Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Inna Dovladbekova

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_091LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikā, grāmatvedībā un finansēs.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par starptautiskās uzņēmējdarbības finanšu vadības metodēm un formām, lēmumu pieņemšanas procesu finanšu vadības jomā un šo lēmumu ietekmi uz kompānijas finansēšanu, aktīvu vadību, investīcijām, vērtības veidošanu un pelnītspēju. Kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskās daļas ietvaros tiks aplūkoti finanšu menedžmenta teorētiskie aspekti: aktīvu vērtēšana, finanšu analīzes un plānošanas instrumenti, apgrozāmā kapitāla un investīciju vadība, vidējā termiņa un ilgtermiņa finansēšana, kompānijas vērtība, dividenžu politika u.c. Praktiskā daļa paredz uzdevumu risināšanu un konkrētu situāciju analīzi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Finanšu menedžmenta teorijas attīstība un loma uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības tiesiskā, nodokļu un finanšu vide. Uzņēmējdarbības nodokļu vide Latvijā. Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Aktīvu vērtēšana: sakarība starp tekošo vērtību un nākotnes vērtību, periodiskie maksājumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Ilgtermiņa vērtspapīru vērtēšana. Obligācijas kā finanšu vadības instruments un obligāciju vērtēšana. Akcijas kā finanšu vadības instruments un akciju vērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Ienesīguma un riska sakarība un vērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kompānijas izmaksas. Pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi. Finanšu analīzes un plānošanas instrumenti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Apgrozāmā kapitāla pārvaldība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Investīciju pārvaldība, ilgtermiņa investīciju plānošanas metodika.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Kapitāla cena, kapitāla struktūra un dividenžu politika. Operāciju un finanšu sviras efekts. Peļņas pārvaldība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Iekšējās un ārējās finansēšanas avoti. Ilgtermiņa un īstermiņa finansēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Budžeta plānošana. Bankrots un likvidācija. Korporatīvā restrukturizācija. Apvienošanās un pārņemšanas procesi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Finanšu menedžmenta teorijas attīstība un loma uzņēmējdarbībā, uzņēmējdarbības tiesiskā, nodokļu un finanšu vide. Uzņēmējdarbības nodokļu vide Latvijā. Nodokļu plānošana uzņēmējdarbībā.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
2Aktīvu vērtēšana: sakarība starp tekošo vērtību un nākotnes vērtību, periodiskie maksājumi.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
3Ilgtermiņa vērtspapīru vērtēšana. Obligācijas kā finanšu vadības instruments un obligāciju vērtēšana. Akcijas kā finanšu vadības instruments un akciju vērtēšana.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
4Ienesīguma un riska sakarība un vērtēšana.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
5Kompānijas izmaksas. Pamatlīdzekļi un apgrozāmie līdzekļi. Finanšu analīzes un plānošanas instrumenti.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Apgrozāmā kapitāla pārvaldība.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
7Investīciju pārvaldība, ilgtermiņa investīciju plānošanas metodika.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
8Kapitāla cena, kapitāla struktūra un dividenžu politika. Operāciju un finanšu sviras efekts. Peļņas pārvaldība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Iekšējās un ārējās finansēšanas avoti. Ilgtermiņa un īstermiņa finansēšana.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
10Budžeta plānošana. Bankrots un likvidācija. Korporatīvā restrukturizācija. Apvienošanās un pārņemšanas procesi.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un grupu darbs semināru nodarbību laikā, mājas uzdevumu izpilde un gadījumu analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme: lekciju apmeklētība (10%), līdzdalība lekcijās un praktiskajās nodarbībās (aktivitāte un atbilžu kvalitāte), mājas darbu izpilde un situāciju (gadījumu) analīze (30%), kontroldarbu izpilde (20%), eksāmens (40%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Atpazīst finanšu vadības zinātnes teorētiskās pamatnostādnes, identificē to attīstības tendences mūsdienu starptautiskajā vidē. Definē uzņēmumu ilgtspējīgas finanšu vadības pamatprincipus un metodes, izskaidro dažādu finanšu instrumentu izmantošanas nepieciešamību uzņēmējdarbībā, raksturo finanšu analīzes, plānošanas un prognozēšnas metodes.
Prasmes:Pielieto teorētiskās zināšanas un izmanto iegūtās iemaņas praktiskajā darbībā, lai analizētu, identificētu un risinātu praktiskās finanšu vadības problēmas, kā arī pieņem situācijai atbilstošus, kompetentus finanšu vadības lēmumus. Izvērtē biznesa finanšu vidi, pielieto finanšu analīzes metodes uzņēmuma darbības un attīstības izvērtēšanai, izvēlas atbilstošus uzņēmuma finansēšanas avotus, plāno ilgtermiņa investīcijas un optimizē kapitāla struktūru un peļņu. Argumentēti diskutē un piedāvā progresīvus risinājumus uzņēmuma finanšu vadībā, izmantojot zinātniskās un praktiskās analīzes metodes.
Kompetences:Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veic finanšu analīzes, plānošanas un vadības funkcijas uzņēmumā, formulē finanšu vadības problēmas un piedāvā pamatotus risinājumus, integrē finanšu vadības problēmjautājumus kopējā uzņēmuma stratēģijā. Patstāvīgi atlasa un analizē informāciju par finanšu vadības jautājumiem uzņēmuma, nozares un starptautiskajā līmenī.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen Corporate Finance.- McGraw-Hill/Irwin, 12th ed., 2016, 968 P.
2Lawrence J. Gitman Principles of Managerial Finance.- Pearson International Edition, 14th ed., 2014, 848 P.
3Jeff Madura International Financial Management. - 12th ed., CENGAGE Learning, 2014, 709 P.
4Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe Corporate Finance.- 9th ed., McGraw-Hill, 2010, 1338 P. http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/20121125…
5James C. Van Horne, John M. Wachowich, Jr. Fundamentals of Financial Management.- Prentice Hall, 13th ed., 2015, 719 P. // https://yamanfc.files.wordpress.com/2015/01/fundamentals-of…
6Valērijs Praude Finanšu instrumenti. 1 (Ieguldījumi, darījumi, analīze).- Rīga: Burtene, 2009., 446 lpp.
7Valērijs Praude Finanšu instrumenti. 2 (Ieguldījumi, darījumi, analīze).- Rīga: Burtene, 2010., 487 lpp.
8Svetlana Saksonova Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes.- Rīga: Merkūrijs Lat, 2012., 225 lpp.
Papildus literatūra
1Stanley Foster Reed, Alexandra Lajoux, and H. Peter Nesvold The Art of M&A: A Merger Acquisition Buyout Guide. – McGraw-Hill/Irwin, 4th ed., 2007, 1049 P.
2Application of Generally Accepted Accounting Principles.- John Wiley&Sons, 2008. - 1276 p.
3Vladimirs Kozlovs Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. – Rīga: Latvijas hipotēku un zemes banka, 2005., 139 lpp.
4Marita Rurāne Finanšu menedžments.- Rīga: RSEBAA, 2006., 383 lpp.
5Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanā. I.Dovladbekovas un Ē.Šumilo redakcija, - RSU, 2018.
Citi informācijas avoti
1IFRS Presentation and disclosure checklist 2009. - http://www.iasplus.com/fs/2009ifrschecklist.pdf
2Uzņēmuma izvērstā analīze.- LURSOFT, http://www.lursoft.lv/uznemumu_izversta_analize.html
3Capital Finance Internacional CFI.co - http://cfi.co/
4CFA Institute Financial Analysts Jaurnal.- https://www.cfapubs.org/loi/faj
5LURSOFT datu bāzes.- https://www.lursoft.lv/ datu bāzes
6Nasdaq biržas uzņēmumu finanšu pārskati. - https://www.nasdaqbaltic.com/market/?pg=reports&lang=lv