Pārlekt uz galveno saturu
RSU zinātnes sinapses
Studentiem
Doktorantiem
Darbiniekiem
Pētniecība

Cerebrālā trieka ir izplatītākais fiziskās nespējas iemesls bērniem, tās izplatība augstu ienākumu valstīs ir 1,6 gadījumi uz 1000 jaundzimušajiem. Cerebrālās triekas izraisītās veselības izmaiņas saglabājas visa mūža garumā, līdz ar to arvien lielāks uzsvars pētniecībā tiek likts uz jauniešu ar cerebrālo trieku pārejas procesu uz pieaugušo dzīvi – gan viņu līdzdalības veicināšanā dažādās dzīves sfērās, gan pārejas veicināšanā uz pieaugušo veselības aprūpi.

Disertācijas pētījuma primārie mērķi bija noskaidrot jauniešu, kam ir cerebrālā trieka, patstāvību pārejā uz pieaugušo dzīvi un gatavību pārejai no bērnu uz pieaugušo veselības aprūpi, kā arī faktorus, kas saistīti ar šo pārejas procesu.

Savukārt sekundārie mērķi bija noskaidrot jauniešu ar cerebrālo trieku veselības un nespējas līmeni un, veicot salīdzinošo analīzi ar tāda paša vecuma kontroles grupas jauniešiem, identificēt, cik liela nozīme ir šim atšķirīgumam.

zane_rozkalne_attels03.jpg

Jauniešu ar cerebrālo trieku funkcionēšanas salīdzinājums ar kontroles grupu. Attēls no Zanes Rožkalnes disertācijas

Pētījuma rezultāti norāda, ka pārejas procesa pamatota un strukturēta norise ir aktuāla Latvijas rehabilitācijas, t. sk. sociālās, un vispārējās veselības aprūpes kontekstā. Rezultāti ir aktuāli Latvijā dzīvojošiem jauniešiem ar funkcionēšanas traucējiem, to piederīgajiem un veselības aprūpē iesaistītajām ārstniecības un sociālās funkcionēšanas veicināšanas personām. “Tāpat

datu publicēšana aizpilda zinātnisko “logu” starp Rietumeiropu, ASV, Austrāliju, Skandināviju un Baltijas valstu reģionu, jo veselības aprūpe, t. sk. rehabilitācija, dažādām Eiropas un pasaules valstīm ir ar atšķirīgām tradīcijām un attīstības tempu,"

skaidro RSU doktorante Zane Rožkalne.

Zanes Rožkalnes promocijas darba Autonomija dalībā un veselības aprūpē un gatavība pārejai uz pieaugušo veselības aprūpi jauniešiem ar cerebrālo trieku aizstāvēšana notiks 2023. gada 1 martā.
Plašāka informācija