Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Zīvarts

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.10.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_001LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Valsts tiesībasMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Administratīvās tiesības.
Mērķis:
Veicināt teorētisko zināšanu kopuma izveidi par jautājumiem, kuri saistīti ar: 1. administratīvo procesu kopumā; 2. amatpersonu kompetenci (pienākumi, tiesības, atbildība); 3. administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs; 4. administratīvā procesa izskatīšanas stadijām; 5. administratīvā procesa termiņiem, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Administratīvais akts un faktiskā rīcība. Publisko un privāto tiesību nošķiršana. Publisko tiesību juridiskā persona.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesībspēja un rīcībspēja. Administratīvā procesa dalībnieki.Lekcijas2.00auditorija
3Administratīvais process tiesā – pušu tiesības procesā, pierādījumi un pierādīšana.Nodarbības1.00auditorija
4Administratīvā procesa virzība iestādē. Informācijas iegūšana. Apstrīdēšana. Administratīvā akta atcelšana. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna.Lekcijas2.00auditorija
5Administratīvā procesa tiesā būtība. Pieteikuma veidi administratīvajā tiesā. Administratīvās tiesas kompetence. Pagaidu aizsardzības līdzekļi administratīvajā procesā.Nodarbības1.00auditorija
6Administratīvā procesa dalībnieki tiesā. Pārstāvība administratīvajā procesā.Nodarbības1.00auditorija
7Objektīvās izmeklēšanas princips. Tiesas spriedumi un lēmumi.Lekcijas1.00auditorija
8Objektīvā izmeklēšanas principa realizācijas problemātika Administratīvajā procesā tiesā. Apelācijas un kasācijas tiesvedība.Lekcijas1.00auditorija
9Prettiesiska administratīvā akta vai faktiskās rīcības rezultātā nodarītā zaudējuma atlīdzinājuma pienākums.Lekcijas1.00auditorija
10Informācijas atklātības likums. Informācijas pieprasījuma dokumenta noformēšana. Iesniegumu likums.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Administratīvais akts un faktiskā rīcība. Publisko un privāto tiesību nošķiršana. Publisko tiesību juridiskā persona.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesībspēja un rīcībspēja. Administratīvā procesa dalībnieki.Lekcijas1.00auditorija
4Administratīvā procesa virzība iestādē. Informācijas iegūšana. Apstrīdēšana. Administratīvā akta atcelšana. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna.Lekcijas1.00auditorija
8Objektīvā izmeklēšanas principa realizācijas problemātika Administratīvajā procesā tiesā. Apelācijas un kasācijas tiesvedība.Lekcijas1.00auditorija
10Informācijas atklātības likums. Informācijas pieprasījuma dokumenta noformēšana. Iesniegumu likums.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• mājas darbi ar konkrētu uzdevumu došanu; • izstrādāt un sagatavot eseju (esejas saturā jābūt: problēma, problēmas rašanās cēloņsakarība, problēmas risinājums) vai procesuālo dokumentu projekts atbilstoši uzdevumam; • uz katru semināru (atbilstoši lekciju un nodarbību plānojumam) sagatavot prezentāciju, būt gatavam prezentēt (ar prezentācijas slaidu palīdzību jāatspoguļo teorētiskās atziņas un to atspoguļojums praksē).
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās, laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi; līdzdalība praktiskajās nodarbībās, atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, individuālais darbs – mājas uzdevumi, eksāmens – rakstveida.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs formulēt administratīvā procesa jēdzienu, aprakstīt administratīvā procesa sistēmu un jēdzienus. Norobežot administratīvos aktus no citiem tiesību aktiem.
Prasmes:• Analizēt, sintezēt un izvērtēt Administratīvā procesa tiesību vietu un lomu darbā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas. • Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par administratīvā procesa problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Veidot argumentāciju un prasmi uzklausīt viedokļus. • Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus. • Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.
Kompetences:Spēja veikt konkrētus ar administratīvo procesu saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus administratīvo tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Administratīvā procesa likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2001, Nr.164.
2Iesniegumu likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.164.
3Informācijas atklātības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr.334/335.
4Autoru kolektīvs. Administratīvais process tiesā. – Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2008, 776.lpp.
5Administratīvā procesa likuma komentāri, A un B daļa J.Briedes zinātniskajā redakcijā / TNA Rīga 2013
6Autoru kolektīvs. Administratīvā procesa likuma komentāri. – Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2013
7Briede J., Danovskis E., Kovaļevska A. Administratīvās tiesības. Mācību grāmata. Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2016,
Papildus literatūra
1Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana. Rīga.- Ratio iuris, 2005.
Citi informācijas avoti
1Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi - http://www.echr.coe.int/echr
2Satversmes tiesas spriedumi. – http://www.satv.tiesa.gov.lv