Pārlekt uz galveno saturu

Valsts stipendiju veidi

 • Stipendija studiju programmas apguvei jeb minimālā stipendija
 • Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā
 • Paaugstinātā stipendija
 • Vienreizējā stipendija
 • Sociālā stipendija Studētgods

Sociālā stipendija Studētgods

Stipendiju Studētgods turpmāk būs iespējams saņemt visu kursu studējošajiem.

Visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studējošie, kuri atbilst pārējiem stipendijas Studētgods saņemšanas kritērijiem, var tai pieteikties, izmantojot e-pakalpojumu Studētgods. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv. Stipendijas apmērs –175 eiro mēnesī.

Uz stipendiju šajā akadēmiskajā gadā var pretendēt studenti

 • no daudzbērnu ģimenēm;
 • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
 • ar I un II grupas invaliditāti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30 %, bet latviešu valodā – ne zemākiem par 40 %. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Students, kurš pretendē uz sociālo stipendiju Studētgods, iesniedz pieteikumu elektroniskajā pakalpojumā, norādot normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju.

Par citām valsts stipendijām

Ar stipendiju veidu aprakstiem var iepazīties RSU stipendiju piešķiršanas nolikumā. Minimālo un paaugstināto stipendiju piešķir uz vienu semestri, to izmaksā katru semestra mēnesi. Minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājumu laikā izmaksā vienu reizi par diviem mēnešiem. Vienreizējā stipendija var tikt piešķirta vienu reizi semestrī; tās apmēru nosaka stipendiju piešķiršanas komisija pieejamā finansējuma ietvaros.

Pieteikties šīm stipendijām var RSU Studējošo portālā MyRSU, izpildot elektronisko pieteikumu un pievienojot nepieciešamos dokumentus PDF formātā.

NB! Valsts stipendijas elektroniskais pieteikums, kas izpildīts Studējošo portālā, nav jāapstiprina RSU Studentu servisā.

Spēkā esošie Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 740 Noteikumi par stipendijām paredz, ka, piešķirot stipendiju, studējošā sociālais, ģimenes un materiālais stāvoklis tiek ņemts vērā gadījumā, ja diviem vai vairākiem studējošajiem ir līdzvērtīgi sekmju un zinātniskās darbības rezultāti.

Kas var pretendēt uz stipendiju?

RSU stipendiju piešķiršanas nolikumā noteiktajā kārtībā stipendiju var saņemt studējošie:

 • kuri RSU uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās;
 • kuri atbilst MK 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 Noteikumi par stipendijām paredzētajiem kritērijiem;
 • kuriem nav piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem.

Kad jāpiesakās stipendijai?

Rudens semestris 2023/24
Stipendijas veidsPieteikšanās datumi

Pamatstudiju programmās studējošajiem, maģistrantiem

Doktorantiem
Minimālā stipendija28.08.–22.09.1.–15.10.
Paaugstinātā stipendija28.08.–22.09.Piešķiršanu lemj komisija minimālo un paaugstināto stipendiju izskatīšanas sēdē
Vienreizējā stipendija23.09.–1.12.23.09.–1.12.
Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā23.09.–15.12.23.09.–15.12.

Kā pieteikties valsts stipendijai?

Valsts stipendijai var pieteikties elektroniski RSU Studējošo portālā MyRSU, izpildot elektronisku pieteikumu.

Kādi dokumenti jāiesniedz stipendijas saņemšanai?

Piesakoties valsts stipendijai elektroniski RSU Studējošo portālā MyRSU, pretendents pieteikumā paredzētajos laukos pievieno:

 • īpašus sociālos apstākļus apliecinošus valsts vai pašvaldības iestādes izsniegtus dokumentus PDF formātā, ja uz pretendentu ir attiecināms kāds no RSU Stipendiju nolikuma 4.8. punktā minētajiem sociālajiem statusiem;
 • pamatstudiju un maģistra programmu studentiem – dokumentus PDF formātā (vēlams, ieskenētus), kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības rādītājus, ja tāda ir veikta atbilstoši RSU Stipendiju nolikuma 4.3. minētajām prasībām;
 • ja studējošais attaisnojošu iemeslu dēļ kārtojis pārbaudījumus sesijas pagarinājumā – dokumentus PDF formātā, kas apliecina attaisnojošo iemeslu;
 • doktorantiem jāiesniedz aizpildīta un parakstīta Atskaite par zinātnisko darbību(veidlapa DN-1), vēlams, ieskenēta PDF formātā (zinātnisko darbību apliecinoši dokumenti nav jāiesniedz).

Kontaktinformācija

Sanita Liepiņa
Studējošo informācijas uzturēšanas vadošā speciāliste, Studentu serviss
RSU centrālā ēka
Rīga, Dzirciema iela 16
K-104.
+371 67409254
sanita [pts] liepinaatrsu [pts] lv