Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Diāna Platace
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Sniegt padziļinātas zināšanas par aprūpes filosofiju, lai nodrošinātu uz pierādījumiem balstītas pacientu aprūpes plānošanu un īstenošanu. Attīstīt spēju kritiski izvērtēt klīnisko situāciju, identificēt un formulēt aprūpes problēmas, ņemot vērā ar pacienta veselības traucējumiem saistītās vajadzības, noteikt aprūpes mērķus un prioritātes, plānot aprūpi, aprakstīt aprūpes problēmu risinājumu un pacienta izglītošanu.

Priekšzināšanas

Propedeitika, vispārējā patoloģija, patoloģiskā fizioloģija, anatomija, farmakoloģija, starppersonu saskarsme veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs pamatzināšanas aprūpes filosofijā, iegūs padziļinātas zināšanas un izpratni par pacientu aprūpes problēmām un aprūpes īpatnībām dažādu veselības traucējumu gadījumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs analizēt un izvērtēt klīniskās situācijas, balstoties uz simulāciju tehnoloģijām, pamatot izvirzītās aprūpes problēmas un to risinājumu. Attīstīs kritisku domāšanu autonomai lēmumu pieņemšanai un aprūpes filosofijas pielietojumam praksē.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti attīstīs profesionālo kompetenci aprūpes problēmu identificēšanā un risināšanā, spēs novērtēt klīnisko situāciju un pielietot sistemātisku pieeju pacientu aprūpē: pielietojot aprūpes filosofiju, formulējot aprūpes problēmas, plānojot aprūpi, aprūpes darbību aprakstu un pacienta izglītošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības3BakalaursObligātsDiāna Platace
Māszinības3BakalaursObligātsDiāna Platace