Pārlekt uz galveno saturu
Grāmatas

psihologu_profesionala_darbiba_latvija-gramatas-vaks.jpg2018. gada 1. janvārī stājās spēkā Psihologu likums, bet 1. jūnijā – Psihologu noteikumi, kas regulē psihologu izglītību un profesionālo darbību Latvijas Republikā, definē prasības reģistrācijai un sertifikācijai / resertifikācijai, izvirza prasību psihologam regulāri sadarboties ar psihologu pārraugu, kā arī nosaka psihologu un klientu tiesības un pienākumus, atbildību. 

Tomēr normatīvais regulējums un ar tā izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana nebūt nerisina visas profesionālajā vidē esošās problēmas. Tādēļ pēc Latvijas Psihologu biedrības iniciatīvas ar mērķi skaidrot Psihologu likuma normas to praktiskā lietojuma kontekstā, rast risinājumus jautājumos, kuros pastāv viedokļu dažādība, vai arī skaidrot tās likuma prasības, kuras varētu būt ne tik vienkārši uztveramas, autoru kolektīvs prof. Kristīnes Mārtinsones vadībā izveidojis grāmatu Psihologu profesionālā darbība Latvijā: saturs, organizācija, regulējums. Psihologu likuma komentāri (Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 367 lpp.). 

Šis izdevums ir psihologu un juristu, kā arī valsts pārvaldes darbinieku, kuri bijuši iesaistīti Psihologu likuma un ar to saistīto dokumentu izstrādē, sadarbības rezultāts. No RSU mācībspēkiem grāmatas autori ir arī prof. Sandra Kaija, doc. Jānis Ivans Mihailovs, doc. Jeļena Koļesņikova un RSU psiholoģijas doktorants Rolands Bortaščenoks. Grāmatas saturs pirms publicēšanas ir izdiskutēts un recenzēts.

Izdevums sekmēs psihologu profesionālās darbības prakses attīstību mūsu valstī. Psihologi šo grāmatu varēs izmantot savā ikdienas profesionālās darbības praksē, lai attīstītu jaunas pieejas un risinājumus, spētu pamatot savus lēmumus un viedokli, nepieciešamības gadījumā rastu atbalstu savai rīcībai, savas prakses aizsardzībai.

Savukārt tiem profesionāļiem un speciālistiem, kuri sadarbojas ar psihologiem, tā ļaus labāk izprast psihologu profesionālās darbības organizāciju. Šo grāmatu varēs izmantot arī studiju procesā, apgūstot psihologa profesionālās darbības un ētikas jautājumus. Izdevums sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā lasītāji var iepazīties ar psihologa profesijas būtību un profesionālās darbības raksturojumiem, psiholoģijas izglītības un profesionālās darbības prakses vēsturisko ietvaru, kas savukārt var palīdzēt labāk izprast mūsdienu reālijas. Šeit ir ietverta arī nodaļa par paša Psihologa likuma tapšanu. Šajā daļā ir dots skaidrojums reglamentētas profesijas būtībai.

Otrajā daļā ir komentēti visi Psihologu likuma panti, ievērojot tradicionālo izklāsta formu, t. i., tiek sniegts komentārs par katru Psihologa likuma pantu un Psihologu likuma pārejas noteikumiem.

Trešā daļa ir veltīta specifiskiem jautājumiem – psihologa darbam saistībā ar kriminālprocesu, administratīvo procesu un civilprocesu. Īpaša uzmanība veltīta datu aizsardzības un informācijas uzglabāšanas prasībām profesionālajā darbā. Grāmatā ir ietvertas arī zinātnisko redaktoru piezīmes (K. Mārtinsone, B. Girgensone) par dažiem būtiskiem psihologu profesionālās darbības aspektiem, kā arī, ievērojot vairākkārtējos psihologu lūgumus, pievienoti daži dokumentu piemēri, kuri jāuzlūko kā atbalsta materiāls psihologu profesionālās darbības dokumentēšanā. 

Grāmata pārdošanā nonāks jūnija beigās, un par visizdevīgāko cenu to varēs iegādāties:

  • Tiesu namu aģentūras e-grāmatnīcā: tnagramatas.tna.lv
  • Juridiskās literatūras kioskā Rīgā, Brīvības bulvārī 34 
  • Tiesu namu aģentūras birojā Rīgā, Baldones ielā 1b

Grāmatas saturs