Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studējošiem padziļinātas zināšanas, kompetences un prasmes nozīmīgā tiesību jomā, par sociālās drošības un sociālās palīdzības mehānismiem, stratēģijām un nacionālās attīstības plānu, sociālo tiesību attīstību Eiropas Savienībā mijiedarbībā ar Latvijas Republikas sociālās drošības sistēmu,kā arī iemācīt studējošiem patstāvīgi identificēt un risināt starpdisciplināros problēmjautājumus, kas saistīti ar ES sociālo tiesību jautājumiem.

Priekšzināšanas

Sociālās tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs guvuši padziļinātas par aktuālajām tiesiska rakstura problēmām Es sociālo tiesību jomā. Studējošie iegūtās zināšanas varēs izmantot par pamatu turpmākiem pētījumiem tiesību studijās, vai arī praksē sociālās un veselības aprūpes jomā. Tāpat studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs iekļaut un apkopot dažādu tiesību apakšnozaru zināšanas ES sociālo tiesību nozarē, kā arī dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecībā un profesionālajā darbībā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot identificēt tiesiskā rakstura problēmas ES sociālo tiesību jomā. Prot pielietot attiecīgās tiesību normas konkrētu tiesisko situāciju risināšanā, sagatavot procesuālos dokumentus, analizēt problēmjautājumus un dot tiem patstāvīgu un motivētu novērtējumu, piedāvāt situācijas risinājumu. Studējošie apgūs iemaņas atrast un lietot Ministru kabineta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Centrālās statistikas pārvaldes informāciju, un atrast nepieciešamos likumus (koncepcijas, regulas, direktīvas) situācijām, kas risināmas sociālajā darbā.
Pēc kursa apguves studējošais pratīs:
• lietot informācijas iegūšanai specializētās mājas lapas: Ministru kabineta, Labklājības ministrijas, Pašvaldību savienības, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas mājas lapas;
• veikt informācijas atlasi VSAA un Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs;
• izvēlēties piemērotāko/atbilstošāko risinājumu virzienu konkrētajā tiesiskajā situācijā;
• atlasīt un izmantot normatīvos aktus: konvencijas, regulas, likumus, sociālās politikas dokumentus;
• lietot Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos minētos jēdzienus/terminus;
• prezentēt savu viedokli publiski (auditorijā).
urss padziļinās studējošo zināšanas par sociālo sfēru regulējošo tiesību aktu sistēmu un pamatprincipiem Eiropas Savienībā un Latvijā.

Kompetences

Studenti iegūs un padziļinās prasmes orientēties Eiropas Savienības un Latvijas sociālo tiesību sistēmā un ES institūciju sistēmā, un sociālās politikas dokumentos; spēs analizēt informācijas atbilstību tiesību aktu prasībām.
Pēc kursa apguves spēs izmantot iegūtās zināšanas un prasmes konkrētās situācijās:
• izmanto apgūtās zināšanas par finansējuma avotiem un izlietojumu sociālās drošības jomā;
• spēj noformulēt konkrētās praktiskās (klienta) situācijas piekritību tiesību regulējuma jomai;
• diferencēt problēmas atbilstoši ES vadlīnijām;
• analizēt datus, kas pieejami VSAA, Centrālās statistikas pārvaldes bāzēs;
• izstrādāt situācijas problēmu apkopojumus (eseju);
• argumentēt viedokli pamatojot ar konvencijām, likumiem un sociālās politikas dokumentiem;
• vērtēt konkrētās situācijas piekritību un atbilstību tiesību aktiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēle