Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Liene Saukuma

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.09.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_172LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; AnatomijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Liene Saukuma
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas80
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Cilvēka anatomija un fizioloģija, biomehānika, indivīda un vides mijiedarbība, vides novērtēšanas metodes.
Mērķis:
Gūt zināšanas un prasmes ergonomikas pamatprincipu pielietošanai indivīda darba spēju saglabāšanā un veselības veicināšanai darba vidē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ergoterapeita loma arodveselībā. Ievads kursa darba izstrādē.Nodarbības1.00MITC
2Aktualitātes arodveselībā un arodmedicīnā. Arodslimību atklāšanas un diagnostikas kārtība.Nodarbības1.00mācību izbraukums
3Ergonomika, tās nozīme veselības veicināšanā. Ergonomikas pamatprincipi.Nodarbības1.00MITC
4Darba vides analīze no ergonomikas viedokļa. Darba vides novērtēšanas metodes. Darba vides ergonomisko risku novērtēšana.Nodarbības1.00MITC
5Darba aizsardzība. Darba vides riska faktori un to novērtēšana.Nodarbības1.00MITC
6Kognitīvās un uzvedības prasības darbā. Darbinieka lomas intervija (WRI).Nodarbības1.00MITC
7Darba psihosociālie faktori un saistība ar muskuloskeletāriem traucējumiem. Darbinieka lomas intervija (WRI): studentu ziņojums par intervijas rezultātiem.Nodarbības1.00MITC
8Antropometrija un biomehānikas pamati: praktiskais pielietojums darba vides novērtēšanā un pielāgošanā.Nodarbības1.00MITC
9Darba fizioloģija. Fiziskā darba slodze (statiskā un dinamiskā). Organisma reakcija uz slodzi, organisma piemērošanās fiziskai slodzei, funkcionālā stāvokļa izmaiņas. Darba spēju novērtēšana.Nodarbības1.00MITC
10Arodslimības. Ergoterapeita taktika.Nodarbības1.00MITC
11Ergonomisko risku izvērtēšana darba vietā (darba vietās veikto ergonomisko risku analīze).Nodarbības1.00MITC
12Ergonomikas principi ikdienas aktivitātēs.Nodarbības1.00MITC
13Drošas pacientu pārvietošanas metodes. Pacientu pārvietošanas palīglīdzekļi.Nodarbības2.00MITC
14Stāja, stājas novērtēšana, stājas traucējumi, to profilakses metodes.Nodarbības1.00MITC
15Personu ar ierobežotām darba spējām atgriešana darba tirgū. Darba spēju novērtējums - klienta un ergoterapeita skatījumā (Dialogue about Working Ability (DWA) (Linddahl,I., Norrby,E., 2012)).Nodarbības1.00MITC
16Ergonomika dažādos ergoterapeita prakses kontekstos: pirmsskolas un skolas vide, augstskolas vide.Nodarbības1.00MITC
17Ergonomika dažādos ergoterapeita prakses kontekstos: darba spēka novecošana.Nodarbības1.00MITC
18Darba spēju novērtējums un atjaunošana profesionālās rehabilitācijas kontekstā.Nodarbības1.00mācību izbraukums
19Darba vietas pārveidošanas iespējas, ievērojot ergonomikas principus (rekomendācijas darba vides uzlabošanai). Studiju kursa noslēgums un izvērtējums.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā studenti veic literatūras studijas, mācību/praktiskos uzdevumus (gadījumu analīze, praktisks prasmju treniņš, darba spēju novērtēšanas testi u.tml.) un izstrādā kursa darbu (grupās).
Vērtēšanas kritēriji:
Lai saņemtu sekmīgu vērtējumu, studentam jāizpilda nodarbībās paredzētos mācību uzdevumus. Studiju priekšmeta noslēgumā jāiesniedz un jāaizstāv kursa darbs, kā arī jānokārto rakstisks eksāmens (tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - nosaukt un izskaidrot ergonomikas pamatprincipus un to nozīmi darba spēju uzturēšanā; - izskaidrot vielu maiņas procesus organismā un muskuļu darbības fizioloģiju darba laikā, organisma reakciju uz fizisku slodzi, kā arī darba spēju uzturēšanas iespējas; - aprakstīt darba vides faktorus un indivīda spējas, kas ietekmē darba veikšanu; - izskaidrot un pamatot ergoterapeita taktiku dažādu arodslimību gadījumā.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultātā students spēs: - novērtēt darba vidi un indivīda spējas saistībā ar darba izpildi, izmantojot kursā apgūtās metodes; - analizēt ar darbu un indivīdu saistītos ierobežojumus un resursus, kas ietekmē darba veikšanu; - identificēt ergonomiskos riska faktorus darba vidē un skaidrot to ietekmi darba spēju uzturēšanā; - ieteikt pielāgojumus darba vidē un profilaktiskus pasākumus indivīdam, lai uzturētu darba spējas; - pielietot ergonomikas principus pacientu pārvietošanā, izvēlēties un pielietot atbilstošus palīglīdzekļus pacientu pārvietošanā.
Kompetences:Kursa apguves laikā students pilnveidos prasmes atlasīt un analizēt informāciju, sadarboties, izklāstīt un argumentēt savu viedokli, uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu grupā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baker, N.A. Antropometry, In: Ergonomics for Therapists, third edition. Inc.&Elsevier Inc., 2008, Vol. 5., p. 73-93.
2Dan MacLeod (1998, 2008) 10 Principles of Ergonomics; pieejams internetā: http://www.danmacleod.com/ErgoForYou/10_principles_of_ergon…
3Kemmlert K. PLIBEL-A Method Assigned for Identification of Ergonomics Hazards. The Occupational Ergonomics Handbook, 2nd edition. Taylor&Francis, 2006; pp. 40-1 – 40-7.
4Roja Ž. Antropometrija un biomehānika. Ergonomikas pamati, 2.nodaļa. Rīga: SIA “Drukātava”, 2008, 51.-62.lpp.
5Roja Ž. Darba fizioloģijas nozīme ergonomikā. Ergonomikas pamati, 1.nodaļa. Rīga: SIA “Drukātava”, 2008, 15.-50.lpp.
6Roja Ž. Ergonomiskā darba analīze. Ergonomikas pamati, 4.nodaļa. Rīga: SIA “Drukātava”, 2008, 100.-132.lpp.
7Roja Ž. Ķermeņa stāvokļi un kustības. Ergonomikas pamati, 3.nodaļa. Rīga: SIA “Drukātava”, 2008, 63.-99.lpp.
8Spaulding, S.J. Basic Biomechanics, In: Ergonomics for Therapists, third edition. Inc.&Elsevier Inc., 2008, Vol. 6., p. 94-102.
9Phyllis M.King, Darcie L.Olson. Work (Chapter 49), In: Willard & Spackman's Occupational Therapy, twelfth edition. Wolters Kluwer/Lippnicott Williams & Wilkins, 2014, Vol.49., p.678-696.
10Valterie J.Rice. Restoring Competence for the Worker Role (Chapter 28), In: Occupational Therapy for Physical Dysfunction, seventh edition. Wolters Kluwer/Lippnicott Williams & Wilkins, 2014, Vol 28., p.870-908.
11Kielhofner G. Model of Human Occupation: Theory and Application, 4th edition. Section III Assessments: Structured Methods for Gathering Client Information, Chapter 17: Talking with Clients: Assessments That Collect Information through Interviews, pp.278-287. Lippincott&Wilkins, 2008.
Papildus literatūra
1Eglīte M. Darba medicīna. Rīga: RSU, 2012. Pieejams internetā: http://stradavesels.lv/Uploads/2014/02/11/Darba_medicina_v2…
2Pacienta pārvietošanas metodes, kas izmantojamas, lai novērstu balsta un kustību aparāta arodslimības veselības aprūpē. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra -http://osha.europa.eu
3Uzmanību pārslodze! Muguras traumu novēršana veselības aprūpē. Rīga: Valsts darba inspekcija, 2006. Pieejams internetā: http://www.handlingloads.eu/lv/site/1/9
4Kielhofner G., Braveman B., Baron K., Hammel J., Littleton M. The Model of Human Occupation: Understanding the Worker Who Is Injured or Disabled. Work 12 (1999) 3 - 11.
5Joss M. The importance of Job Analysis in Occupational Therapy. BJOT 2007, 70(7), 301-303.
6Innes, Ev. Ergonomics and Work Assessments, In: Ergonomics for Therapists, third edition. Inc.&Elsevier Inc., 2008, Vol. 4., p. 48-72.
7Isaksson M., B., Ahlgren C., (2004) „Facilitating Factors for Work Return in Unemployed with Disabilities: A Qualitative Study”, SJOT 2004; 11: 17-25.
8V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Arodveselība un riski darbā. 2015.
9Bracher M., Brooks A. Moving and handling strategies (chapter 36), In: Occupational Therapy and Physical Dysfunction, Enabling Occupation, 6-th edition. Churcill Livingstone, 2010, Vol 36., p.554-577.
Citi informācijas avoti
1www.vdi.lv (Valsts Darba inspekcija)
2www.osha.lv (Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra)
3www.handlingloads.eu (European SLIC inspection and information campaign devoted to manual handling of loads)
4www.ergonomika.lv (Latvijas Ergonomikas biedrība)