Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Signe Tomsone

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_053LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Signe Tomsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)20Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas80
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Attīstības psiholoģija, ergoterapijas pamati, ergoterapijas konceptuālie prakses modeļi, ergonomika, iekšķīgās slimības, neiroloģija, traumatoloģija un ortopēdija, psihiatrija.
Mērķis:
Studentiem vajadzētu iegūt zināšanas par gerontoloģiju un geriatriju kā zinātnes nozarēm, par cilvēka novecošanas procesu un ar to saistītajām funkcionēšanas problēmām senioriem un faktoriem, kas tās ietekmē. Studentiem vajadzētu apgūt iemaņas kritiski spriest par ergoterapiju, rehabilitāciju un aprūpes aspektiem senioriem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Geriatrijas un gerontoloģijas saturs un aktualitātes.Nodarbības1.00auditorija
2Pazīstamākās bioloģiskās un sociālās novecošanas teorijas.Nodarbības2.00auditorija
3Cilvēka dzīves cikls un nodarbes izmaiņas novecojot; aktīvas vecumdienas.Nodarbības1.00auditorija
4Populācijas novecošana Latvijā un pasaulē, to raksturojošas iezīmes.Nodarbības3.00auditorija
5Vides ietekme uz senioru funkcionēšanas spējām, atsevišķu vides problēmu klīniskie risinājumi.Nodarbības2.00auditorija
6Kritieni un to riska izvērtējums senioriem.Nodarbības1.00auditorija
7Rehabilitācijas, ergoterapijas un aprūpes pamatprincipi geriatrijā.Nodarbības2.00auditorija
8Ergoterapija un rehabilitācija senioriem ar osteoartrozi.Nodarbības1.00auditorija
9Ergoterapija un rehabilitācija senioriem ar kardiopulmonālām saslimšanām.Nodarbības1.00auditorija
10Ergoterapija un rehabilitācija senioriem ar diabētu un sensoriem traucējumiem.Nodarbības1.00auditorija
11Ergoterapija un rehabilitācija senioriem ar neiroloģiskām saslimšanām.Nodarbības2.00auditorija
12Ergoterapija un rehabilitācija senioriem ar demenci.Nodarbības2.00auditorija
13Studiju kursa noslēguma seminārs.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi apkopot informāciju un sagatavot prezentāciju par gados vecu cilvēku situāciju Latvijā, risināt situāciju uzdevumus, izpildīt paredzētos mācību uzdevumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Semestra laikā individuāli un grupās veiktie mācību uzdevumi atbilstoši kursa tēmai.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studējošais spēs nosaukt un izskaidrot pazīstamākās novecošanas teorijas, aprakstīt ar novecošanu saistītas problēmas senioriem Latvijā un pasaulē, izskaidrot nodarbes nozīmi senioriem, izskaidrot funkcionēšanas spēju izvērtējumu senioriem, nosaukt un raksturot ergoterapijas, rehabilitācijas un aprūpes pamatprincipus strādājot ar senioriem ar dažādām saslimšanām.
Prasmes:Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju par senioru funkcionēšanas spējām un faktoriem, kas tās ietekmē. Pratīs izvēlēties atbilstošus novērtējumus un identificēt senioru nodarbes problēmas, kā arī izvērtēt resursus un faktorus, kas tās ietekmē.
Kompetences:Interpretēt funkcionēšanas novērtēšanas rezultātus, plānot ergoterapijas intervences senioriem un demonstrēt atsevišķas terapijas metodes pārraudzībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Occupational Therapy and Older People, Second Edition. Eds. Anita Atwal Anne McIntyre. John Wiley & Sons, Ltd., 2013.
2A. Slokenberga, D. Zepa. Liktenis, izaicinājums, dāvana. Rīga, Afonds, 2013.
Papildus literatūra
1A. Gavande. Būt mirstīgam, Jāņa Rozes apgāds, 2015.
2J.C. Rogers, T.L. Snow. Later Adulthood, Ch.10// G.Kielhofner. Model of Human Occuption, 1995.
3Liepiņa S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti, Rīga, Raka, 1998.
4Andrējevs N., Andrējeva T. Praktiskā geriatrija, Rīga, 2006.
5Slimnieka ārstēšana, aprūpe un rehabilitācija mājas apstākļos. Rīga, TZMO Latvija SIA, 2018.
6Willard & Spackman's Occupational Therapy, Chapter X, 9th ed., Lippincott, 1998.
Citi informācijas avoti
1http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
2http://www.healthyageing.eu/resources/resources
3http://www.helpage.org/resources/ageing-data/
4http://www.nia.nih.gov/
5- elektroniskās datu bāzes