Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Katedras vadītājs

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2018 - pašlaik

Profesors

RSU, Eiropas studiju fakultāte, Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra

2004 - 2017

katedras vadītājs

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2006 - 2017

Profesors

Eiropas studiju fakultāte, Reģionālās ekonomikas un biznesa katedra

2001 - pašlaik

Vieslektore, profesore

Rīgas Tehniskā universitāte, IEF

1993 - 2010

Vadošā pētniece

LZA Ekonomikas institūts

1987 - 1992

Vecākā zinātniskā līdzstrādniece

LZA Ekonomikas institūts

1977 - 1986

Zinātniskā līdzstrādniece

LZA Ekonomikas institūts

Izglītība

2012 - 2012

Dr.oec.

Latvijas universitāte

1982 - 1987

Ekonomikas zinātņu kandidāts

LZA Ekonomikas institūts

1971 - 1977

Inženieris - ekonomists

Rīgas Politehniskais institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2018.gada 21. marts RTU Metodiskā konference.

2016. 19.februāris Korporat'vās pārvaldības reforma Latvijā. Sasniegtais un nākotnes ieceres.​

2016.g. 13.oktobris Prof. Kalevi Ekmana lekcijas „Aizraujošs studiju process” 

2016.g. 15.aprīlis RSU seminārs „Kā publicēties augstas ietekmes recenzētos zinātniskos izdevumos?”

2015. 28.oktobris Latvijas Bankas konference "Quo vadis, Eiropa? Kā panākt izaugsmi tautsaimniecībās ar augstu parāda līmeni?"

2014. 28.aprīlis Latvija ES vienotājā tirgū - 10. Kāda ir Latvijas uzņēmēju iegūta pieredze un prasmes. Apaļā galda diskusija, LDDK

2014.gada 29. oktobris Semināru cikls „Prezentācijas izstrādāšana un prezentācijas prasmes”

2013. 7. novembris Korporatīvā sociālā atbildība konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai.

2013 oktober 23 19th Baltic Financial Forum

2013. 20.septembris "Ceļš uz labklājību. Sociālā dialoga loma ilgspējīgai ekonomikas un sabiedrības attīstībai"

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

  • Eiropas ekonomiskā integrācija un ekonomiskā politika;
  • Starptautiskās finanses, investīcijas un nodokļi;
  • Uzņēmējdarbības finanšu vadība;
  • Sociālais un cilvēkkapitāls.

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Bizness un tiesības Eiropas Savienībā"​​

Rīgas Stradiņa universitāte​ akadēmiskā bakalaura studiju programma ''Starptautiskais mārketings un reklāma"

Rīgas Stradiņa universitāte profesionālā maģistra studiju programma "Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība"

Līdzdalība Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmas Vadībzinātne izstrādē

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte akadēmiskā bakalaura studiju programma "Eiropas ekonomika un bizness"

Rīgas Stradiņa universitāte​ profesionālā maģistra studiju programma "Bizness un tiesības Eiropas Savienībā"

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Finanšu menedžments - RSU maģistra studiju programmas

 

 

Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs​

 

Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs

 

Makroekonomikas teorija - RSU bakalaura studiju programmas

 

 

Starptautiskās finanses - RSU maģistra studiju programmas

 

Valsts ekonomiskā politika - RTU maģistra studiju programma

 

Starptautiskā valūtas sistēma un starptautiskās finanses - RTU maģistra studiju programma

 

Finanšu vadība -RSU doktora studiju programma

 

 

Docētie studiju kursi

 

Bakalaura darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs - RSU bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika", "Starptautiskais mārketings un reklāma", "Starta uzņēmējdarbības vadība"​

 

 

Maģistra darba izstrādes metodiskais un teorētiskais seminārs - RSU maģistra studiju programmas

 

 

Finanšu menedžments - RSU maģistra studiju programmas

 

 

Makroekonomikas teorija - RSU bakalaura studiju programmas "Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika", "Starptautiskais mārketings un reklāma", "Starta uzņēmējdarbības vadība"

 

 

Starptautiskās finanses - RSU maģistra studiju programma "Starptautiskais bizness un tiesības"

 

Finanšu vadība - RSU Doktora studiju programma

 

Valsts ekonomiskā politika - RTU maģistra studiju programma

 

Starptautiskā valūtas sistēma un starptautiskās finanses - RTU maģistra studiju programma

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

Vadītie pēdējo 10 gadu laikā:

promocijas darbi: 3

​maģistra darbi: 35

bakalaura darbi: 40

Recenzētie pēdējo 10 gadu laikā:

​​maģistra darbi: 30

​bakalaura darbi: 35

 

Projekti

 

Vadošā pētniece; Valsts pētījumu programma "LATVIJAS MANTOJUMS UN NĀKOTNES IZAICINĀJUMI VALSTS ILGTSPĒJAI", projekts LATVIJAS VALSTS UN SABIEDRĪBAS IZAICINĀJUMI UN TO RISINĀJUMI STARPTAUTISKĀ KONTEKSTĀ (INTERFRAME-LV), 2018.-2021.g.

Projekta vadītāja; Valsts pētījumu programma "Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai" (EKOSOC-LV)" (ministrijas reģistrācijas Nr. 02.2-09/13) (2014.-2017.g.) Projekts 5.2.7. „Sabiedrības iesaiste sociālās inovācijas procesos Latvijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai"

Ekonomikas grupas vadītāja; Projekts "Krīzes pārvarēšana Latvijā: ekonomiskie, sociālie un komunikāciju aspekti" realizāciju", Rīgas Stradiņa universitāte, ZP 15/2013

Eksperte; Žana Monē Ekselences Centra „Austrumu Partnerība globālajā vidē: dalīšanās Eiropas ekselencē starpdisciplinārajā pētniecībā un ES ārējo attiecību pasniegšanā (Eastern Partnership in a Global Environment: Sharing European Excellence in Inter-Disciplinary Research and Teaching EU External Relations)”, Nr.199871-LLP-1-LV-AJM-PO ,

Eksperte; World Economic Survey eksperte, IFO Institute -Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Center for Economic Studies ( CES)

Projekta vadītāja; LISBOAN, Linking Interdisciplinary Integration Studies by broadening the European Network, 2010, Nr. 177316-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ENWA (2010.-2014.g.)​

 

Zinātniskās redaktores un recenzentes darbs

 

Zelmenis Dainis "Valsts loma tirgus ekonomikā" (2019), zinātniskā monogrāfija, 316 lpp.  , Rīga, RSU (zinātniskā redaktore)

"Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanā" (2018.) - 134 lpp., Rīga, RSU (zinātniskā redaktore)

Eteris, Eugene "Latvia in Europe and the World" (2018), 208 lpp. (zinātniskā redaktore)

Semjonova Nadežda "Valsts parāds: finansiālas drošības novērtējums un optimālas politikas izvēle" (2017.) Zinātniskā monogrāfija. Rīga: RTU Izdevniecība, . – 169 lpp. (zinātniskā recenzente) ​

​„Mūsdienu finanšu un ekonomiskā krīze Eiropā un Latvijā: izeju meklējot", Rīga, RSU, 2011., 110.lpp. (zinātniskā redaktore)

„Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija", Rīga, RSU, 2008., 350.lpp. (zinātniskā redaktore)

„Eiropas Savienība: Romas līgumam 50 gadi", Rīga, RSU, 2008., 91.lpp. (zinātniskā redaktore)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2019 - pašlaik RSU Zinātnes padomes locekle

2017 - pašlaik EBES (Eurasia Business and Economics Society) locekle​

2016 – 2016 RTU IEVF Pētniecības projektu ekspertu komisijas eksperte

2013- pašlaik Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas biedre

2013 - pašlaik RSU pārstāve Latvijas Darba darba devēju konfederācijā

2013 - pašlaik LU Ekonomikas, vadības zinātnes un demogrāfijas profesoru padomes locekle

2012 - pašlaik World Economic Survey eksperte, IFO Institute -Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Center for Economic Studies ( CES)2012 - pašlaik Latvijas ekonomistu asociācijas locekle

2012 - pašlaik RSU Sociālo zinātņu profesoru padomes locekle

2010 - pašlaik Eiropas Kustības Latvijā dalībniece/eksperte

2010 - pašlaik LU Doktorantūras skolas "Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana" Padomes locekle

2006 - 2010 RSU Redakcijas padomes locekle

2006 - pašlaik Latvijas Eiropas Kopienas Studiju asociācijas locekle

2006 - pašlaik Latvijas Europe Team eksperte

1996 - 2004 Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle

1995 - pašlaik Eiropas politiskās ekonomijas attīstības asociācijas locekle

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010. gads - LR Izglītības un zinātnes ministrijas "Goda raksts" par Darba tirgus pētījumiem.

2011.gads - Latvijas ekonometristu asociācijas Atzinības raksts

2014. gads - RTU pateicības raksts par doktorantu sagatavošanu

 

 

 

Eksperta tiesības

 

No 2017. - 2020. Eksperta tiesības Vadības zinātnē​. LATVIJAS ZINĀTNES PADOMES LĒMUMS Nr. 14-3-1, 2017.gada 17.augustā

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Anzelika Berke-Berga, ​Inna Dovladbekova, Marta Abula (2017)​ Managerial Ownership and Firm Performance: Evidence of Listed Companies in the Baltics. ​Polish Journal of Management Studies, 2017. Vol. 15 No. 2, p.273-283. SCOPUS, WEB of SCIENCE​ http://www.pjms.zim.pcz.pl/files/Managerial-Ownership-and-Firm-Performance---Evidence-of-Listed-Companies-in-the-Baltics.pdf

Marta Abula, Inna Dovladbekova, Anzelika Berke-Berga (2016) REVIEW OF THE LEGAL ISSUES OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP IN EU. - New Challenges of Economic and Business Development – 2016 Society, Innovations and Collaborative Economy, International Conference , May 12–14, 2016, Riga, University of Latvia http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Proceedings.pdf Web of Science​

Sociālā kapitāla un darbinieku finansiālās līdzdalības teorētiskie aspekti: koncepcijas un analīzes līmeņi pētījuma metodoloģijas izstrādei/ I.Dovladbekova, A.berķe-Berga, I.Vilka, Ē.Šumilo, I.Baumane-Vītoliņa, M.Ābula// latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 3.numurs, 70.sējums (2016), 79.-90.lpp.

Berķe-Berga, A., Dovladbekova, I., Šumilo, Ē., Baumane-Ozoliņa, I. (2015) Development of Employee Integration: Share Ownership Perspective. No: Rural Development and Entrepreneurship : Proceedings of the International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Latvija, Jelgava, 23.-24. aprīlis, 2015. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015, 79.-88.lpp. ISBN 978-9984-48-182-1. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930. Abstracted / Indexed: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academic Search Complete databases http://www.esaf.llu.lv/getfile.php?id=1161

Nazarova, J., Dovladbekova, I. (2015) Investment Planning in the Context of Volatile Business Cycles. In: Economic Science for Rural Development, No.37: 16th International Scientific Conference "Economic Science for Rural Development", Latvia, Jelgava, 23-24 April, 2015. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015, pp.180-189. ISBN 978-9984-48-180-7. ISSN 1691-3078. e-ISSN 2255-9930. Abstracted / Indexed: ISI Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts and EBSCOHost Academic Search Complete databases

http://llufb.llu.lv/conference/economic_science_rural/2015/Latvia_ESRD_37_2015.pdf

 

 

Grīnvalde, Gunta. Reputation as one of the most valuable intangible assets and the impact of the reputation on the financial stability in aviation sector / G.Grinvalde, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2013 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.16-28.

 

 

Dovladbekova, I., Koļesņika, M. (2014) Financial Transaction Tax as an Instrument for Banking Sector Regulation in the EU. Economics and Business. Vol.25, 2014, pp.48-53. ISSN 2255-7337. e-ISSN 2255-8756. Available from: doi:10.7250/eb.2014.007, Database: EBSCO, ProQuest, Versita and VINITI

Dovladbekova I.,.Leontjevs J. (2014) Assessment of competitiveness of the manufacturing industry: Case of Eastern Europe.- EU Eastern Partnership: From Capacities to Excellence Strengthening Research, Regional and Innovation Policies in the Context of Horizon 2020, Muravska, T., Berlin, A. (ed.) (2014), Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, ISBN 978-9984-45-901-1, pp. 117-128 http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cets/Publications/EU_EaP_E-book_June_2014_II.pdf

Dovladbekova, I., Leontjevs,J. (2014) Far Eastern Federal District: Economic Analysis and Development Problems, European Regional Science Association publications,

http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa14/e140826aFinal01180.pdf

Dovladbekova, I., Kiselova O. (2013) European Monetary Union and its compliance with the Optimum currency area criteria.- Economics and Business. Vol.23, 2013, pp.41-50. ISSN 14077337, Database: EBSCO Academic Search Complete.Accession Number: e-ISSN 2255-8756, ProQuest, Versita and VINITI

 

Dovladbekova, Inna. Introduction of the Euro in Latvia : topical matters and support [Elektroniskais resurss] / I.Dovladbekova // Friedrich Ebert Stiftung : [papers] / Friedrich-Ebert-Foundation - [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1.-11.lpp. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://fes-baltic.lv/wp-content/uploads/2013/10/FES_Dovladb…

Eteris, Eugene. The EU "bank union" proposal : new stage in European integration / E.Eteris, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2012 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.11-20.

 

Rodins, Mihails. Lithuania's energy sector - trends and problems of development [Elektroniskais resurss] / M.Rodins, I.Dovladbekova // Baltic Rim Economies [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, (2013, May), [p.1]. - Resurss aprakstīts 2014.g. 23.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/BRE/Documents/…

 

 

Dovladbekova, Inna. Effect of tax policy on entrepreneurial activity in Latvia during economic crisis / I.Dovladbekova // Management & Sustainable Development. - (2012), p.159-164. Starptautiski citējamā izdevumā​.

 

Dovladbekova, Inna. Radošās industrijas : klasifikācija un loma ekonomikas attīstībā / I.Dovladbekova, L.Kalniņa // Radošums, inovācijas : realitāte un iespējas Latvijā (Rīga, 2011.g. 20.aprīļī) : zinātniskā semināra materiāli / Rīgas Tehniskā universitāte. - Rīga, 2011. - 14.-23.lpp.

 

Dovladbekova, Inna. Balance problems of the labor market in Latvia / I.Dovladbekova // The Role of Human Capital in the Development of the Countries and Regions of Central and Eastern Europe / ed by W.Kosiedowski. - Torun, 2010. - P.561-568. Starptautiski citējamā izdevumā​

 

Dovladbekova, Inna. Social capital and innovations in the context of a national innovation system : analysis of cooperation among innovative Latvian and Estonian food industry enterprises / I.Dovladbekova, E.Sumilo, I.Baumane // Humanities and Social Sciences : Latvia. - Vol.17, N 2 (2010), p.540-565.

Eteris, Eugene. Public health policy in the European Union : strategy and approaches / E.Eteris, I.Dovladbekova // Collection of Scientific Papers : Research Articles, 2009 : Economics. Communication Sciences. Political Science. Sociology. Social Policy and Social Work. Law / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2010. - P.18-26.

 

Tēzes​​

 

 

Berķe-Berga A., Dovladbekova I. Capital Structure and Corporate Governance: Evidence from Eastern European Listed Companies.RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2019. 2.aprīlis  http://places-conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/PLACES_abstracts_book_rev.pdf 

Dovladbekova I. Korporatīvā sociālā atbildība kā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas un uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas faktors. RSU Zinātniskā konference, 2018. 22.-23. marts https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2018/RSU_zinatniskas_konferences_tezes_2018.pdf

Dovladbekova I. & Berķe-Berga.A. Latvian Business Survival Strategies and the Effects of Austerity Policy, 25th Conference on Baltic Studies “Global, Glocal, and Local” Distinction and Interconnection in the Baltic States”, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, May 26-28, 2016. Konferences programma: http://aabs-balticstudies.org/wp-content/uploads/2016/05/AABS-2016-Program-final.pdf

M. Ābula, I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga. Review of the legal issues of employee share ownership in EU, International Conference “New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy”, 2016. gada 12.-14. maijs. Konferences programma: http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Programme_EVF_Confer_2016_FINAL.pdf)

M. Ābula, I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga. Daugavpils Universities 58. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar referātu “Future of employee share ownership in EU: Legal perspective”, Daugavpils, 2016. gada 14.-15. aprīlis. Konferences programma: http://www.dukonference.lv/files/2016_58%20konf_programma_DRUKA.pdf

I. Dovladbekova, B. Jākobsone ar referātu “Darbinieku motivācija un līdzdalība kompānijas kapitālā” VPP EKOSOC-LV forumā “Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi”, RSU, 2016. gada 4. novembris. http://85.254.195.100/images/stories/EKOSOC-LV/4.11.2016_programma.pdf;

A. Berķe-Berga, I. Dovladbekova, B. Jakobsone ar referātu “Darbinieku akciju programmu ietekme uz darbinieku produktivitāti” - RSU 15. zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2016.gada 17.-18.marts. http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-rezultati/konferencu-materiali/2016-gada-rsu-zinatniskas-konferences-tezes

M. Ābula, I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga ar referātu “Legal Issues of Employee Share Ownership in European Union”- RSU 15. zinātniskā konference, Rīga, Latvija, 2016.gada 17.-18.marts. http://www.rsu.lv/petnieciba/petniecibas-rezultati/konferencu-materiali/2016-gada-rsu-zinatniskas-konferences-tezes

Berķe-Berga A., Dovladbekova I., Baumane I., Šumilo Ē. DEVELOPMENT OF EMPLOYEE INTEGRATION: SHARE OWNERSHIP PERSPECTIVE.- International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015

 

J. Nazarova, I. Dovladbekova ”FORECASTS OF THE BUSINESS CYCLE DYNAMICS AS A CORRECTIVE FACTOR WITHIN THE CONTEXT OF INVESTMENT PORTFOLIO EFFICIENCY MAXIMISATION”.- 56TH INTERNATIONAL RIGA TECHNICAL UNIVERSITY CONFERENCE “SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP SCEE’2015” PROCEEDINGS P. 67-68 file:///C:/Users/Inna/Downloads/SCEE%602015_Proceedings.pdf

Dovladbekova I., Nazarova J. Investment Planning in the Context of Volatile Business Cycles.- International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT”, Jelgava, LLU ESAF, 23-24 April 2015 http://www.vana.llu.lv/getfile.php?id=83283

I.Vilka, I. Baumane, I.Dovladbekova, A.Berķe-Berga, Ē.Šumilo Sociālā kapitāla, tā elementu ietekmes teorētiskie aspekti un pētīšanas metodes.- RSU zinātniskā konference, 2015, 9.-10.aprīlis EKOSOC sekcija

Dovladbekova I., Berķe-Berga A. EKONOMISKĀS KRĪZES SEKAS: LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU NOVĒRTĒJUMS.- RSU zinātniskā konference, 2015, 9.-10.aprīlis

Dovladbekova I. Eiro loma pasaules ekonomikā.- Latvijas Ekonomistu asociācijas 6. ikgadējā konference sadarbībā ar RSU ESF REBK “Biznesa vadība un mūsdienu ekonomiskā vide”, Rīgā, 2015. gada 8. maijā

Dovladbekova I., Eteris E. EU PUBLIC HEALTH POLICY: CROSS-SECTORAL APPROACH TO HUMAN CAPITAL AND SOCIAL SECURITY. - 5th International interdisciplinary scientific conference Society Health Welfare: Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice, Riga, 26-28 November 2014;

Dovladbekova I.,.Leontjevs J. Assessment of competitiveness of the manufacturing industry: Case of Eastern Europe.-Jean Monnet International Conference EU EASTERN PARTNERSHIP – FROM CAPACITIES TO EXCELLENCE STRENGTHENING RESEARCH, REGIONAL AND INNOVATION POLICIES IN THE CONTEXT OF HORIZON 2020 PRE-CONFERENCE EVENTS, 11-13 June 2014, University of Latvia, Riga

Dovladbekova I. Vai ekonomiskā krīze ir beigusies: Latvijas iedzīvotāju pretrunīgs novērtējums.- Konference “Veiksmes stāsts: Latvijas iedzīvotāju versija”, RSU, 2014.g. 3.decembris

Dovladbekova I., Berķe-Berga A. LEVERAGE AND LIQUIDITY OF LATVIAN COMPANIES: THE WAY THROUGH CRISIS.- Proceedings of 28th International Business Research Conference 8-9 September 2014, Barcelona, Spain, ISBN: 978-1-922069-60-3http://wbiworldconpro.com/uploads/spain-conference-2014/finance/1409646735_315-Anzelika.pdf

Dovladbekova I., Leontjevs EFar Easter Federal District Developments: Statistical and Economic Analysis 54th ERSA Congress 26-29 August 2014, Saint Petersburg, Russia

 

Dovladbekova I.Latvian residents about the crisis in Latvia: social and economic aspects”.- 5th Annual International Conference of Latvian Economic Association “The Role of Economic Science in Development of Social Environment and Entrepreneurship”, Riga, April 4, 2014  

Dovladbekova I.,   Leontjevs J.        Has The Crisis Come To An End: Assessments By Latvian Residents.- Riga Technical University 55th International Scientific Conference 1417 October 2014, Riga, Latvia Proceedings of International Scientific Conference 55th Riga Technical University Conference  SCEE‘2014, ISBN 978-9934-8275-2-5

Dovladbekova I.,Koļesņika M. Banku sektora regulēšana Eiropas Savienībā: instrumentu un iespējamo seku analīze// RSU 2014.gada zinātniskā konference, 396.lpp., ISBN 978-9984-793-52-8

 

Dovladbekova I., Kolesnika M. Financial Transaction Tax as an Instrument for Banking Sector Regulation in the EU. – RTU 54.starptautiskā zinātniskā konference, 2013.g. 14.- 16.oktobris

Dovladbekova I., Leontjevs E. Mobilo maksājumu nozīme un attīstība banku sektorā. - RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2013., 374.lpp.- ISBN 978-9984-793-24-5 Dovladbekova I.,

Kiselova O. Optimālo valūtas zonu teorija un tās izmantošana monetārās integrācijas procesu analīzei Eiropā.- RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 2013., 376.lpp.- ISBN 978-9984-793-24- 

Dovladbekova I. Vai ir iespējama re-indestrualizācija ES un Latvijā – RTU Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, zinātniskais seminārs, 2013.g. 27.marts

Dovladbekova I., Kiselova O. European Monetary Union and its Compliance with the Optimum Currency Area Criteria.- The Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University, 53rd  International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/RTU Alumni international scientific conference, Riga on 12 October 2012

Dovladbekova I. Effect of tax policy on entrepreneurial activity in Latvia during economic crisis. – XIVth International Scientific Conference, Bulgaria, Sofia, University of Forestry, 23-25 March 2012

 

Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Monetārajā savienībā: problēmas vai iespējas? – RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2012., 384.lpp.- ISBN 978-9984-788-98-2

Dovladbekova I. Mūsdienu finanšu sistēma: veiksmes stāsts vai rūpju sektors? – Rīgas Tehniskā universitāte, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, zinātniskais seminārs „Vai ir iespējams jauns modelis pasaules un Latvijas ekonomikas attīstībā”, 2012.g. 4.aprīlis

Dovladbekova I., Eteris E., Kunstein T. Teaching the Lisbon Treaty: perspectives for different disciplines.- LISBOAN Annual Meeting, Rome, Italy, 10-11 May 2012  

 

 

Dovladbekova, Inna. Latvijas integrācija Eiropas Monetārajā savienībā - problēmas vai iespējas? I.Dovladbekova // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 384.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Dovladbekova, Inna (ar līdzaut.) "Simtam pāri. Viedā Latvija" (2018), Rīga, LZA, 415 lpp.

 

Dovladbekova, Inna "Latvia in Europe and the World" (2018), Part III, section 3.5.

 

Dovladbekova, Inna (ar līdzaut.) Sociālais kapitāls un darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmuma konkurētspējas un inovāciju veicināšanā (2018)/ I.Dovladbekovas un Ē.Šumilo redakcija.- Rīga, RSU, 137 lpp. 

 

Dovladbekova, Inna. Sociāli ekonomiskā situācija krīzes laikā un taupības politikas sekas / I.Dovladbekova // Ekonomiskā krīze Latvijā: veiksmes stāsta pēcgarša / S.Kruka redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2016. - 3.nod., 57.-74.lpp.

 

 

Dovladbekova, Inna. Mūsdienu finanšu un ekonomiskā krīze Eiropā un Latvijā : izeju meklējot / I.Dovladbekova, E.Eteris, D.Zelmenis ; Rīgas Stradiņa Universitāte. - Rīga : RSU, 2011. - 110 lpp.

 

 

Dovladbekova, Inna. Austerity policy in Latvia and its conseguences [Elektroniskais resurss] : international policy analysis / I.Dovladbekova. - Berlin, 2012. - 5 p. - E-grāmata pieejama: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09353.pdf

 

Dovladbekova, Inna. Eiropas Savienības ekonomiskā politika un Latvija/ I.Dovladbekova, E.Eteris, D.Zelmenis ; Rīgas Stradiņa Universitāte. - Rīga : RSU, 2008. - 349 lpp.

 

Konferences

 

Dovladbekova I. & Berķe-Berga Capital Structure and Corporate Governance: Evidence from Eastern European Listed Companies.- RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES PLACES, 2019. 2. aprīlis

Ābula M., Dovladbekova I. Legal Challenges for Harmonization of Employee Financial Participation in EU. - 25th EBES Conference Berlin, May 23-25, 2018.

Dovladbekova I. Korporatīvā sociālā atbildība kā ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas un uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas faktors. RSU zinātniskā konference, Rīga, 2018.g. 22.-23. marts 

​Dovladbekova I. & Ābula M. Employee Share Ownership: Legal Obstacles to Business Development in the Baltic States​​, 22nd EBES Conference – Rome (2017, 24.05-26.05).

Dovladbekova I. & Berķe-Berga.A. Latvian Business Survival Strategies and the Effects of Austerity Policy, 25th Conference on Baltic Studies "Global, Glocal, and Local" Distinction and Interconnection in the Baltic States", University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, May 26-28, 2016. Konferences programma: http://aabs-balticstudies.org/wp-content/uploads/2016/05/AABS-2016-Program-final.pdf

​Dovladbekova I., Jakobsone B. ​​​Darbinieku motivācija un līdzdalība kompānijas kapitālā. ​VPP EKOSOC-LV forums "Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi", (04.11.2016.)​

Dovladbekova I., Eteris E. Employees participation in corporate management: European framework. International Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship" (SCEE'2016) Devoted to the 50th Anniversary of The RTU Faculty of Engineering Economics and Management (29,-30.09,2016,)​

M. Ābula, I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga. Review of the legal issues of employee share ownership in EU, International Conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2016: Society, Innovations and Collaborative Economy", 2016. gada 12.-14. maijs. Konferences programma: http://www.bvef.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/evf/konferences/konference_2016/Programme_EVF_Confer_2016_FINAL.pdf)

M. Ābula, I. Dovladbekova, A. Berķe-Berga. Daugavpils Universities 58. starptautiskajā zinātniskajā konferencē ar referātu "Future of employee share ownership in EU: Legal perspective", Daugavpils, 2016. gada 14.-15. aprīlis. Konferences programma: http://www.dukonference.lv/files/2016_58%20konf_programma_DRUKA.pdf

Dovladbekova I., Nazarova J. FORECASTS OF THE BUSINESS CYCLE DYNAMICS AS A CORRECTIVE FACTOR WITHIN THE CONTEXT OF INVESTMENT PORTFOLIO EFFICIENCY MAXIMISATION.- 56TH INTERNATIONAL RIGA TECHNICAL UNIVERSITY CONFERENCE “SCIENTIFIC CONFERENCE ON ECONOMICS AND ENTREPRENEURSHIP SCEE’2015” file:///C:/Users/Inna/Downloads/SCEE%602015_Proceedings.pdf

Dovladbekova I., Berķe-Berga A. LEVERAGE AND LIQUIDITY OF LATVIAN COMPANIES: THE WAY THROUGH CRISIS.- Proceedings of 28th International Business Research Conference 8-9 September 2014, Barcelona, Spain, ISBN: 978-1-922069-60-3 http://wbiworldconpro.com/uploads/spain-conference-2014/finance/1409646735_315-Anzelika.pdf

Dovladbekova I., Leontjevs E. Far Easter Federal District Developments: Statistical and Economic Analysis.- 54th ERSA Congress 26-29 August 2014, Saint Petersburg, Russia

Dovladbekova I. „Latvian residents about the crisis in Latvia: social and economic aspects".- 5th Annual International Conference of Latvian Economic Association "The Role of Economic Science in Development of Social Environment and Entrepreneurship", Riga, April 4, 2014

Dovladbekova I.,Koļesņika M. Banku sektora regulēšana Eiropas Savienībā: instrumentu un iespējamo seku analīze// RSU 2014.gada zinātniskā konference, 396.lpp., ISBN 978-9984-793-52-8

Dovladbekova I., Kolesnika M. Financial Transaction Tax as an Instrument for Banking Sector Regulation in the EU. – RTU 54.starptautiskā zinātniskā konference, 2013.g. 14.- 16.oktobris

Dovladbekova I., Leontjevs E. Mobilo maksājumu nozīme un attīstība banku sektorā. - RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2013., 374.lpp.- ISBN 978-9984-793-24-5

Dovladbekova I., Kiselova O. Optimālo valūtas zonu teorija un tās izmantošana monetārās integrācijas procesu analīzei Eiropā.- RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 2013., 376.lpp.- ISBN 978-9984-793-24-5

Dovladbekova I. Vai ir iespējama re-indestrualizācija ES un Latvijā – RTU Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, zinātniskais seminārs, 2013.g. 27.marts

Dovladbekova I., Kiselova O. European Monetary Union and its Compliance with the Optimum Currency Area Criteria.- The Faculty of Engineering Economics and Management of Riga Technical University, 53rd International Scientific Conference Dedicated to the 150th Anniversary and The 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute/RTU Alumni international scientific conference, Riga on 12 October 2012

Dovladbekova I. Effect of tax policy on entrepreneurial activity in Latvia during economic crisis. – XIVth International Scientific Conference, Bulgaria, Sofia, University of Forestry, 23-25 March 2012

Dovladbekova I. Latvijas integrācija Eiropas Monetārajā savienībā: problēmas vai iespējas? – RSU starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, RSU, 2012., 384.lpp.- ISBN 978-9984-788-98-2

Dovladbekova I. Mūsdienu finanšu sistēma: veiksmes stāsts vai rūpju sektors? – Rīgas Tehniskā universitāte, Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts, zinātniskais seminārs „Vai ir iespējams jauns modelis pasaules un Latvijas ekonomikas attīstībā", 2012.g. 4.aprīlis

Dovladbekova I., Eteris E., Kunstein T. Teaching the Lisbon Treaty: perspectives for different disciplines.- LISBOAN Annual Meeting, Rome, Italy, 10-11 May 2012

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Ieva Kalve
Docētāja
Marta Urbāne
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Romāns Putāns
Studiju programmas vadītājs, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Beāte Livdanska
Maģistra studiju programmas vadītāja asistente