Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Māra Grēve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika, slēdzienstatistikas metodes starpgrupu atšķirību novērtēšanai un saistību izpētei starp dažādiem mainīgajiem), kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskā darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt biežāk lietotās MS Excel un IBM SPSS piedāvātās iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmatošanai;
* pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās MS Excel un IBM SPSS;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS;
* izveidot tabulas un diagrammas MS Excel un IBM SPSS programmās iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Eva Petrošina, Lāsma Asare, Ināra Kantāne, Silva Seņkāne, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone
Medicīna9MaģistrsObligātsLāsma Asare, Māra Grēve, Olga Rajevska, Eva Petrošina, Natālija Parfjonoviča
Pediatrija9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Olga Rajevska, Ināra Kantāne, Silva Seņkāne, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsOlga Rajevska, Natālija ParfjonovičaMāra Grēve, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone,
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsLāsma Asare, Natālija Parfjonoviča, Olga Rajevska, Andris Avotiņš, Māra GrēveEva Petrošina, Antanas Kairys,
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Olga Rajevska, Natālija Parfjonoviča, Madara Miķelsone, Andris Avotiņš, Lāsma Asare, Eva PetrošinaSilva Seņkāne,
Pediatrija9MaģistrsObligātsMadara Miķelsone, Andris Avotiņš, Lāsma Asare, Eva Petrošina
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Natālija Parfjonoviča, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone, Olga Rajevska, Antanas Kairys, Silva Seņkāne, Eva Petrošina
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Eva Petrošina, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone, Lāsma Asare, Silva Seņkāne
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Olga Rajevska, Eva Petrošina, Andris Avotiņš, Lāsma Asare, Natālija Parfjonoviča
Pediatrija9MaģistrsObligātsAndris Avotiņš, Madara Miķelsone, Lāsma Asare
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Olga Rajevska, Eva Petrošina, Natālija Parfjonoviča, Andris Avotiņš, Madara Miķelsone