Pārlekt uz galveno saturu

Formālo un neformālo institūciju tuvināšana Balkānu valstīs (INFORM)

Projekta/līguma nr.
693537
Projekta finansējums
306 625,00 EUR
Projekta īstenošana
22.03.2016. - 21.03.2019.

Mērķis

Projekta mērķis ir izpētīt Rietumbalkānu valstīs ikdienas līmeņa interakciju starp formālām, ES integrācijas procesos veidotajām institūcijām, un neformālajām, jau pastāvošajām institūcijām. Tas ļaus noskaidrot šo institūciju lomu, ietekmi, kas savukārt ir pamats, lai izstrādātu un piedāvātu rīcībpolitikas veidotājiem rīkus, kas palīdz tuvināt formālās un neformālās institūcijas

Apraksts

Projekta aktivitātes

  • Empīrisko datu ievākšana par ES noteikumu un formālo institucionalizācijas procesu, un neformālo institūciju darbību Rietumbalkānu valstīs. Šajā posmā tiks apkopoti gan esošie pētījumi, gan iegūti unikāli empīriskie dati, izpētē izmatojot kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes
  • Balstoties uz pirmajā posmā iegūtajiem empīriskajiem datiem, tiks attīstīta teorija par ES likumu institucionalizāciju un regulējuma pielietojumu apstākļos, kad vienlaikus darbojas neefektīvas formālās institūcijas un spēcīgas aizvietojošas vai konkurējošas neformālās institūcijas
  • Izmatojot otrajā posmā iegūtos secinājumus, tiks izstrādāti rīcībpolitikas soļi, kas veicinās ES noteikumu ieviešanu Rietumbalkānu valstīs. Šajā posmā notiks arī konsultācijas ar nozīmīgākajām iesaistītajām pusēm, kā arī zinātniskajā un rīcībpolitikas vidē tiks izplatīta informācija par projekta rezultātiem

http://www.formal-informal.eu/home

INFORM_newsletter

Projekta plānotie rezultāti
  • Projekts sniegs ievērojamu ieguldījumu sabiedrības institūciju zinātniskajā izpētē, kā arī rīcībpolitikas veidošanā
  • Pētījumam impulsu radīja atzinums, ka makro līmeņa pētījumi (juridiskie, ekonomiskie, politiskie) pārsvarā koncentrējas uz likumdošanu, to pielāgošanas stratēģijām un attīstības plāniem, bet līdz šim nav pētītas ES integrācijas procesu konsekvences pilsoņu ikdienas dzīvēs. Šis pētījums koncentrējas uz pilsoņu ikdienas līmeņa pieredzes un rīcības izpēti, tādā veidā kritiski izvērtējot Eiropas Savienības ārpolitiku gan tās makro līmeņa aspektos, gan efektos, kādus tie izraisa Rietumbalkānu valstu iedzīvotāju ikdienas dzīvē. Pētījums ļaus atpazīt labās prakses piemērus, kas būtu pielietojami gan visā reģionā, gan katrā valstī atsevišķi
  • Formāluma un neformāluma kategorijas parasti veido balto plankumu rīcībpolitikas plānos. Šāda problēma eksistē par spīti tam, ka ievērojams daudzums empīrisko datu jaut tagad norāda, ka neformālums spēcīgi ietekmē rīcībpolitikas rezultātus. Projekta mērķis ir ar dziļas empīriskās izpētes palīdzību uzlabot formālo un neformālo institūciju mijiedarbību Rietumbalkānu sociālajā dzīvē. Ņemot vērā un apzinoties neformālo institūciju lielo nozīmi Rietumbalkānu (kā arī citu) sabiedrību dzīvē, iespējams veidot daudz efektīvāku rīcībpolitiku, nekā tas bijis līdz šim. Formālo un neformālo institūciju mijiedarbības apzināšanās un dziļa zinātniska izpēte ļaus arī daudz pamatīgāk izprast valstu un institūciju darbību ne tikai Rietumbalkānos, bet arī ārpus šī reģiona robežām
  • Projekta ietvaros tiks īstenota apjomīga gadījumu izpēte ekonomikas, politikas un ikdienas dzīves jomā, veicot etnogrāfisko līdzdalīgo novērojumu
  • 6200 respondentu kvantitatīvās aptaujas un 250 daļēji strukturētās intervijas, kā arī sekundāro datu analīzi. Datu analīzes multidimensionalitāti nodrošina pētījumā iesaistīto institūciju dažādie profili un pētnieciskā kapacitāte, kas ietver sociologus, ekonomistus, politologus, juristus, sociālvēsturniekus un antropologus gan ar vietējo, gan ar starptautisko pieredzi

Viens no būtiskākajiem projekta uzdevumiem ir attīstīt tādus praktiskus rīcībpolitikas paņēmienus, kas Rietumbalkānos ļauj eiropeizācijas procesos radītās institūcijas tuvināt jau pastāvošajām (pārmantotajām vai jaunradītajām) neformālajām institūcijām politikas, ekonomikas un ikdienas dzīves jomā, tādā veidā ievērojami uzlabojot institūciju darbības efektivitāti