Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Juris Zīvarts
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Veicināt teorētisko zināšanu kopuma izveidi par jautājumiem, kuri saistīti ar: 1. administratīvo procesu kopumā; 2. amatpersonu kompetenci (pienākumi, tiesības, atbildība); 3. administratīvo procesu valsts un pašvaldību iestādēs; 4. administratīvā procesa izskatīšanas stadijām; 5. administratīvā procesa termiņiem, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Ar patstāvīgo darbu palīdzību pilnveidot prasmi teorētiskās zināšanas pielietot praktisko uzdevumu izpildīšanas procesā.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti spēs formulēt administratīvā procesa jēdzienu, aprakstīt administratīvā procesa sistēmu un jēdzienus. Norobežot administratīvos aktus no citiem tiesību aktiem.

Prasmes

• Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt Administratīvā procesa tiesību vietu un lomu darbā, izkopt zinātniski-pētnieciskās iemaņas.
• Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem bakalaura programmas studentiem par administratīvā procesa problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci. Veidot argumentāciju un prasmi uzklausīt viedokļus.
• Ievirze tālākās mācīšanās prasmēm – pastāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt literatūras avotus. Konstatēt un noformulēt problemātiku, atrast cēloņsakarības, t.i., problēmas „sakni” un piedāvāt konstruktīvus problēmas risinājumus.
• Citas vispārējās prasmes – uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un darbību, pieņemt kritiski izvērtētus lēmumus un rast risinājumus iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos, pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām, uzņemties vadību un iniciatīvu un atbildēt par sekām, ievērot ētikas normas, demonstrēt plašas vispārējās zināšanas un kompetences. Pilnveidot prasmi uzklausīt atšķirīgus viedokļus.

Kompetences

Spēja veikt konkrētus ar administratīvā procesa saistītus uzdevumus, spēja izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana ne tikai “mehāniski”, bet atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Piedāvāt ne tikai formālus administratīvo tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm, kā arī uzlabotu valsts pārvaldi kopumā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ3BakalaursObligātsKristīne Nusberga, Lidija Juļa
Tiesību zinātne, TZNz2BakalaursObligātsJuris Zīvarts
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNT2BakalaursObligātsJuris Zīvarts
Tiesību zinātne, TZN2BakalaursObligātsJuris Zīvarts