Pārlekt uz galveno saturu
Pedagoģiskā izaugsme
Studentiem
Ziņas

rsu_nap_esf.jpg

Sabiedrībai aktualizējot studiju darbu pirkšanas un pārdošanas problēmjautājumu, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) vēlas uzsvērt, ka strikti vēršas pret jebkuru akadēmiskā godīguma pārkāpumu – vai tas būtu plaģiātisms, datu falsifikācija, darbu pirkšana no tā dēvētajām essay mills vai neatļautu palīglīdzekļu izmantošana jeb špikošana. Augstskola iegulda vienlīdz daudz pūļu gan akadēmiskā negodīguma izpausmju izķeršanai, gan savlaicīgai novēršanai, izglītojot par šiem jautājumiem jaunpienākušos studentus. Par to vairāk stāsta RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone-Ratinika, RSU Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) valdes priekšsēdētājs Māris Lapšovs, ka arī RSU e-studiju pārvaldnieks Rolands Bļujus, kurš pārzina starptautisko antiplaģiātisma rīku Turnitin.

Augstākās izglītības institūcijas uzdevums nav tikai konstatēt un apkarot plaģiātisma dažādās izpausmes, bet gan ieguldīt resursus  preventīvā darbā. Kā akcentē N. Jansone-Ratinika, akadēmiskā godīguma jautājums uzlūkojams vismaz trīs līmeņos: indivīda, institūcijas un valsts vai starptautiskā. Izglītības sektora pārstāvju kopdarbs ir rūpēties, lai indivīda līmenī gan skolēniem, gan studentiem, tostarp augstskolu docētājiem veidotos vienota izpratne un godīguma kultūras paradumi darbībā.

Nereti konstatēto satura oriģinalitātes pārkāpumu iemesli nav balstīti apzinātā krāpšanās darbībā, bet gan zināšanu un izpratnes trūkumā, kā korekti un atbildīgi savā darbā integrēt citu autoru izstrādāto saturu. Institucionālā un pat starpinstitucionālā līmenī būtiski nodrošināt konsekventu prasību definēšanu un ievērošanu. Savukārt valstiskā līmenī, uz ko norāda arī citu valstu prakse, nepieciešams domāt par normatīvo aktu pilnveidi, kas efektīvi mazinātu plaukstošo negodīguma komerciju.

Plaģiātisma aizliegums ir noteikts Rīgas Stradiņa universitātes iekšējās kārtības noteikumos, kas pieejami publiski RSU mājaslapā. Akadēmiskais godīgums ir būtisks jautājums arī Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) redzeslokā. Kā uzsver M. Lapšovs, “mēs vienmēr esam bijuši pret visiem akadēmiskā godīguma pārkāpumiem, sākot ar špikošanu un beidzot ar studiju darbu pirkšanu. Iestājoties universitātē, primāri katra studenta mērķim ir jābūt zināšanu un jaunu iemaņu iegūšanai, kas turpmāk ļaus veiksmīgi iekļauties darba tirgū. Gadījumos, kad studiju darbs, bakalaura vai maģistra darbs tiek nopirkts, galvenais zaudētājs vienmēr ir pats studējošais, jo, pirmkārt, viņš neko jaunu un noderīgu nav apguvis un, otrkārt, konveijerā ražotie darbi kvalitātes ziņā nepārspēs studentu veidotos darbus, kuros ir ieguldīts laiks un darbs. Tā rezultātā, pat izsprūkot cauri pārbaudei, students paliek ne tikai bez zināšanām, bet arī ar sliktas raudzes darbu.”

N. Jansone-Ratinika papildina, ka no šīs situācijas cietējs ir ne tikai pats studējošais, bet visa sabiedrība, jo topošais speciālists, turpinot šādi rīkoties arī profesionālajā vidē, var nespēt veikt savus pienākumus kvalitatīvi un radīt nopietnus riskus citiem iedzīvotājiem un valstij kopumā. Liels solis pretim sadarbībai ir Izglītības un zinātnes ministrijas iniciētā un Eiropas Sociālā fonda finansētā specifiskā atbalsta mērķa Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās projekta ietvaros noslēgtais starpaugstskolu stratēģiskās partnerības apliecinājums. Tajā RSU, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte un RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledža kopīgi apņēmušās tuvāko piecu gadu laikā īstenot šādas iniciatīvas:
1) izstrādāt saskaņotus ētikas un akadēmiskā godīguma principus;
2) izstrādāt akadēmiskā godīguma e-studiju kursu, nodrošinot pieeju arī citām augstākās izglītības institūcijām;
3) savstarpēji apmainīties ar pieredzi, nolūkā ieviest labāko praksi akadēmiskā godīguma nodrošināšanai.
Partneri aicina arī citas Latvijas augstākās izglītības institūcijas pievienoties stratēģiskajai partnerībai akadēmiskā godīguma jomā.

Satura oriģinalitātes pārbaudes sistēmas

RSU darbojas divas antiplaģiātisma sistēmas – esam pievienojušies starpaugstskolu datorizētajai plaģiāta kontroles sistēmai un kopš 2015. gada kā pirmā augstskola Latvijā ieviesām antiplaģiātisma un darbu elektronisko labošanas un vērtēšanas sistēmu Turnitin, kas patlaban tiek uzskatīta par modernāko pasaulē.

Turnitin rīks ir pilnībā integrēts RSU e-studiju sistēmā un nodrošina pilnu darbu iesniegšanas, labošanas, satura oriģinalitātes noteikšanas un iesniegto darbu atpakaļ nodošanas pakalpojumu. Kā pasaulē vadošo rakstu darbu labošanas un plaģiātisma novēršanas rīku, Turnitin ik dienas lieto miljoniem studentu un akadēmisko darbinieku visā pasaulē. Turnitin piedāvā divas galvenās platformas. Originality Check ir platforma, kas automātiski pārbauda, par cik procentiem darbā ir neoriģināls saturs (plaģiāts), turklāt pārbauda ne tikai iesniegto darbu datubāzē, bet tīmeklī, starp zinātniskajām publikācijām, e-grāmatām, starp citu studentu jebkur pasaulē iesniegtajiem darbiem. Šī datubāze nemitīgi paplašinās. Otra platforma ir GradeMark+ETS & QuickMark, kas ļauj elektroniski labot iesniegtos darbus. Tas ir atvieglojums mūsu docētājiem, jo būtiski paātrina, kā arī uzlabo darbu labošanas kvalitāti.

Pirms nedaudz vairāk kā gada augstskola arī saņēma starptautisku atzinību kategorijā Akadēmiskais godīgums (Writing with Integrity) par Turnitin ieviešanu, kļūstot par pozitīvo piemēru šīs sistēmas izmantošanā Eiropā. “Agrāk, lai pārbaudītu darba oriģinalitāti, studenti darbus visbiežāk iesniedza ierakstītus zibatmiņā un šo darbu oriģinalitāte tika pārbaudīta manuāli, izmantojot bibliotēkas datubāzi, kurai piekļuve bija ierobežotam cilvēku skaitam. Tagad visu ir iespējams izdarīt e-studijās, kur docētājs izveido darbu iesniegšanas uzdevumu, nosaka iesniegšanas termiņu un studenti augšupielādē savus darbus. Tiklīdz darbi ir augšupielādēti, sistēma pati pārbauda oriģinalitāti un sniedz atskaiti par avotiem, no kurienes saturs ir kopēts," norāda R. Bļujus. Sistēmas pieejamība un lietošanas ērtums ir pamatā Turnitin veiksmes stāstam gan RSU, gan citās pasaules augstskolās.

N. Jansone-Ratinika uzsver, ka RSU Turnitin lietošanas pieeja, pārbaudot ne tikai noslēguma, bet visus studiju darbus, palīdz sniegt atbalstu procesā, nevis tikai konstatēt plaģiātisma procentu, brīdī, kad vairs nekas nav maināms. Pedagoģiskās izaugsmes centra aktualitāšu izpēte liecina, ka mākslīgā intelekta attīstība pasaulē piedāvā arvien plašākas iespējas, neaprobežojoties tikai ar plaģiātisma apjoma konstatēšanu. Ar stilometrijas jeb autorības atpazīšanas metodes palīdzību, var analizēt tekstus (arī mūziku, mākslas darbus, rokrakstus un pat programmēšanas kodus), atpazīstot konkrētajam autoram raksturīgo stilu un tā īpatnības, kas var palīdzēt pētāmā objekta autorības noteikšanā.

Rīcība plaģiātisma gadījumos

Ja kāda studenta darbā tiek konstatētas plaģiātisma pazīmes, docētājs raksta iesniegumu studiju programmas vadītājam. Tiek uzklausīts paša studenta viedoklis – viņš tiek aicināts uz katedras sēdi, kurā viņam jāsniedz paskaidrojums. Rezultātā studentam tiek izteikts aizrādījums, un konkrētais rakstu darbs ir jāpārstrādā, turklāt par jauno variantu tiek samazināts vērtējums. Smagāki un atkārtoti plaģiātisma gadījumi tiek izskatīti dekānu un pat rektora līmenī, kad studentam jau draud izslēgšana no universitātes. Taču RSU ļoti reti ir gadījumi, kad kāds students atkārtoti veidotu plaģiātu – ar skaidrojošo darbu un pirmo aizrādījumu katedras sēdē parasti ir pietiekoši.

Vairumā gadījumu studenti pieļauj plaģiātu savos darbos nevis ļaunprātīgi, bet tādēļ, ka viņiem nav pietiekamas izpratnes par atsauču lietošanu vai intelektuālā īpašuma nozīmi – jo īpaši aktuāli tas ir pirmā kursa studentiem, kas mēdz izmantot internetā jau pieejamos referātus vai pārrakstīt jau publicētus darbus, nenorādot atsauces. Tieši tādēļ RSU palīdz apgūt pētnieciskā darba pamatus, tostarp pareizu atsauču lietošanu. Tomēr neatsveramu artavu var sniegt vidusskolas, stingrāk kontrolējot skolēnu rakstu darbus, skaidrojot, kas ir plaģiāts un kā no tā izvairīties, pareizi atsaucoties uz citu idejām.

 

RSU Studējošo portāla attīstības projekts tiek īstenots ESF līdzfinansētā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011).
Projekta mērķis ir stiprināt RSU konkurētspēju, modernizējot studiju programmas atbilstīgi sabiedrības un nozares attīstības vajadzībām, veicinot pētniecības un studiju sasaisti, kā arī pilnveidojot pārvaldības procesus un paaugstinot vadības personāla prasmes. Projekta kopējais finansējums ir 2 290 800 EUR, no kuriem 1 947 180 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 343 620 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.