Pārlekt uz galveno saturu

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Mērķstipendijas nolūks ir palielināt docētāju zinātnisko publikāciju skaitu starptautiski citējamās datubāzēs, tādējādi sekmējot akadēmiskā personāla zinātnisko kapacitāti.

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendija RSU docētāju starptautiskās citējamības indeksa paaugstināšanai paredzēta veselības aprūpes virziena studiju programmu akadēmiskajam personālam.

Stipendiju var saņemt raksta autors, kura zinātniskais raksts publicēts vai pieņemts publicēšanai žurnālos, kur citēšanas indekss (ietekmes faktors – IF) sasniedz vismaz 50 % no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa. Zinātniskā raksta aktualitātes termiņš ir ne vairāk kā viens akadēmiskais gads, par prioritāti tiks uzskatīti zinātniskie raksti ar ne senāku iesniegšanas datumu, piemēram, vienu akadēmisko semestri. Viena konkursa ietvaros pretendents drīkst pieteikt vienu zinātnisko rakstu. Zinātniskais raksts nedrīkst būt iesniegts publicēšanai vai publicēts vairākkārt nevienā citā izdevumā. Publicējot zinātniskā raksta autoram jāidentificē sevi ar Rīgas Stradiņa universitāti – RSU profesors, RSU asoc. prof. u. tml. Par mērķstipendijas ietvaros izstrādātās zinātniskās publikācijām nedrīkst būt saņemts finansējums no citiem avotiem starptautiski vai vietēja mēroga projekti, uzņēmumu atbalsts u. c.). Mērķstipendijas ietvaros tiek atbalstīti autoru zinātniskie raksti, kuri izstrādāti individuāli vai vairākiem autoriem sadarbojoties, gadījumos, kad zinātniskam rakstam ir vairāki autori, mērķstipendija tiek piešķirta pirmajam autoram.

Mērķstipendijas realizēšana un pieteikšanās stipendijai notiek saskaņā ar RSU akadēmiskā gada kalendāru. Pieteikšanās termiņš tiek izsludināts divas reizes akadēmiskajā gadā, par to pieejama informācija RSU vietnē, e-studijās un tiek ziņots Dekānu padomē. Mērķstipendija tiek izmaksāta vienā reizē un tās apmērs ir 1000 EUR.

Informācija par nākamo pieteikšanos mērķstipendijai sekos.

Lai pieteiktu kandidātus, lūdzam iepazīties ar mērķstipendijas nolikumu, kas regulē stipendijas piešķiršanas kārtību (skat. zemāk), un iesniedzamo dokumentu sarakstu:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa;
  • pretendenta CV ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu;
  • sagatavotā zinātniskā raksta vai publikācijas kopija;
  • oficiāls apliecinājums par zinātniskā raksta publicēšanu vai pieņemšanu publicēšanai;
  • citi dokumenti, kas var palīdzēt komisijai izvērtēt pieteikumu (pēc pretendenta ieskatiem).

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt: merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lv