Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Doktorantiem
Pētniecība
Rezidentūra

Vertikāli integrēto projektu (VIP) vadītāji aicina savām komandām pieteikties jaunus dalībniekus!

Par VIP komandas dalībnieku var pieteikties jebkurš RSU students no visām programmām, tostarp doktoranti un rezidenti. Galvenais nosacījums ir interese par komandas pētījuma tematu, vēlme aktīvi darboties un veikt pašam savus pētījumus.

Izlasi aprakstu par katru komandu un piesakies!

 • Gūsi pieredzi pētniecības veikšanā
 • Veiksi pētniecības aktivitātes attiecīgās jomas ekspertu uzraudzībā
 • Sagatavosi zinātnisko rakstu vai piedalīties konferencēs ar saviem vai komandas pētījuma rezultātiem
 • Varēsi tupināt pētniecisko darbu par izvēlēto tematu ilgtermiņā
 • Sastapsi komandas biedrus ar līdzīgām interesēm no citām nozarēm
 • Lietderīgi pavadīsi laiku
Pieteikšanās VIP komandām ir beigusies.

vip_logo_krasains.jpg

VIP PSIHOLOĢISKĀ PALĪDZĪBA UN PAŠPALĪDZĪBA
 • Komandas vadītāja: prof. Kristīne Mārtinsone
 • Komandas darbības mērķis ir sniegt iespēju dažādu studiju programmu studējošajiem apgūt kompetenci starpdisciplināri sadarboties pētniecības darba realizēšanā un organizēšanā, tostarp pētījumu rezultātu izplatīšanā, psiholoģiskās palīdzības jomās.
 • Pieteikties aicināti:

  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar dotajām tēmām,
  • psiholoģijas, veselības aprūpes un izglītības virzienā studējošie.

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

1. grupa. Profesionālā darbība un pašpalīdzība pārmaiņu laikā (K. Mārtinsone)

Kursam var pieteikties motivēti studējošie, kuri vēlas attīstīt savas pētniecības, laika plānošanas, sadarbības komandā un prezentēšanas prasmes, izstrādājot savu bakalaura vai maģistra darbu. 

2. grupa. Kognitīvo procesu izpēte un veselīga novecošanās (K. Šneidere)

Sabiedrības novecošanās un Covid-19 radītās ietekmes izpēte ir kļuvušas par vienu no pētniecības prioritātēm. Pētījumu skaits kognitīvajā un neiropsiholoģijā Latvijā joprojām ir neliels, tādēļ šīs darba grupas mērķis ir īstenot jaunus pētnieciskos darbus šajās jomās, īpaši pievēršot uzmanību starpdisciplinaritātei. Grupā aicināti gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studenti ar interesi īstenot savu pētniecisko darbību kognitīvo testu izstrādē un adaptācijā, atmiņas izpētē, objektīvo mērījumu pielietošanā pētniecībā, kā arī veselīgas novecošanās faktoru izpētē. 

3. grupa. Ekopsiholoģija: dabas un cilvēka mijattiecības (I. Griškeviča)

Arvien vairāk datu norāda uz dabas ietekmi uz mentālo veselību. Tas ir jauns virziens psiholoģijas pētniecībā, kas ļauj izzināt cilvēka un dabas mijattiecības. Līdzšinējie pētījumi demonstrē to, ka lielā mērā attiecības ar dabu ir saistītas ar mentālo veselību un kognitīvajām funkcijām. Ir konstatēts, ka dabas deficīts var būt saistīts ar trauksmi, fobijām, paaugstinātu stresu, depresiju un pazeminātu pašcieņu, noziedzību, agresiju u. c. Tiek prognozēts, ka līdz 2050. gadam divas trešdaļas cilvēces dzīvos urbānā vidē. Jautājums par dabas lomu būs arvien aktuālāks. Aicināti pieteikties pētīt šīs tēmas bakalaura un maģistra programmu studējošos.

4. grupa. Dzīvesspēka un sociāli emocionālās veselības rādītāji dažādās vecuma un profesionālajās grupās. Pozitīvās psiholoģijas intervences metodes. Labizjūtas konstrukts psiholoģijā (G. Svence)

Aicināti apgūt Latvijā jau adaptētos instrumentus par dzīvesspēku un par sociāli emocionālo veselību, kā arī adaptēt citas ar minētajiem konceptiem saistītās metodes (piemēram, par savouring, stiprās puses, pozitīvais fokuss, 7 soļu dzīvesspēka metode, blessings u. c.) Grupā būtu iespējams pētīt arī labizjūtas konceptu.

5. grupa. Veselības uzvedība bērnu un jauniešu vecumposmā (S. Šuriņa)

Šīs tēmas ietvaros tiktu pētīti ar bērnu un jauniešu veselības uzvedību saistītie jautājumi. Plānots veikt gan literatūras izpēti par veselības uzvedības modeļiem, apzināt veselības uzvedības izvērtēšanas instrumentus konkrētajai populācijai un ievākt empīriskos datus. Izpētes populācija varētu arī precizēt, proti, bērni un jaunieši ar lieko svaru.

6. grupa. Uzvedības un emocionālo traucējumu klīniskā izvērtēšanas instrumenta izstrāde pusaudžiem (Z. Gulbe, L. Nauzere)

Aicinām iesaistīties pētījumā par digitālo risinājumu izmantošanu klātienē izpētei. Plānots izveidot apkopojumu par pasaules praksē pielietojamiem instrumentiem, izstrādāt teorētisko pamatojumu, kā arī veidot skalas, formulēt pantus, veikt to testa aprobāciju un pilotpētījumu.

7. grupa. Digitāla intervence pašpalīdzībai 50+ (A.Ozola)

Komandā kopīgi meklēsim atbildes, kā digitālā intervencē optimāli sekmēt cilvēku pašpalīdzības spēju, un īstenosim ļoti svarīgu posmu intervences izstrādē – mērķpopulācijas vajadzību izpēti. Aicināti pieteikties bakalaura un maģistra programmu studējošie, kuri ieinteresēti apgūt pētniecības prasmes, praktiski iesaistoties fokusgrupu un interviju organizēšanā un vadīšanā vidējā un vecākā gadagājuma pieaugušiem un veselības aprūpes speciālistiem, tostarp mākslas terapeitiem, kā arī gūt pieredzi kvalitatīva dizaina pētījuma datu apstrādē.

 Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstīgi izvēlētajam tematam. 

VIP DZĪVĪBAI BĪSTAMĀS SLIMĪBAS JAUNDZIMUŠAJIEM. PEDIATRIJA
 • Komandas vadītājas: doc. Liene Smane, prof. Dace Gardovska
 • VIP realizācijā piedalīsies Bērnu ķiruģijas katedra, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Onkoloģijas institūts un Rīgas Tehniskā universitāte
 • Pieteikties aicināti:

  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar dzīvībai bīstamām slimībām jaundzimušajiem,
  • rezidenti (pediatrijā un pediatrijas apakšspecialitātēs),
  • Medicīnas fakultātes studenti,
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti.
 • Laipni aicināts piedalīties ikviens, kuru interesē bīstamās slimības jaundzimušajiem tēmas izpēte
 • Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 8

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

1. grupa. Klīnisko pazīmju un laboratoro izmeklējumu izpēte jaundzimušajiem ar dzīvībai bīstamām slimībām (1.grupa tiks dalīta apakšgrupās)
Grupas dalībnieki veiks literatūrā pieejamo publikāciju analīzi par dzīvībai bīstamām slimībām jaundzimušajiem. Komandas dalībnieki iekļaus Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā laikā un priekšlaikus dzimušos bērnus ar dzīvībai bīstamām slimībām, kā arī atbilstīgi kritērijiem iekļaus pacientus kontroles grupā. Komandas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar klīnisko darbu nodalā.
Iegūtos rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

2. grupa. Biomarķieru izpēte neinvazīvi iegūstamajā materiālā agrīnai slimības diagnostikai un gaitas izvērtēšanai (2. grupa tiks dalīta apakšgrupās)

Daudzu slimību laboratorai diagnostikai stacionārā tiek pielietotas invazīvas metodes bioloģiskā materiāla iegūšanai, kas daudzos gadījumos jaundzimušajiem un īpaši neiznēsātiem bērniem ir izmantojamas ierobežotā daudzumā, tāpēc ir svarīgi pētīt biomarķierus neinvazīvi iegūstamajā bioloģiskajā materiālā. Komandas dalībnieki veiks gan literatūras analīzi, gan praktiski pietalīsies bioloģiskā materiāla vākšanā un biomarķieru rezultātu analīzē. Komandas dalībniekiem būs iespēja iepazīties agan ar klīnisko darbu, gan dažādām laboratorijām un modernām tehnoloģijas iespējām.
Iegūtos pētījuma rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstīgi izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstīgi grafikam (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti.
 • Darba veikšanas bāze: RSU Pediatrijas katedra, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45.
VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ. IEKŠTELPU GAISA KVALITĀTE
 • Komandas vadītāji: prof. Ivars Vanadziņš, doc. Žanna Martinsone
 • Pieteikties aicināti:
  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar aptauju veidošanu, aptauju veikšanu, datu analīzi, cilvēku uzvedības, attieksmes un rīcības izpēti, kā arī vides veselības un drošības jautājumu izpēti,
  • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē),
  • Medicīnas fakultātes studenti,
  • fizioterapijas un rehabilitoloģijas, psiholoģijas un veselības komunikācijas studenti,
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti,
  • sociālo un komunikācijas zinātņu studenti
 • Laipni aicināti visi, kuriem interesē vides un darba vides drošības un veselības, iekštelpu gaisa kvalitātes un ķīmisko vielu iedarbības izpētes jautājumi
 • Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 10

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

1. temats. 3D printeru radītais iekštelpu gaisa piesārņojums

Dalībnieki piedalīsies eksperimentā 3D printeru biroja telpā / telpās (dažādi 3D printeri) plānošanā un organizēšanā. Tiks veikti iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumi (daļiņu skaita / masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana, putekļu daļiņu ķīmiskā sastāva novērtējums u. c., kā arī sagatavota un veikta aptauja darbinieku veselības stāvokļa novērtējumam un tiks savākti bioparaugi, piemēram, izelpas kondensāts, urīns. Darba rezultāti: izstrādāto protokolu un metožu validācija, pieejamo visu datu apstrāde. Visu procesu un iegūto rezultātu atspoguļojums zinātniskajās tēzē, kā arī dalība konferencēs.

2. temats. Iekštelpu gaisa kvalitāte

Dalībnieki piedalīsies iekštelpu gaisa kvalitātes plānošanā un  noteikšanā dažādās vidēs. Tiks veikti iekštelpu gaisa kvalitātes mērījumi (daļiņu skaita / masas koncentrācijas noteikšana, gaistošo organisko savienojumu noteikšana, putekļu daļiņu ķīmiskā sastāva novērtējums u. c., kā arī tiks plānoti eksperimenti iekštelpu gaisa uzlabošanai. Darba rezultāti: izstrādāto protokolu un metožu validācija, pieejamo visu datu apstrāde. Visu procesu un iegūto rezultātu atspoguļojums zinātniskajās tēzē, kā arī dalība konferencēs. Esošo datu apkopojums zinātniskajā publikācijā.

3. temats. Darba vides riski un apstākļi

Komanda veiks datu apkopojumu no jau veiktām aptaujām (četri šķērsgriezuma pētījumi ar identisku aptauju), izskatot interesējošos darba vides un drošības jautājumus. Rezultāti tiks apkopoti pārskatos un zinātniskajā rakstā un/vai bakalaura/maģistra darba tēmā/-ās.

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstīgi izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstīgi grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti.
 • Darba veikšanas bāze: RSU zinātniskais centrs Kleisti Rīgā, Rātsupītes ielā 5, vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Rīgā, Baložu ielā 14.
VIP ERGONOMISKĀS DARBA VIETAS VESELĪGĀ VIDĒ. ERGONOMIKA
 • Komandas vadītāja: doc. Jeļena Reste
 • Pieteikties aicināti:
  • doktoranti, kuru pētnieciskais darbs saistīts ar muskuloskeletālo veselību un fizioloģiju, biomehāniku un muskuloskeletālo slimību profilaksi,
  • rezidenti (aroda medicīnas, ģimenes medicīnas, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas specialitātē),
  • Medicīnas fakultātes studenti,
  • Veselības komunikācijas studenti,
  • fizioterapijas, veselības sporta un rehabilitoloģijas studenti,
  • Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studenti
 • Laipni aicināts ikviens, kuru interesē ergonomika, biomehānika un ar darbu saistīto veselības traucējumu profilakse
 • Komandas maksimālais dalībnieku skaits: 12

Paredzamie darba uzdevumi (mazākās apakšgrupās par izvēlēto tematu)

1. grupa. Ar darbu saistīto un ergonomisko faktoru izraisīto rokas funkcionālo traucējumu agrīnas atpazīšanas iespēju izpēte

Komandas dalībnieki veiks praktisku pētījumu ar digitālās infrasarkanās digitālās termogrāfijas un virsmas elektromiogrāfijas pielietojumu, lai noskaidrotu, kā mainās roku muskuļu spēks un funkcionālais stāvoklis atkarībā no dažādiem ergonomiskiem faktoriem. Būs nepieciešams izpētīt literatūru, veikt mērījumus, apkopot datus, kā arī būs iespēja prezentēt tos konferencēs, veidot publikācijas vai savu pētniecisko darbu.

2. grupa. Datora peļu lietošanas paradumu un pozas ietekme uz lietotāju rokas veselību, ilgstoši strādājot ar datoru

Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties praktisko mērījumu organizēšanā un veikšanā ar digitālo infrasarkano termogrāfu (ciešā sadarbībā ar pirmo grupu), apstrādāt iegūtos rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs piedalīties konferencēs, arī  izstrādāt savu pētniecisko darbu.

3. grupa. Amortizējošo paklāju veselības efektu izpēte ilgstošas stāvēšanas gadījumā

Organizēt un piedalīties kustību analīzes un muskuļu sasprindzinājuma mērījumos ar virsmas elektromiogrāfijas metodi (ciešā sadarbībā ar pirmo un otro grupu), apstrādāt iegūtos rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; varēs piedalīties konferencēs un izstrādāt savu pētniecisko darbu.

3. grupa. Mazkustīguma un to veicinošu un mazinošu faktoru izpēte

Komandas dalībniekiem būs nepieciešams piedalīties iepriekš veiktās aptaujas datu analīzē, apkopošanā un publikācijas sagatavošanā, kā arī praktiskajos mērījumos ar portatīvajiem 3D kustību analizatoriem, apstrādāt iegūtos rezultātus, analizēt un apkopot literatūras avotu datus; prezentēt rezultātus konferencēs, varēs izstrādāt arī savu pētniecisko darbu.

Iegūtos pētījumu rezultātus būs iespēja publiskot konferencēs un zinātniskajos rakstos.

VIP kursa norise

 • Praktiskais darbs paredzēts mazās apakšgrupās atbilstoši izvēlētajam tematam, organizējot kopīgas tikšanās atbilstoši grafikam vienu reizi divās nedēļās (laiks tiks saskaņots), pārējo laiku aktīvi komunicējot attālināti.
 • Darba veikšanas bāze: RSU zinātniskais centrs Kleisti Rīgā, Rātsupītes ielā 5, vai RSU Aroda un vides medicīnas katedras telpās Rīgā, Baložu ielā 14.
RSU vertikāli integrēti projekti tiek īstenoti projekta Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (Nr. 8.2.3.0/18/A/011) ietvaros.

 

rsu_nap_esf.jpg