas un prasmes mūsu doktora studiju programmā, rodas iespēja veidot slēdzienu citā, augstākā līmenī. Sākot strādāt pie savas doktora darba tēmas, vajadzīgas zināšanas, kuras gūstam plašajā zinātnisko rakstu okeānā, kritiska domāšana šo rakstu analīzē un spēja uzdot izzinošus jautājumus, tad arī liek aizrautīgi meklēt atbildes.
RSU zinātnieku pieredze, atbilstīgi pasaules līmenim izveidotās zinātniski pētnieciskās institūcijas, eksperimentālās laboratorijas un sinerģija ar citām studiju programmām būs jūsu atbalsts šajā ceļā uz mērķi. Tāpat kā visi lieli mērķi arī doktorantūra prasīs no jums disciplīnu jo būs lietas, kuras sanāks, un būs lietas, kuras nesanāks, bet vienmēr ir jāvar turpināt pēc kritiena. Te palīdzēs gan jūsu doktora darba vadītājs, gan saliedētais Doktorantūras nodaļas kolektīvs. Darot nozīmīgas lietas, rezultāts nekad nav tūlītējs, tādēļ pacietība, prasmīga navigācija un orientieri stenda referātu prezentāciju un diskusiju veidā palīdz saskatīt ceļu līdz pirmajam zinātniskajam rakstam.
Doktora darba izstrādāšana nozīmē pievienošanos intelektuālajai elitei, starptautiskus kontaktus un sadarbību, kas nesīs tālāk arī Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas vārdu!

Asoc. prof. Ilze Konrāde, studiju programmas vadītāja

Doktoranta komentārs

Liene_Berze_dsp.png

Esmu kaislīgs praktiskais ārsts ikdienā – darbs ar pacientiem man vienmēr bijusi prioritāte. Likumsakarīga ir promocijas darba tēmas izvēle, kas saistīta ar jaunas ārstēšanas pieejas adaptēšanu un tās efektivitātes novērtējumu. Studijas doktorantūrā man ir izaicinājums – strukturēt ikdienu, domāt zinātniski, precīzi pamatot lēmumus, analizēt datus, meklēt saistības un pierādījumus. Izcila pievienotā vērtība studijām doktorantūrā ir iespēja mācīties no profesionāļiem savā sfērā – promocijas darba vadītāja, docētājiem un arī mērķtiecīgiem kolēģiem. Doktorantūra ir iespēja papildināt savas zināšanas un iegūt jaunas prasmes. RSU jūtos atbalstīta un novērtēta. Doktorantūras studijas ir pieredze, kas sniedz labāku nākotnes perspektīvu.

Liene Bērze, III gada doktorante

Programmas vadītājs