Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Anita Kokarēviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu

Mērķis

Veidot izpratni par galvenajiem jautājumiem, kurus risina ekonomika, gan mikro, gan makro līmenī un veicināt pamatzināšanu apguvi par uzņēmējdarbības nozīmi tautsaimniecībā, uzņēmējdarbības formām, tiesiskajiem aspektiem, darba organizēšanu un finanšu plānošanu.

Priekšzināšanas

Vidusskolas līmenī ekonomikas pamatos, matemātikā un statistikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs:
- izskaidrot ekonomikas pamatjautājumu būtību,
- definēt galvenos ekonomiskos mērķus un problēmas,
- novērtēt valsts lomu ekonomikā.

Studējošie:
- zinās kāda ir atšķirība starp saimniecisko, uzņēmēj un komercdarbību,
- spēs nosaukt galvenos likumdošanas aktus, kas regulē uzņēmējdarbību,
- izskaidrot saimnieciskās darbības uzskaites nepieciešamību,
- definēt grāmatvedības uzskaites pamatprincipus,
- nosaukt un raksturot uzņēmējdarbības risku veidus.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie pratīs:
- salīdzināt kopējo un atšķirīgo mikroekonomikā un makro ekonomikā;
- izvērtēt ekonomisko sistēmu priekšrocības un trūkumus;
- analizēt tirgus subjektu rīcību;
- izvērtēt sociālekonomisko situāciju Latvijā;
- salīdzināt Latvijas un citu valstu ekonomiskos rādītājus.
- pratīs salīdzināt uzņēmējdarbības formas, noteikt to priekšrocības un trūkumus,
- izvēlēties konkrētajai saimnieciskajai darbībai atbilstošu uzņēmējdarbības formu,
- sagatavot biznesa plānu, veikt SVID un PEST analīzi,
- izveidot atbilstošu organizatorisko struktūru, noteikt nepieciešamos resursus.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, studējošie spēs:
- diskutēt par globalizācijas ietekmi uz valsts tautsaimniecību;
- izvērtēt Latvijas banku sistēmu, nodokļu politiku un budžetu;
- loģiski noformulēt un izskaidrot fiskālās un monetārās politikas ietekmi uz sociālekonomisko situāciju valstī,
- izvērtēt uzņēmējdarbības vidi Latvijā un valsts lomu uzņēmējdarbības veicināšanā,
- izvērtēt kontroles metožu efektivitāti,
- analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus,
- izvērtēt riskus, kā arī pieņemt lēmumus to mazināšanai un novēršanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF9MaģistrsObligāts