Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Lidija Rozentāle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lidija Rozentāle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija; Latvijas tiesību vēsture; Lietvedība.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar administratīvo tiesību definīcijām un terminiem. Iepazīstināt un apspriest administratīvo tiesību avotus, tajā skaitā tiesu spriedumus, literatūru. Iepazīstināt ar Latvijas valsts pārvaldi, tās lomu, valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Iepazīstināt ar valsts pārvaldes institucionālo uzbūvi, darbības procedūrām. Nodrošināt ieskatu galvenajās administratīvo tiesību nozarēs. Veidot sapratni par administratīvo tiesību vietu un lomu demokrātiskas valsts ietvaros. Nodrošināt, lai studenti gan patstāvīgi, gan grupās analizē un risina dažādus administratīvo tiesību jautājumus. Nodrošināt ieskatu administratīvo tiesību salīdzinošajā dimensijā. Veidot studentu informācijas atlases, izzināšanas un pētniecības prasmes. Veidot topošajam juristam nepieciešamās kompetences tiesību normu izzināšanas, izprašanas un piemērošanas jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Administratīvo tiesību ģenēze. Avoti, attīstība un sistēma. • Administratīvo tiesību vēsturiskā attīstība. • Administratīvo tiesību avoti. • Administratīvo tiesību sistēma. • Administratīvo tiesību aktu sistēma, tās saikne ar administratīvo tiesību zinātni. • Administratīvi tiesiskās regulēšanas galvenie virzieni valsts pārvaldē. • Sabiedriskās attiecības, kuras reglamentē administratīvās tiesības. • Administratīvo tiesību pētīšanas metodes.Lekcijas2.00auditorija
2Administratīvās tiesības – publisko tiesību nozare. Saikne ar citām tiesību nozarēm. Administratīvo tiesību principi. • Tiesību iedalījums: privātās un publiskās tiesības. • Saikne ar citām tiesību nozarēm. • Administratīvo tiesību principa jēdziens. Principu iedalījums. • Administratīvo tiesību patstāvīgie (substantīvie) principi. • Administratīvo tiesību procesuālie (administratīvo tiesību normu realizācijas) principi. Valsts pārvaldes principi.Lekcijas1.00auditorija
3Administratīvās tiesiskās attiecības. Valsts pārvaldes akti. • Administratīvi tiesiskās attiecības jēdziens. • Administratīvi tiesiskās attiecības struktūra. • Vertikālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Horizontālās administratīvi tiesiskās attiecības. • Valsts pārvaldes akta jēdziens. • Valsts pārvaldes akts un administratīvais akts. Pārvaldes lēmums. • Valsts pārvaldes aktu iedalījums. • Valsts pārvaldes aktu izstrādāšanas un pieņemšanas vispārīgie noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Administratīvo tiesību priekšmets, funkcijas. Regulēšanas metodes. • Administratīvo tiesību regulēšanas metodes. • Administratīvo tiesību teorija un valsts pārvaldes teorija. • Administratīvo tiesību regulēšanas metodes.Lekcijas1.00auditorija
5Publisko tiesību līgumi. Kontrole administratīvajās tiesībās. • Pārvaldes līgums. • Publisko tiesību līgums. • Sadarbības līgums. • Administratīvais līgums. • Deleģēšanas līgums. • Līdzdarbības līgums. • Kontrole – patstāvīgs valsts uzdevums. • Kontrole – likumīgas rīcības nodrošināšanas līdzeklis. • Valsts kontrole. • Konstitucionālā kontrole. • Parlamentārā kontrole. • Tiesu kontrole. • Vispārējā kontrole. • Nozaru kontrole. Audits. • Speciālā kontrole. • Masu mediju kontrole.Nodarbības2.00auditorija
6Publiskās pārvaldes sistēma. Ministru Kabineta, ministrijas, aģentūras iestādes, amatpersonas, civildienesta ierēdņa statuss un kompetence. • Ministru kabinets – izpildvaras augstākā vispārējās kompetences valsts pārvaldes iestāde. Tiešās pārvaldes organizācija. • Ministru kabineta struktūra. • Ministru kabineta kompetence. • Valsts pārvaldes sistēmas jēdziens. Publiskās pārvaldes institucionālā sistēma. Tiešās pārvaldes institucionālā sistēma. Pastarpinātās pārvaldes institucionālā sistēma.Lekcijas2.00auditorija
7Pašvaldību iestādes statuss un kompetence. Persona kā administratīvo tiesību subjekts. • Pašvaldības jēdziens. • Pašvaldību veidi Latvijā. • Pašvaldību kompetence. Autonomā kompetence. Uzdotā jeb deleģētā kompetence. • Pašvaldību institucionālā sistēma. • Pašvaldības pieņemto lēmumu veidi. • Pašvaldības darbības kontrole. • Personas statusa jēdziens. • Personas statusa tiesiskais regulējums. • Pilsoņa/nepilsoņa statuss administratīvi tiesiskajās attiecībās.Lekcijas1.00auditorija
8Administratīvā atbildība un pārkāpums. • Administratīvā pārkāpuma jēdziens. • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. • Administratīvās atbildības jēdziens. • Administratīvais sods un administratīvais ietekmēšanas līdzeklis, to veidi. • Administratīvās atbildības piemērošanas vispārējie noteikumi.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
8Administratīvā atbildība un pārkāpums. • Administratīvā pārkāpuma jēdziens. • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. • Administratīvās atbildības jēdziens. • Administratīvais sods un administratīvais ietekmēšanas līdzeklis, to veidi. • Administratīvās atbildības piemērošanas vispārējie noteikumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga rakstu darbu sagatavošana pēc nodarbībās dotajiem tematiem un izvirzītajām prasībām, patstāvīga norādītās juridiskās literatūras un prakses materiālu studēšana, patstāvīga prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tēmu administratīvajā procesā.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens 25%, patstāvīgais darbs 25%, darbs nodarbībās 25%, divi patstāvīgi rakstu darbi 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Administratīvo tiesību pamatjautājumu izpratne, zina nosaukt administratīvo tiesību principus, zina administratīvā akta sastāvdaļas, zina nosaukt administratīvo tiesību subjektus, iepazīti nozīmīgākie administratīvo tiesību institūti.
Prasmes:Prot patstāvīgi apkopot kursam nepieciešamos avotus, veikt patstāvīgus pētījumus, prezentēt savu darbu un analizēt citu studentu prezentācijas administratīvo tiesību jomā.
Kompetences:Spēj atpazīt un sastādīt administratīvo aktu, spēj piemērot un pamatot administratīvo tiesību principus, spēj sastādīt juridiskos tekstus administratīvo tiesību jomā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Paine F.J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības, Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2002. Briedē J. Administratīvais akts, Rīga, Latvijas Vēstnesis, 2003.
2Vildbergs H, Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības, Rīga, Eurofacultv, 2001. Kardonā F., Freiberte A. Valsts pārvaldes organizācijas jēdzieni un definīcijas. - Likums un Tiesības. 4. sējums, Nr.2 (30). 2002.
3Lēbers D.-A., Bišers I. Ministru Kabinets. Satversmes IV nodaļas komentārs.- Rīga, Tiesiskās informācijas centrs, 1998.
4Levits E. Ģenerālklauzulas un iestādes (tiesas) rīcības brīvība. - Likums un Tiesības, 5. sēj. Nr.4/5 2003.
5Levits. E. Deleģētās likumdošanas pamatproblēmas. Politika un tiesības. - Sociālo tehnoloģiju augstskolas un Rīgas Juridiskās koledžas zinātniskās konferences materiāli. Rīga, 2002.
6Levits E. Samēriguma princips publiskajās tiesībās - jus commune europaem un Satversmē ietvertais konstitucionāla ranga princips. - Likums un Tiesības. 2. sējums, Nr.9 (13). 2000. Levits E. Par tiesiskās vienlīdzības principu. - Latvijas Vēstnesis, Nr68, 2003.
7Levits E. Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni. - Jaunā Pārvalde., Nr..l (31), 2002.
8Levits E. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcija - Latvijas Vēstnesis, 2002.gada 26.jūnijs.
Papildus literatūra
1Administratīvā procesa likums. Valsts pārvaldes iekārtas likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Valsts kontroles likums Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabineta kārtības rullis. Valsts civildienesta likums
Citi informācijas avoti
1Normatīvie akti