Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Grēve
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs (aprakstošā statistika, slēdzienstatistikas metodes starpgrupu atšķirību novērtēšanai un saistību izpētei starp dažādiem mainīgajiem), kas nepieciešamas zinātniski pētnieciskā darba izstrādei un statistisko rādītāju pielietošanai savā specialitātē.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
* atpazīt statistisko terminoloģiju un izmantotās pamatmetodes dažāda veida publikācijās;
* pārzināt biežāk lietotās MS Excel un IBM SPSS piedāvātās iespējas datu apstrādē;
* pārzināt kritērijus datu apstrādes metožu izmatošanai;
* pareizi interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
* ievadīt un rediģēt datus datorprogrammās MS Excel un IBM SPSS;
* korekti sagatavot datus statistiskai apstrādei;
* izvēlēties piemērotas datu apstrādes metodes, t.sk., spēs veikt statistisko hipotēžu pārbaudes;
* statistiski apstrādāt pētījuma datus, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS;
* izveidot tabulas un diagrammas MS Excel un IBM SPSS programmās iegūtajiem rezultātiem;
* korekti aprakstīt iegūtos pētījuma rezultātus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi argumentēti pieņemt lēmumu par statistiskas datu apstrādes metožu izmantošanu pētījuma mērķa sasniegšanai un, izmantojot datorprogrammas MS Excel un IBM SPSS, praktiski pielietot apgūtās statistiskās pamatmetodes pētījumu datu apstrādē.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz9MaģistrsObligātsMāra Grēve, Madara Miķelsone, Olga Rajevska, Lāsma Asare, Nityanand Jain, Jeļena Perevozčikova, Maksims Mukāns, Līga Kokoreviča
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsMadara Miķelsone, Ilze Balode, Iluta Skrūzkalne, Lāsma Asare, Līga Kokoreviča, Maksims Mukāns
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsMāra Grēve, Madara Miķelsone, Olga Rajevska, Lāsma Asare, Nityanand Jain, Jeļena Perevozčikova, Maksims Mukāns, Līga Kokoreviča
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF9MaģistrsObligātsJeļena Perevozčikova, Līga Kokoreviča, Lāsma Asare, Maksims Mukāns, Nityanand Jain, Olga Rajevska
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligātsJeļena Perevozčikova, Līga Kokoreviča, Lāsma Asare, Maksims Mukāns, Nityanand Jain, Olga Rajevska
Medicīna, MF9MaģistrsObligātsIluta Skrūzkalne, Ilze Balode, Jeļena Perevozčikova, Līga Kokoreviča, Madara Miķelsone, Lāsma Asare