Medicīna | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
medicīnas zinātņu doktors (Dr. Med.)
Valoda: latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
3 gadi
Vietu skaits:
30 budžeta
6 maksas
5193 EUR/gadā

Doktorantūras "Medicīna" absolventi spēj veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā.

Prasmes un kompetences

 • Kļūsi par augsta līmeņa speciālistu medicīnā, kurš  spēj sistematizēt un metodoloģiski analizēt praktiskus un eksperimentālus novērojumus, kā arī sasaistīt tos ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām
 • Pratīsi demonstrēt konceptuālas un analītiskas iemaņas teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes
 • Iemaņas zinātniska pētījuma problēmas atklāšanā, datu vākšanā un pētījuma analītikas izstrādē, spēsi formulēt hipotēzes un pētījuma pamatjautājumu, kā arī izveidot pētījuma plānu
 • Sekmēsi zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrāciju vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un to konkurētspēju gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Apgūsi akadēmiskajai izaugsmei nepieciešamās pedagoģiskās prasmes.

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.
Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Promocijas eksāmens specialitātē
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

Programmas vadītājs