Medicīna | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Veselības aprūpe
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Medicīnas zinātņu doktors (Dr. Med.)
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
Vietu skaits:
30 budžeta
6 maksas
5 193,00 EUR/gadā

Doktorantūras "Medicīna" absolventi spēj veikt oriģinālus zinātniskus pētījumus, apmācīt medicīnas studentus un rezidentus, vadīt zinātniskus pētījumus nākotnē, kā arī izglītot sabiedrību savas specializācijas jomā.

Prasmes un kompetences

 • Kļūsi par augsta līmeņa speciālistu medicīnā, kurš  spēj sistematizēt un metodoloģiski analizēt praktiskus un eksperimentālus novērojumus, kā arī sasaistīt tos ar iegūtajām teorētiskajām zināšanām

 • Pratīsi demonstrēt konceptuālas un analītiskas iemaņas teorijas attīstībā, ieviest jaunas pētniecības, diagnostikas un ārstēšanas metodes

 • Iemaņas zinātniska pētījuma problēmas atklāšanā, datu vākšanā un pētījuma analītikas izstrādē, spēsi formulēt hipotēzes un pētījuma pamatjautājumu, kā arī izveidot pētījuma plānu
 • Sekmēsi zinātnisko pētījumu un moderno tehnoloģiju integrāciju vienotā inovatīvā darbības vidē, pētījumu produktivitāti un to konkurētspēju gan Latvijā, gan ārvalstīs
 • Sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus, kuri spētu konkurēt vietējā un starptautiskajā zinātniskajā tirgū
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Kļūsi par augsti kvalificētu zinātnieku, kurš spēj konkurēt vietējā un starptautiskā zinātnes līmenī
 • Apgūsi akadēmiskajai izaugsmei nepieciešamās pedagoģiskās prasmes. 

Programmas saturs

Obligātā zinātniski pētnieciskā daļa
 • Publikācijas starptautiski recenzētos zinātniskos izdevumos vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Publikācija Latvijas recenzētā zinātniskā izdevuma vai apstiprinājums par tās pieņemšanu publicēšanai
 • Starptautisko konferenču un kongresu recenzēto referātu pilna teksta (Proceedings) izdevums (vismaz 3 lpp.)
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu starptautiskajā kongresā, konferencē
 • Mutisks ziņojums vai referāts par promocijas darba tēmu vietēja mēroga kongresā vai konferencē
 • Tēzes starptautiskā kongresā vai seminārā
 • Tēzes vietēja mēroga kongresā vai seminārā
 • Starptautisks patents
 • Latvijas patents
 • Zinātniska monogrāfija (vienīgais autors)
 • Sadaļa zinātniskā monogrāfijā (par sadaļu)
Līdz trešā studiju gada beigām jābūt vismaz vienai citējamai publikācijai starptautiski recenzētā zinātniskā izdevumā.
Obligātā izglītības daļa
 • Matemātiskā statistika
 • Promocijas eksāmens specialitātē
 • Zinātniskās darbības metodoloģija
 • Informācijas tehnoloģijas un informācijpratība
 • Medicīnas ētika
 • Epidemioloģija
 • Piedalīšanās pedagoģiskajā darbā
 • Promocijas eksāmens svešvalodā (angļu, vācu valoda)
Brīvās izvēles daļa (jāizvēlas divi studiju kursi)
 • Farmakoloģijas sasniegumi
 • Laboratorijas dzīvnieku izmantošana zinātniskajos pētījumos
 • Augstskolas pedagoģija
 • Mūsdienu kardioloģija
 • Lekciju cikls zobārstniecībā
 • Zinātnisko rakstu izstrāde / Zinātniskā valoda
 • Citas Doktorantūras nodaļas piedāvātās vieslekcijas un viessemināri

sandra_lejniece_sq.jpg

Medicīna kā nozare vienmēr ir saistīta ar attīstību, jaunām zināšanām par šūnām, procesiem organismā, jaunām diagnostikas un ārstēšanas metodēm. Jau no studiju sākuma ikviens topošais speciālists dzird – būs jāmācās visu mūžu, lai zināšanas būtu aktuālajā līmenī.
Būtiski ir arī tas, ka paši speciālisti var tieši ietekmēt medicīnas virzību – veicot zinātniskos pētījumus. Doktorantūras programma ir ar šādu mērķi – iemācīt, kā to darīt un to arī izdarīt. Doktora studiju programma Medicīna doktorantam palīdz to paveikt, jo doktorantam jāapgūst plašs teorētisko zināšanu apjoms gan statistikā, gan epidemioloģijā, gan zinātniskās darbības jautājumos.
Gribu vēlēt visiem doktorantiem nezaudēt vēlēšanos mācīties un izzināt, vienmēr virzīties tikai uz priekšu, uz mērķi.

Prof. Sandra Lejniece, Doktorantūras nodaļas dekāne

Programmas vadītājs