Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jānis Rušenieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:31.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:JF_210LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Tiesību zinātneMērķauditorija:Tiesību zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Rušenieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Juridiskā fakultāte
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Vilks
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, jfatrsu[pnkts]lv, +371 67409218
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Jābūt zināšanām par cilvēktiesību saturu un to ierobežošanas metodoloģiju, kā arī par tiesību normu iztulkošanas metodēm, piemērošanu un kolīziju risināšanu.
Mērķis:
Dot iespēju studentiem iegūt zināšanas par cilvēktiesību nozīmi informācijas tehnoloģiju laikmetā, attīstīt prasmes formulēt problēmjautājumus un to risinājumus, veidot analītiskās prasmes un argumentācijas iemaņas, kā arī veidot tādu attieksmi, kas sekmē informācijas sabiedrības attīstību un efektīvu cilvēka pamattiesību īstenošanu un aizsardzību digitālajā vidē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību un informācijas tehnoloģijas mijiedarbība. • Tiesiskie un politiskie aspekti: informāciju tehnoloģiju spēks un cilvēktiesību attīstības tendences. • Informācijas tehnoloģiju izmantošanas brīvība (pieeja/piekļuve internetam). • Caurskatāmība (Transparency). Cilvēktiesību aizsardzība digitālajā vidē: nacionālais un starptautiskais regulējums. • Eiropas Padomes cilvēktiesību pamatnostādnes interneta pakalpojumu jautājumos, Twitter revolūcija.Lekcijas2.00auditorija
2Digitālais aktīvisms un digitālās vides kontrole. Valsts pienākumi un atbildība digitālās vides jomā. Cilvēktiesību aizsardzības standarts digitālajā vidē. Tiesības un pienākumi digitālajā vidē. Droša digitālā vide. Ētikas apsvērumi digitālajā vidē.Nodarbības2.00auditorija
3Tiesību uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību piemērošanas robežas. • Konfidencialitāte un privātums. • Digitālo datu aizsardzība. • Korespondences neaizskaramība. • Ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģija.Lekcijas2.00auditorija
4Vārda un informācijas brīvība digitālajā vidē. • Izteiksmes brīvības saturs. • Informācijas atklātības princips. • Emurāru rakstnieku tiesības. • Preses brīvība digitālajā vidē. • Izteiksmes brīvības ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģija.Lekcijas2.00auditorija
5Rakstisks kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēktiesību un informācijas tehnoloģijas mijiedarbība. • Tiesiskie un politiskie aspekti: informāciju tehnoloģiju spēks un cilvēktiesību attīstības tendences. • Informācijas tehnoloģiju izmantošanas brīvība (pieeja/piekļuve internetam). • Caurskatāmība (Transparency). Cilvēktiesību aizsardzība digitālajā vidē: nacionālais un starptautiskais regulējums. • Eiropas Padomes cilvēktiesību pamatnostādnes interneta pakalpojumu jautājumos, Twitter revolūcija.Lekcijas2.00auditorija
2Digitālais aktīvisms un digitālās vides kontrole. Valsts pienākumi un atbildība digitālās vides jomā. Cilvēktiesību aizsardzības standarts digitālajā vidē. Tiesības un pienākumi digitālajā vidē. Droša digitālā vide. Ētikas apsvērumi digitālajā vidē.Nodarbības1.00auditorija
3Tiesību uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību piemērošanas robežas. • Konfidencialitāte un privātums. • Digitālo datu aizsardzība. • Korespondences neaizskaramība. • Ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
4Vārda un informācijas brīvība digitālajā vidē. • Izteiksmes brīvības saturs. • Informācijas atklātības princips. • Emurāru rakstnieku tiesības. • Preses brīvība digitālajā vidē. • Izteiksmes brīvības ierobežojumu izvērtēšanas metodoloģija.Lekcijas1.00auditorija
5Rakstisks kontroldarbs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sekmīgai šā studiju kursa apguvei nepieciešams studējošā individuāls un pastāvīgs darbs. Proti, jārēķinās, ka uz vienu akadēmisko nodarbību vajag paredzēt vismaz 3 individuālu un patstāvīgu darbu stundas (literatūras un tiesu prakses studijas, kopsavilkumu un citu rakstisku darbu sagatavošanu, kā arī gatavošanās semināriem).
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa gala vērtējumu veido: 50% – semestra laikā studiju procesā iegūtais vērtējums un 50% – noslēguma pārbaudījuma vērtējums. Studiju kursa ietvaros paredzēti divi rakstiski kontroldarbi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūtās zināšanas ļauj sekmīgi apgūt turpmākos studiju kursus un kalpo kā pamats kāzusa veiksmīgai risināšanai.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais izprot tiesību normu un tehnoloģiju izmantošanas mijiedarbību un kopsakarības, analizējot cilvēktiesību piemērošanas prakses atziņas.
Kompetences:Studējošie var patstāvīgi risināt problēmjautājumus, kas saistīti ar tiesību piemērošanu informāciju tehnoloģiju laikmetā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eiropas Savienības tiesības. II daļa. Materiālās tiesības. Aut.kol. C.Schewe zin.red. Rīga: TNA, 2016.
2Esfandiari, Golnaz. 2010. The twitter revolution.
3M. Kēnigs, „Cilvēktiesības”, Tiesu nama aģentūra, 2010.
4Schmitz T. Kāzusi un mācību materiāli Eiropas Savienības tiesībās. – Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2010.
Papildus literatūra
1Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām.
2Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija. Latvijas Vēstnesis, 13.06.1996., Nr. 143.
3Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R.Baloža zin. Vadībā. - Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011
4Benedek/Kettemann, Freedom of Expression on the Internet, Council of Europe, Strasbourg 2012
5Kettemann, The Future of Individuals in International Law. Lessons from International Internet Law, Utrecht 2012.
6Kettemann, UN Human Rights Council Confirms that Human Rights Apply to the Internet, EJIL Talk, 23 July 2012.
7Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine, (no. 33014/05, 5 May 2011);
8Mosley v. the United Kingdom,( no. 48009/08, 10 May 2011);
Citi informācijas avoti
1Latvijas Republikas Satversmes tiesas datu bāze: http:// satv.tiesa.gov.lv
2ES Tiesas spriedumu datu bāze – www.curia.eu