Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Grope

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:PEK_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Pediatrijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Dace Gardovska
Kontaktinformācija:Rīga, Vienības gatve 45, pkatrsu[pnkts]lv, pkatrsu[pnkts]lv, +371 67621730
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā. Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu). Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā. Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās. Klīniskajās disciplīnās atbilstoši MF studiju programmām, studiju kursi “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – III”, “Bērnu infekcijas slimības”.
Mērķis:
Studiju kursā „Bērnu slimības IV” studējošais apgūs neonatoloģiju, endokrinoloģiju, kardioloģiju, reimatoloģiju, gastroenteroloģiju, pulmonoloģiju, nefroloģiju, hematoloģiju, sarežģīto un retāk sastopamo slimību patoģenēzi, klīniskās izpausmes, ārstēšanu, profilaksi un diferenciāldiagnozi, neatliekamos stāvokļus bērnu ārsta praksē un to neatliekamo terapiju, manipulācijas, kā arī apgūst bērna primārās veselības aprūpes pamatprincipus, apkopojot iepriekšējās zināšanas. Studējošie apgūst arī biežāko kardinālo simptomu kompleksus bērnu infekcijas slimībās. Studiju priekšmets veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu un prasmju pielietošanai uzsākot studijas rezidentūrā pediatrijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Šoks neonatālā periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Endokrīno dziedzeru slimības jaundzimušo periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Ārstnieciskā uztura modelis bērniem ar dažādām gremošanas sistēmas orgānu patoloģijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Vadošo sindromu algoritms bērnu gastroenteroloģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Ārējās elpošanas funkciju praktiskā noteikšana bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Pneimoniju īpatnības bērniem saistībā ar imūno sistēmu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Hipertenzija bērnu vecumā. EKG īpatnības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Iegūto un iedzimto sirdskaišu diferenciālā diagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Leikēmijas bērnu vecumā – terapijas algoritmi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Locītavu sindroms bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Difūzās saistaudu sistēmas slimības bērniem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Pubertātes traucējumi. Dzimumdiferenciācijas traucējumu diagnostiskais algoritms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
131. un 2. tipa cukura diabēta īpatnības bērniem, dinamiskā novērošana, ārstēšana, komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Nefrotiskais sindroms.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Biežākās patoloģijas, kas saistās ar hematūriju, proteīnūriju, hipertenzijas sindromu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Ādas – gļotādu simptomu komplekss.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Limfātiskā sistēma un ģeneralizēta limfadenopātija. Neiroloģisko simptomu komplekss.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Drudzis bez lokalizētiem simptomiem bērniem, neskaidras etioloģijas drudzis.Nodarbības1.00klīniskā bāze
19Muskuļu – skeleta simptomu kompleks.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Bērnu vecuma pacientiem lietojamās manipulācijas neatliekamos stāvokļos. Kardiopulmonālās reanimācijas īpatnības bērnu vecumā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošā patstāvīgais darbs ietver: • Klīniskā gadījuma ar uzdevumiem sagatavošanu – pediatrijas subspecialitātē, pēc studējošā izvēles. Klīniskajā gadījumā ar uzdevumiem ietverts: Vesela bērna novērtējums, atbilstoši vecumam normām, bērna ēdienkartes sastādīšana, profilaktisko pasākumu kopuma apzināšana, atbilstoši vecumam, veselības veicināšanas pasākumu plāna sastādīšana; Klīniskā gadījuma prezentācija. • Studējošā “Portfolio” izstrādi – vienotas formas studiju un praktiskā darba apkopojumu, kurā iekļautas studiju laikā iegūtās atziņas, prasmes un iemaņas. Studējošā Portfolio ietver: Studējošā patstāvīgo darbu ar pacientiem; Patstāvīgus literatūras izpētes rezultātus (atziņas, jaunumus medicīnā un pediatrijas specialitātē, pētījumus); Praktisko iemaņu/manipulāciju apguves pašnovērtējumu un pasniedzēja novētējumu; Studējošā attieksmes un uzvedības novērtējumu un pašnovērtējumu; Citas ar pediatrijas nozari saistītas aktivitātes (voluntēšanu, konferenču apmeklējumu utml.).
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā patstāvīgā darba pārbaude notiek ar zināšanu, prasmju un kompetences kontroli pie pacienta, kontroldarbos un kolokvijos nodarbību laikā (esejas, daudzizvēļu kontroles jautājumi, situācijas uzdevumi u.c.) diskusijās mazās grupās, klīnisko gadījumu apspriešanā, patstāvīgā darba kontrolē, rakstiskā ieskaitē cikla beigās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu slimības IV” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: Raksturot šoka īpatnības neonatālā periodā. Aprakstīt endokrīno dziedzeru slimības jaundzimušo periodā. Raksturot ārstnieciskā uztura modeļus bērniem ar dažādām gremošanas sistēmas orgānu patoloģijām un vadošo sindromu algoritmu bērnu gastroenteroloģijā bērniem. Raksturot I un II tipa cukura diabēta manifestācijas īpatnībām dažādos bērnu vecumos. Raksturot dzimumattīstības traucējumus. Aprakstīt ārējās elpošanas funkciju praktisko noteikšanu bērniem, pneimoniju īpatnības bērniem saistībā ar imūno sistēmu. Raksturot locītavu sindromu bērniem, hipertensiju bērnu vecumā. Aprakstīt iegūto un iedzimto sirdskaišu diferenciālo diagnostiku. Raksturot difūzās saistaudu sistēmas slimības bērniem. Aprakstīt leikēmijas terapijas algoritmus. Raksturot izplatītākās nieru slimības, kas saistās ar hematūriju, proteīnūriju, hipertenzijas sindromu. Raksturot nefrotisko sindromu bērniem. Klasificēt neatliekamos stāvokļus bērna ārsta praksē, paskaidrot kardiopulmonālās reanimācijas, sadzīves un medikamentozo intoksikāciju īpatnības bērnu vecumā. Paskaidrot neatliekamās palīdzības rīcības shēmu. Raksturot biežākos kardinālos simptomus bērnu infekcijas slimībās. Raksturot hipertenziju dažādos bērna vecumos, kā arī aprakstīt iedzimto sirdskaišu diferenciāldiagnostiku.
Prasmes:Izmeklēt veselu un slimu bērnu, klīniskā slēdziena veidošana, kā arī izdarīt secinājumus pēc iegūto rezultātu apkopošanas, veikt nepieciešamās ārstnieciskās un preventīvās darbības iegūtās kompetences līmenī. Studējošais pratīs sastādīt neatliekamās terapijas rīcības plānu bērniem un jaundzimušajiem pie neatliekamiem stāvokļiem, ārstnieciskā uztura modeļus bērniem ar dažādām gremošanas sistēmas orgānu patoloģijām, nozīmēt neatliekamo terapiju cukura diabēta pacientam, nozīmēt ārējās elpošanas funkciju noteikšanu un neatliekamo terapiju pacientam ar astmu, veikt locītavu mērījumus un kustīguma izmeklējumus. Lietot racionālās antibakteriālās terapijas principus bērniem un diagnosticēt variablas infekcijas slimības bērnu vecumā izmantojot kardinālo simptomu kompleksus.
Kompetences:Studējošais būs kompetents savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, diferenciāldiagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lekciju materiāls.
2Mācību metodiskie materiāli Pediatrijā.
3Modificētās slimību vēstures shēma MF studentiem. RSU Pediatrijas katedra.
Papildus literatūra
1Robert M. Kliegman, MD, Bonita M.D. Stanton, MD, Joseph St. Geme, Nina Schor and Richard E. Behrman, M.D. Nelson Textbook of Pediatrics, 20th Edition, W. B. Saunders Company, 2016
2Mhairi G. MacDonald, Martha D. Mullett, Mary M.K. Seshia, Avery's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn, Lippincott Williams & Wilkins; 6th ed. (April 2005)
Citi informācijas avoti
1BMJ Clinical Evidence
2BMJ Journals
3Cochrane Library
4DynaMed
5MD Consult
6PubMed
7Science Direct