Inna Dovladbekova | RSU Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2004 - pašlaik

katedras vadītājs

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2006 - pašlaik

Profesors

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2001 - pašlaik

Vieslektore, profesore

Rīgas Tehniskā universitāte, IEF

1993 - 2010

Vadošā pētniece

LZA Ekonomikas institūts

1987 - 1992

Vecākā zinātniskā līdzstrādniece

LZA Ekonomikas institūts

1977 - 1986

Zinātniskā līdzstrādniece

LZA Ekonomikas institūts

Izglītība

2012 - 2012

Dr.oec.

Latvijas universitāte

1982 - 1987

Ekonomikas zinātņu kandidāts

LZA Ekonomikas institūts

1971 - 1977

Inženieris - ekonomists

Rīgas Politehniskais institūts

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


2015. 28.oktobris Latvijas Bankas konference "Quo vadis, Eiropa? Kā panākt izaugsmi tautsaimniecībās ar augstu parāda līmeni?"

2016. 19.februāris Korporat'vās pārvaldības reforma Latvijā. Sasniegtais un nākotnes ieceres.

2014. 28.aprīlis Latvija ES vienotājā tirgū - 10. Kāda ir Latvijas uzņēmēju iegūta pieredze un prasmes. Apaļā galda diskusija, LDDK

2013. 7. novembris Korporatīvā sociālā atbildība konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai.

23 oktober 2013 19th baltic Financial Forum

2013. 20.septembris "Ceļš uz labklājību. Sociālā dialoga loma ilgspējīgai ekonomikas un sabiedrības attīstībai"

Pētniecības darbības virzieni


  • Eiropas ekonomiskā integrācija un ekonomiskā politika,
  • Starptautiskās finanses un nodokļi,
  • Uzņēmējdarbības finanšu vadība,
  • Sociālais un cilvēkkapitāls.

Izstrādātās studiju programmas


Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Bizness un tiesības Eiropas Savienībā"​​

Rīgas Stradiņa universitāte​ akadēmiskā bakalaura studiju programma ''Starptautiskais mārketings un reklāma"

Rīgas Stradiņa universitāte profesionālā maģistra studiju programma "Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība"

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte akadēmiskā bakalaura studiju programma "Eiropas ekonomika un bizness"

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Bizness un tiesības Eiropas Savienībā"

Izstrādātie studiju kursi

Finanšu menedžments

Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs​

Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

Makroekonomikas teorija

Starptautiskās finanses


valsts ekonomiskā politika

Docētie studiju kursi

Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

Finanšu menedžments

Makroekonomikas teorija

Starptautiskās finanses


Valsts ekonomiskā politika

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

promocijas darbi: 2

​maģistra darbi: 15​

bakalaura darbi: 25

recenzētie:

​​maģistra darbi: 15

​bakalaura darbi: 22

Projekti

Projekta vadītāja; Valsts pētījumu programma "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC-LV)" (ministrijas reģistrācijas Nr. 02.2-09/13) (2014.-2017.g.) Projekts 5.2.7. „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

Ekonomikas grupas vadītāja; Projekts "Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikāciju aspekti" realizāciju", Rīgas Stradiņa universitāte, ZP 15/2013

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


1995 - pašlaik

Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas locekle

1996 - pašlaik

Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle

2006 - pašlaik

RSU Redakcijas padomes locekle

2006 - pašlaik

Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas locekle

2010 - pašlaik

Eiropas Kustības Latvijā dalībniece/eksperte

2010 - pašlaik

LU Doktorantūras skolas "Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana" Padomes locekle

2012 - pašlaik

Latvijas ekonomistu asociācijas locekle

2012 - pašlaik

RSU Sociālo zinātņu profesoru padomes locekle

2013 - pašlaik

RSU pārstāve Latvijas Darba darba devēju konfederācijā

2013 - pašlaik

LU Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padomes locekle

Apbalvojumi un atzinības

2010. gads: LR Izglītības un zinātnes ministrijas "Goda raksts".Publikācijas

Raksti​​

Sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības teorētiskie aspekti: koncepcijas un analīzes līmeņi pētījuma metodoloģijas izstrādei/ I.Dovladbekova, A.berķe-Berga, I.Vilka, Ē.Šumilo, I.Baumane-Vītoliņa, M.Ābula// latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 3.numurs, 70.sējums (2016), 79.-90.lpp.

Development of employee integration : share ownership perspective / A.Berke-Berga, I.Dovladbekova, E.Sumilo, I.Baumane-Vitolina // Economic Science for Rural Development. - No.39: Rural Development and Entrepreneurship (2015), p.79-88. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nazarova, Jekaterina. Investment planning in the context of volatile business cycles / J.Nazarova, I.Dovladbekova // Economic Science for Rural Development. - No.37 (2015), p.180-189. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grīnvalde, Gunta. Reputation as one of the most valuable intangible assets and the impact of the reputation on the financial stability in aviation sector / G.Grinvalde, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.16-28.

Koļesņika, Marija. Financial transaction tax as an instrument for banking sector regulation in the EU / M.Koļesņika, I.Dovladbekova // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība = Economics and Business - 25.sēj. (2014), p.48-53 - Starptautiski citējamā izdevumā

Leontjevs, Jevgenijs. Assessment of competitiveness of the manufacturing industry : case od Eastern Europe / J.Leontjevs, I.Dovladbekova // EU Eastern Partnership : from capacities to excellence : strengthening research, regional and innovation policies in the context of horizon 2010 / Ed. T.Muravska, A.Berlin. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - P.117-128.

Dovladbekova, Inna. Introduction of the Euro in Latvia : topical matters and support [Elektroniskais resurss] / I.Dovladbekova // Friedrich Ebert Stiftung : [papers] / Friedrich-Ebert-Foundation - [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1.-11.lpp. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://fes-baltic.lv/wp-content/uploads/2013/10/FES_Dovladb…

Eteris, Eugene. The EU "bank union" proposal : new stage in European integration / E.Eteris, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2012 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.11-20.

Kiseļova, Oksana. European Monetary Union and its compliance with the optimum currency area criteria / O.Kiselova, I.Dovladbekova // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. Ekonomika un uzņēmējdarbība - 23.sēj. (2013), 41.-50.lpp. Starptautiski citējamā izdevumā​

Rodins, Mihails. Lithuania's energy sector - trends and problems of development [Elektroniskais resurss] / M.Rodins, A.Gaponenko, I.Dovladbekova // Baltic Rim Economies [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, (2013, May), [p.1]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/BRE/Documents/…

Dovladbekova, Inna. Effect of tax policy on entrepreneurial activity in Latvia during economic crisis / I.Dovladbekova // Management & Sustainable Development. - (2012), p.159-164.

Dovladbekova, Inna. Latvijas fiskālā politika ekonomiskās krīzes apstākļos / I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 31.-35.lpp.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņa ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2011.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 47.-52.lpp.

Dovladbekova, Inna. Radošās industrijas : klasifikācija un loma ekonomikas attīstībā / I.Dovladbekova, L.Kalniņa // Radošums, inovācijas : realitāte un iespējas Latvijā (Rīga, 2011.g. 20.aprīļī) : zinātniskā semināra materiāli / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 14.-23.lpp.

Dovladbekova, Inna. Balance problems of the labor market in Latvia / I.Dovladbekova // The Role of Human Capital in the Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe / ed by W.Kosiedowski. - Torun, 2010. - P.561-568. Starptautiski citējamā izdevumā​

Dovladbekova, Inna. Social capital and innovations in the context of a national innovation system : analysis of cooperation among innovative Latvian and Estonian food industry enterprises / I.Dovladbekova, E.Sumilo, I.Baumane // Humanities and Social Sciences : Latvia. - Vol.17, N 2 (2010), p.540-565.

Eteris, Eugene. Public health policy in the European Union : strategy and approaches / E.Eteris, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.18-26.

Kaļķis, Henrijs. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā / H.Kaļķis, I.Rezepina, I.Dovladbekova // Zinātniskie raksti : 2009.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 2.sēj., 113.-117.lpp.

Tēzes​​

Ābula, Marta. Legal Issues of Employee Share Ownership in European Union / M.Ābula, I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 292.lpp.

Berķe-Berga, Anželika. Darbinieku akciju programmu ietekme uz darbinieku produktivitāti / A.Berķe-Berga, I.Dovladbekova, B.Jakobsone // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 279.lpp.

Dovladbekova, Inna. Ekonomiskās krīzes sekas : Latvijas iedzīvotāju novērtējums / I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 367.lpp.

Sociālā kapitāla un tā elementu ietekmes teorētiskie aspekti un pētīšanas metodes / I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga, I.Vilka ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 377.lpp.

Berķe-Berga, Anželika. Leverage and liquidity of Latvian companies : the way through crisis [Elektroniskais resurss] / A.Berķe-Berga, I.Dovladbekova // Proceedings of 28th International Business Research Conference (Barcelona, Spain, Sept.8-9, 2014) : [Abstracts] [Elektroniskais resurss]. - Barcelona, 2014. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://wbiworldconpro.com/uploads/spain-conference-2014/fin…

Dovladbekova, Inna. Banku sektora regulēšana Eiropas Savienībā : instrumentu un iespējamo seku analīze / I.Dovladbekova, M.Koļesņika // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 396.lpp.

Dovladbekova, Inna. EU public health policy : cross-sectoral approach to human capital and social security / I.Dovladbekova, E.Eteris // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.22.

Dovladbekova, Inna. Mobilo maksājumu instrumentu nozīme un attīstība banku darbībā / I.Dovladbekova, J.Leontjevs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 374.lpp.

Dovladbekova, Inna. Optimālo valūtas zonu teorija un tās izmantošana monetārās integrācijas procesu analīzei Eiropā / I.Dovladbekova, O.Kiseļova // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 376.lpp.

Dovladbekova, Inna. European Monetary Union and its compliance with the Optimum currency area criteria : [abstract] / I.Dovladbekova, O.Kiselova // Riga Technical University 53rd International Scientific Conference dedicated to the 150th anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni (Rīga, 2012.g. 11.-12.okt.). - Rīga, 2012. - 491.lpp.

Dovladbekova, Inna. Latvijas integrācija Eiropas Monetārajā savienībā - problēmas vai iespējas? I.Dovladbekova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 384.lpp.

Dovladbekova, Inna. Mūsdienu starptautiskās finanšu krīzes cēloņi un ekonomiskās izaugsmes faktori / I.Dovladbekova // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 396.lpp.

Dovladbekova, Inna. Fiskālās politikas efektivitāte ekonomiskās recesijas apstākļos Latvijā / I.Dovladbekova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 368.lpp.

Kokarēviča, Anita. Tabakas izstrādājumu ražošanas un lietošanas izmaiņas Latvijā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas Vispārējo konvenciju par tabakas uzraudzību / A.Kokarēviča, Ģ.Briģis, I.Dovladbekova // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 107.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Dovladbekova, Inna. Sociāli ekonomiskā situācija krīzes laikā un taupības politikas sekas / I.Dovladbekova // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.nod., 57.-74.lpp.

Dovladbekova, Inna. Austerity policy in Latvia and its conseguences [Elektroniskais resurss] : international policy analysis / I.Dovladbekova. - Berlin, 2012. - 5 p. - E-grāmata pieejama: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09353.pdf

Dovladbekova, Inna. Mūsdienu finanšu un ekonomiskā krīze Eiropā un Latvijā : izeju meklējot / I.Dovladbekova, E.Eteris, D.Zelmenis ; Rīgas Stradiņa Universitāte. - Rīga : RSU, 2011. - 110 lpp.

Vadītie studiju kursi

Finanšu menedžments

Finanšu vadība

Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

Makroekonomikas teorija

Valsts ekonomiskā politika

Starptautiskās finanses

Kontakti

Kolēģi

Dekāns, Docētājs
Katedras vadītāja, Docētāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs, Pētnieks
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Studiju programmas vadītājs
Docētājs, Studiju programmas vadītājs