Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Ieva Strēle

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_062LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Strēle
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija, fizioloģija un patoloģija; propedeitika; matemātika. Vēlama lasītprasme angļu valodā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni modernās epidemioloģijas pamatjautājumos, kā arī veidot studentu zinātnisku, kritisku, sistemātisku un analītisku domāšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads epidemioloģijā: definīcija, pamatprincipi, pielietojums. Kauzalitātes teorija.Lekcijas2.00auditorija
2Epidemioloģiskie rādītāji: pamatrādītāji; kopējie, specifiskie un standartizētie rādītāji.Lekcijas2.00auditorija
3Aprakstošie epidemioloģiskie pētījumi. Kļūdas un atlase.Lekcijas2.00auditorija
4Analītiskie pētījumi: kohortu pētījumi un gadījumu – kontroles pētījumi. Asociāciju rādītāji.Lekcijas2.00auditorija
5Eksperimentālie pētījumi. Diagnostiskie testi.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru. Mājasdarbs: uzdevumi rādītāju aprēķināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilžu pareizība rakstiskā eksāmenā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Izklāstīs epidemioloģijas jēdziena vēsturisko attīstību un pašreizējo izpratni, nosaucot nākotnes izaicinājumus. • Identificēs un interpretēs veselības un slimību cēlonisko faktoru, riska faktoru, riska indikatoru un jaucēja jēdzienus daudzfaktoru cēlonības teorijas ietvaros. • Definēs slimību biežuma rādītājus; aprakstīs to priekšrocības, trūkumus un aprēķināšanas metodes. • Izskaidros vecuma standartizēto rādītāju būtību. • Klasificēs un raksturos epidemioloģisko pētījumu galvenos dizainus. Uzskaitīs to priekšrocības un trūkumus. • Nosauks galvenos sistemātisko kļūdu veidus un izskaidros to ietekmi uz rezultātu.
Prasmes:• Aprēķinās epidemioloģiskos pamatrādītājus. • Aprēķinās saistību rādītājus. • Aprēķinās diagnostisko testu jutību, specifiskumu un paredzes vērtības.
Kompetences:• Izvēlēsies veselības problēmas raksturošanai piemērotu rādītāju. • Novērtēs epidemioloģiskā pētījuma plānojuma piemērotību konkrētā pētniecības jautājuma risināšanai. • Interpretēs saistību rādītājus. • Interpretēs saslimstības un mirstības rādītājus dažādās populācijās un laika periodos. • Identificēs ekspozīcijas faktoru, citus riska faktorus un jaucējus konkrētā pētniecības jautājuma un hipotēzes ietvaros. • Novērtēs pierādījumu pamatotību par ārstēšanas vai profilakses metodes efektivitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baltiņš, M. 2003. Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne.
2Greenberg, R. S. eds. 2015. Medical Epidemiology: Population Health and Effective Health Care. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education. Access Medicine DB.
3Bouter, L. M., Zielhuis, G. and Zeegers M. P. 2018. Textbook of Epidemiology. Bohn Stafleu van Loghum. eBook Academic Collection (EBSCOhost).
Papildus literatūra
1Fletcher, R. H., Fletcher, S. W. and Fletcher, G. S. 2014. Clinical Epidemiology: The Essentials. 5th ed. Philadelphia: LWW. eBook Academic Collection (EBSCOhost).
2Gordis, L. 2014. Epidemiology. 5th ed. Philadelphia: Saunders, Elsevier Inc. ClinicalKey DB.
3Porta, M. S. and International Epidemiological Association. 2008. A Dictionary of Epidemiology. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, USA. eBook Academic Collection (EBSCOhost).
Citi informācijas avoti
1http://www.pitt.edu/~super1/
2http://www.ph.ucla.edu/epi/snow.html
3http://www.cdc.gov
4http://www.who.dk
5http://data.euro.who.int/hfadb/
6European Community Health Indicators (ECHI)